• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

1. Warunkiem rezerwacji miejsc na szkolenie jest wypełnienie formularza i akceptacja kosztów przez osobę do tego uprawnioną. Rezerwacja miejsc następuje poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdzi jego otrzymanie. 

2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uregulowania płatności za szkolenie w terminie nieprzekraczającym 14 dni (chyba, że ustalono inaczej) od daty wystawienia przez organizatora faktury wynikającej z udziału w szkoleniu lub z niewywiązania się z terminowej rezygnacji ze szkolenia. Wpłatę za szkolenie należy dokonać na konto firmy SGP Sp. z o.o. (z dopiskiem „temat szkolenia”):

mBank, ul. Jasnogórska 79, 42-217 Częstochowa
NUMER KONTA: 02 1140 1889 0000 5344 3300 1002

3. Rezygnacja ze szkolenia w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona będzie zwracana w całości. Rezygnacja w terminie krótszym niż 10 dni roboczych spowoduje obciążenie uczestników karą umowną w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, natomiast uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%).                                

4. W przypadku zmiany terminu lub odwołania szkolenia, SGP Sp. z o.o. zwraca uczestnikom wpłaconą kwotę za szkolenie lub przenosi ją na kolejne szkolenie (decyzja zależy od uczestnika).

5. "Uczestnik szkolenia nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które utrudniałyby lub uniemożliwiałyby realizację zawartej wskutek niniejszego zgłoszenia umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby konflikt interesów bądź też uniemożliwiałyby należyte reprezentowanie interesów Organizatora szkolenia.
W szczególności Uczestnik szkolenia zobowiązuje się w okresie trwania zawartej wskutek niniejszego zgłoszenia umowy oraz w okresie 12-stu miesięcy od daty jej rozwiązania lub wygaśnięcia nie korzystać z usług szkoleniowych Trenerów, świadczących usługi szkoleniowe w ramach współpracy z Organizatorem szkolenia."                                

6. Za naruszenie przez Uczestnika szkolenia obowiązku, o którym mowa w pkt 5, Uczestnik szkolenia zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora szkolenia kary umownej w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).                                

7. Certyfikat lub zaświadczenie ukończenia szkolenia zostanie wydany uczestnikom, którzy wykazali się 100% frekwencją na szkoleniu.                                 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest SGP Training&Consulting przy SGP-SORTING GROUP POLAND Sp. z o.o (Dalej SGP T&C), ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa (dalej SGP).  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iodo@sgpgroup.eu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SGP T&C w celu realizacji usługi szkoleniowej (realizacja umowy) oraz marketingu usług szkoleniowych oferowanych przez SGP T&C (na podstawie zgody). SGP T&C może udostępniać Pani/Pana danye osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji umowy (na podstawie prawa podatkowego) oraz przez okres 6 lat od wyrażenia zgody na kontaktowanie się drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);  prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem). Ponadto, informujemy, że: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożli realizację usługi; na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.