• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
Norma ISO 50001:2018- aktualizacja Systemu Zarządzania Energią (EnMS)

Norma ISO 50001:2018- aktualizacja Systemu Zarządzania Energią (EnMS)

Odpowiednie zarządzanie zużyciem energii, nie tylko wpływa pozytywnie na środowisko, ale także pozwala wprowadzić oszczędności.

Norma ISO 50001 System zarządzania energią - wymagania i zalecenia użytkowania, to dla organizacji narzędzie do wdrożenia systemu zarządzania energią oraz sposób na wydajne i skuteczne jej wykorzystanie.
Pozwala opracować skuteczny system zarządzania energią, co przekłada się na poprawę produktywności organizacji. Proces ciągłego doskonalenia przebiega zgodnie z cyklem PDCA (Plan-Do-Check-Act). System zarządzania energią może obejmować np. wdrożenie nowych energooszczędnych technologii, zmniejszenie strat energii bądź usprawnienie obecnych procesów w celu obniżania kosztów.

Aktualizacja normy ISO 50001

21 sierpnia 2018 r. opublikowano aktualizację normy ISO 50001 wydanej pierwotnie w 2011 roku. Jest ona obecnie obowiązującym standardem będącym podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią.

Nowelizacja ISO 50001 wynikała m.in. z konieczności jej ujednolicenia z pozostałymi normami systemu zarządzania ISO. Wprowadzono ujednolicony format dla norm systemów zarządzania, który ułatwi organizacjom integrację ISO 50001 z innymi normami.

W zaktualizowanej normie ISO 50001:2018 m. in.:
• zwiększono nacisk na rolę kierownictwa wyższego szczebla,
• zaktualizowano terminy i definicje,
• wprowadzono wyjaśnienie dotyczące wyłączeń rodzajów energii oraz przeglądu energetycznego
• wprowadzono i omówiono koncepcje normalizacji wskaźników wydajności efektywności energetycznej (EnPI) oraz powiązanych linii bazowych energii (EnB).

Korzyści z implementacji ISO 50001

Zarówno duże jak i małe organizacje z sektora publicznego i prywatnego, mogą wdrożyć normę ISO 50001, uzyskując z tego tytułu takie korzyści jak:
• Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko,
• Poprawę wydajności energetycznej, poprzez maksymalne wykorzystanie źródeł energii i zasobów związanych z energią,
• Obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii,
• Wzrost konkurencyjności na rynku.

Certyfikacja na zgodność z normą nie jest wymogiem ISO 50001. Decyzję o certyfikacji podejmuje organizacja, chyba że przepisy mówią inaczej.

Wydłużony termin przejścia na ISO 50001:2018


Ze względu na nadzwyczajną sytuację związaną z COVID-19, termin przejścia na normę ISO 50001:2018 został przesunięty z 21 sierpnia 2021 r. na 21 lutego 2022 r.

Po zakończeniu okresu przejściowego certyfikaty wydane na wcześniejszą wersję normy stracą ważność. Organizacje chcące utrzymać certyfikację, zmuszone są dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań ISO 50001:2018 i przejść na to wydanie normy podczas auditu recertyfikującego lub auditu nadzoru.


Zapewniamy organizacjom wsparcie naszych ekspertów:
• w procesie wdrażania od podstaw ISO 50001
• w procesie przejścia na ISO 50001:2018, poprzez świadczone usługi doradcze/konsultacje
• prowadząc szkolenia w formie otwartej oraz zamkniętej (dedykowne) z zakresu ISO 50001 m.in. dla auditorów wewnętrznych, pełnomocników.

Udostępnij ten artykuł