• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Wymagania normy ISO 50001:2018. Kompendium wiedzy dla kadry kierowniczej

szkolenie zamknięte

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 50001:2018.

PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania normy ISO 50001:2018. Kompendium wiedzy dla kadry kierowniczej.

1. Systemowe podejście do kwestii zarządzania energią – przegląd wymagań prawnych i norm w tym zakresie.
2. Podstawowe terminy i definicje dotyczące energii, efektywności energetycznej i systemu zarządzania energią.
3. Kontekst organizacji oraz wymagania zainteresowanych stron w ujęciu zarządzania energią.
4. Zakres systemu zarządzania energią i jego procesy.
5. Rola najwyższego kierownictwa, polityka energetyczna.
6. Zagrożenia i szanse w systemie zarzadzania energią – zarządzanie ryzykiem.
7. Przegląd energetyczny, energetyczna linia bazowa, wynik energetyczny, wskaźniki wyniku energetycznego.
8. Cele, cele szczegółowe i planowanie ich osiągnięcia.
9. Zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja, udokumentowane informacje.
10. Dane energetyczne – planowanie ich zbierania, monitorowanie i analizowanie.
11. Działania operacyjne, projektowanie, nabywanie usług energetycznych i urządzeń.
12. Ocena wyników systemu zarządzania energią oraz doskonalenie– audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, działania korygujące.
13. Podsumowanie i dyskusja.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut) 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?