• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Etyka i uczciwość w administracji i służbie cywilnej

szkolenie zamknięte

Zapoznanie z zasadami służby cywilnej oraz etyki korpusu służby cywilnej. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce. Dylematy etyczne i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką.

Program zgodny z zaleceniem w zakresie promowania kultury uczciwości podpisanym przez Szefa Służby Cywilnej - 18.12.2017


PROGRAM SZKOLENIA: Etyka i uczciwość w administracji i służbie cywilnej

Wprowadzenie

 • Uporządkowanie terminologii etycznej: przydatne rozróżnienia i zależności
 • Etyka urzędnicza i moralność urzędnika
 • Wartości, normy i oceny etyczne
 • Etos służby publicznej. Służebna rola administracji. Wizerunek służby publicznej.


Prawne źródła etyki w służbie cywilnej. Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.
Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce:

 • zasady etyki korpusu służby cywilnej Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. W sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości podpisane przez Szefa Służby Cywilnej - 18.12.2017 
 • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
 • Etos służby publicznej. Służebna rola administracji. Wizerunek służby publicznej.
 • Prawne źródła etyki w służbie cywilnej. Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.
 • Zasada godnego zachowania.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • wykonywać pracę z szacunkiem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej,
 • szanować godność innych osób, w tym podwładnych, kolegów i przełożonych,
 • być życzliwym wobec ludzi oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów w pracy i w relacjach z obywatelami,
 • właściwie zachowywać się poza pracą,
 • unikać zachowań, które mają mieć negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu, w którym pracuje.
 • Zasada służby publicznej.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • pamiętać o służebnym (wobec obywateli) charakterze swojej pracy,
 • służyć państwu, chroniąc jego interesy i rozwój,
 • współtworzyć pozytywny wizerunek służby cywilnej oraz wpływać na właściwe postrzeganie państwa w kraju i na świecie,
 • przedkładać dobro wspólne obywateli nad interes osobisty, jednostkowy i grupowy,
 • podejmować działania w sposób rozważny, ale skuteczny i realizowany w sposób zdecydowany.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 • Zasada lojalności.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • być lojalnym przede wszystkim wobec Rzeczypospolitej Polskiej,
 • lojalnie i rzetelnie realizować program Rządu RP, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
 • być lojalnym wobec urzędu, przełożonych, kolegów oraz podwładnych,
 • wykonywać polecenia służbowe, dbając, aby nie złamać prawa, lub nie popełnić pomyłki,
 • udzielać przełożonym obiektywnych (zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą) porad i opinii.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • publicznie wypowiadać poglądów na temat pracy swojego, oraz innych urzędów, zwłaszcza jeżeli podważałoby to zaufanie obywateli do tych instytucji.
 • Zasada neutralności politycznej.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • dystansować się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które prowadzą do stronniczych działań,
 • dbać o jasność i przejrzystość relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • manifestować publicznie poglądów i sympatii politycznych,
 • prowadzić jakiejkolwiek agitacji o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią,
 • podejmować publiczne działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym,
 • stwarzać podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym.
 • Zasada bezstronności.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • jednakowo traktować wszystkich uczestników prowadzonych spraw administracyjnych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • dopuszczać do podejrzeń o powstaniu konfliktu między interesem publicznym i prywatnym,
 • podejmować pracę i zajęcia, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
 • ulegać jakimkolwiek naciskom,
 • demonstrować zażyłość z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej,
 • promować jakiekolwiek grupy interesu.
 • Zasada rzetelności.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • sumiennie i rozważnie wykonywać powierzone zadania,
 • zgodnie z przepisami prawa dotrzymywać zobowiązań,
 • twórczo podejmować zadania i aktywnie realizować obowiązki (robić to z najlepszą wolą, interesem społecznym i nie ograniczać się przy tym jedynie do przestrzegania przepisów).
 • Zasada bezinteresowności (dodatkowe zatrudnienie, zajęcia zarobkowe, zajęcia niezarobkowe).

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • zrezygnować z dodatkowego zatrudnienia (lub zajęcia zarobkowego), jeśli może ono mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • przyjmować korzyści od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy,
 • przyjmować zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem,
 • prowadzić szkolenia, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na bezstronność prowadzonych spraw.
 • Zasada profesjonalizmu.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • realizować zadania państwa,
 • posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania państwa,
 • podnosić kwalifikacje oraz rozwijać wiedzę zawodową,
 • znać akty prawne dotyczące funkcjonowania urzędu, w którym jest zatrudniony,
 • zapoznawać się z wszystkimi istotnymi faktami prowadzonych przez siebie spraw,
 • znać i sumiennie przestrzegać zasady etyki korpusu służby cywilnej,
 • znać i sumiennie przestrzegać zasady służby cywilnej,
 • poddawać się weryfikacji znajomości zasad służby cywilnej,
 • stosować wysokie standardy zarządzania publicznego,
 • wykorzystywać wiedzę przełożonych, kolegów i podwładnych oraz dzielić się z nimi własnym doświadczeniem,
 • w uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy ekspertów,
 • zarządzać posiadanymi zasobami kadrowymi w sposób efektywny i racjonalny,
 • w wykonywaniu zadań dążyć do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji,
 • być gotowym do przyjęcia krytyki, uznawać swoje błędy oraz być gotowym do naprawy ich konsekwencji,
 • przez swoją postawę dbać o wizerunek służby cywilnej,
 • korzystać z zagwarantowanych praw pracowniczych,
 • korzystać ze szczególnej ochrony stosunku pracy urzędnika służby cywilnej.

Konflikt interesów, w tym: w zamówieniach publicznych, przy wydawaniu decyzji w sprawach indywidualnych (np. w trybie KPA).

 • Prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz urzędu i poza urzędem.
 • Nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • Aktywność w Internecie i w sieciach społecznościowych.
 • Informacja publiczna i prawnie chroniona.
 • Dylematy etyczne – studia przypadków.

­ Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.

 • praworządność
 • niedyskryminowanie
 • niezależność
 • obiektywizm
 • zakaz nadużywania uprawnień
 • uczciwość
 • uprzejmość
 • ochrona danych osobowych
 • jawność działania administracji publicznej,
 • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • zakaz zatrudniania krewnych,
 • obowiązek składania oświadczenia majątkowego,
 • antykorupcyjne ograniczenia.

Dylematy etyczne i właściwie zachowania pracowników w tym konflikt interesu;

 • dylematy lojalności,
 • lobbing

Przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką pracy urzędnika

 • Prawo, tradycja, religia jako fundamenty etyki. Problem etyki niezależnej
 • Światopogląd urzędnika. Służebność zawodu urzędnika
 • Przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką

Nieetyczne zachowania w służbie publicznej a odpowiedzialność prawna pracowników administracji publicznej:

 • nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • korupcja,
 • naruszenia prawa
 • nepotyzm, kumoterstwo,
 • patologiczna partyjność.
 • Schemat postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji.
 • Konsekwencje postępowania nieetycznego dla instytucji oraz dla urzędnika
 • Informacja publiczna i prawnie chroniona.

Diagnoza i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych etycznie

 • sygnalizowanie o nieprawidłowościach – etyczne aspekty sygnalizowania (jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i wątpliwych)

Techniki i metody budowania etycznej kultury organizacyjnej,

 • jakość pracy, a etyka,
 • prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz urzędu i poza urzędem.
 • aktywność w Internecie i w sieciach społecznościowych.
 • etyczna postawa urzędników wobec klientów i współpracowników,
 • podstawowe błędy zarządzania prowadzące do nasilenia zachowań nieetycznych wśród pracowników -  jak ich unikać;
 • rola kontroli i metod systemowych w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji – mocne strony i ograniczenia;
 • złota zasada.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)



Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?