Szkolenie Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

szkolenie zamknięte

Przedmiotem szkolenia jest  zarówno dokumentacja kontroli zarządczej (m.in. zarządzenia, samoocena, identyfikacja i analiza ryzyka), jak i przełożenie przepisów oraz standardów na poprawę faktycznego funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych. 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym ustawą o finansach publicznych, zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów. 

Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki. 

PROGRAM SZKOLENIA : Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych, integrującego pozostałe narzędzia tzw. nowego zarządzania publicznego (budżet zadaniowy, zarządzanie procesowe, zarządzanie jakością). 

 2. Prawne podstawy kontroli zarządczej a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz wytyczne ministerialne. 

 3. Obszary kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych oraz standardów i wytycznych ministerialnych. 

 4. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej. 

 5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki: 

 • przestrzeganie wartości etycznych, 

 • kompetencje zawodowe, 

 • struktura organizacyjna, 

 • delegowanie uprawnień 

 6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów: 

 • określenie celu istnienia jednostki (misji), 

 • system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki 

 7. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem: 

 • identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów, 

 • analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia, 

 • wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań, 

 •  sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem, 

 • zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów 

 8. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko: 

 • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, w tym sprawozdawczość – potrzeby własne jednostki a oczekiwania kontroli zewnętrznych, 

 • sprawowanie nadzoru, 
 • ciągłość działalności, 

 • ochrona zasobów, 

 • szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji 

 • mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych 

 9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji: 

 • pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji, 

 • komunikacja wewnętrzna, 

 • komunikacja zewnętrzna 

 10. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny: 

 • system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań, 

 • ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki, 

 • ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego, 

 • źródła informacji o stanie kontroli zarządczej 

 11. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej: 

 • na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych) 

 • na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli) 

 12. Proces realizacji kontroli zarządczej: 

 • obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników, 

 • dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne), 

 • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, 

 • sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego, 

 13. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO): 

 • najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej 

 • typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej 

 14. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. 

 15. Międzynarodowe standardy kontroli zarządczej. 

SYLWETKA TRENERA

Dyplomowany trener biznesu i coach, doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie Rachunkowości.

Dlaczego szkolę?

Lubię rachunkowość i ludzi, obszar gdzie łączę te dwie pasje to właśnie szkolenia.

Jako praktyk prowadzę szkolenia i kursy związane z rachunkowością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami.

Oprócz przekazywania wiedzy, trenuję konkretne umiejętności i zachowania. Uczestników szkoleń uczę jak prowadzić rachunkowość aby zaspokoić potrzeby instytucji zewnętrznych (urzędy skarbowe, ZUS, GUS itp. ) ale również jak przygotowywać informację dla menagerów do wykorzystywana w praktyce. Przekazuję wiedzę oraz uczę zarządy firm, decydentów różnego szczebla wykorzystywać informację finansową do myślenia prokosztowego, optymalizacji podatkowej, efektywnego, skutecznego i sprawnego zarządzania swoim miejscem pracy, zespołem ludzi, zasobami. Wdrażam nowoczesne narzędzia wykorzystywania rachunkowości finansowej (cash Pooling) oraz zarządczej w firmie (lean accounting) oparte na zarządzaniu informacją, zasobami oraz wartością.

Wszystko to czynię w oparciu o własne doświadczenia jak i inspiracje do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, wskazując ich silne strony oraz sprawiając by po zakończeniu szkolenia życie firmy nie było już takie samo…

Jako Trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: rachunkowości.

Tematyka szkoleń, którymi się zajmuję:

 1. Coaching biznesowy.
 2. Rachunkowość finansowa i zarządcza.
 3. Cash Pooling.
 4. Finanse dla niefinansistów.
 5. Rachunek kosztów.
 6. Controlling.
 7. Lean accounting.
 8. Podatki w praktyce (Podatek dochodowy, VAT).
 9. Budżetowanie.
 10. Analiza finansowa.
 11. Sprawozdawczość finansowa.
 12. MSR (MSSF).
 13. Inwentaryzacja oraz środki trwałe.
 14. Komercjalizacja prac badawczo rozwojowych.
 15. Zarządzanie strategiczne i operacyjne.
 16. Partnerstwo publiczno - prywatne.
 17. Rachunkowość budżetowa.
 18. Kontrola zarządcza.
 19. Budżet zadaniowy.
 20. Ceny transferowe.

Informacje techniczne:

Jestem certyfikowanym konsultantem, trenerem Wufi Austria. Przez 25 lat zajmowałem stanowiska dyrektora finansowego, głównego księgowego, kontrolera finansowego, Prezesa Zarządu w dużych i średnich korporacjach, firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Praktyczne przygotowanie i znajomość całego obszaru biznesu powoduje, że szczególnie jestem predysponowany do szkoleń dla przedsiębiorstw gospodarczych w cały zakresie biznesowym tj. począwszy od zarządzania strategicznego a na podatkach skończywszy.

WYKSZTAŁCENIE:

MGR EKONOMII

 • Uniwersytet Opolski (1985) – magister ekonomii,
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – studia podyplomowe z rachunkowości i audytu (2005),
 • WIFI Osterreich – studia podyplomowe certyfikowane dla trenerów (2005),
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – studia podyplomowe z zarządzania finansami (2007).

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE:

 • 2010 Profesjonalne Szkolenia Biznesowe – trener, właściciel
 • 2007-2010 Endress+Hauser Sp. z o.o. – Główny Księgowy, kontroler finansowy
 • 2003-2007 Wojtpol Sp. z o.o. – Główny Księgowy
 • 1998-2003 Pollena Sp. z o.o. – Dyrektor ekonomiczny, prokurent, główny księgowy
 • 1993-1998 Hornet Sp. z o.o. – Dyrektor finansowy, główny księgowy
 • 1990-1993 Kludi Armaturen Sp. z o.o. – główny księgowy
 • 1985-1990 Scholz – lekarstwa surowce farmaceutyczne – Główny Księgowy

KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA DORADCZE I SZKOLENIOWE:

 • Warsztaty i szkolenia ponad 2200 firm i instytucji.
 • Coaching i indywidualne konsultacje (ponad 450 osób)
 • Wykłady na uczelniach wyższych - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski (studia podyplomowe)
 • Doradztwo i szkolenia z wdrażania struktury cash poolingu min. PKO BP, FCA; SPA;
 • FCA FLEET&TENDERS
 • Doradztwo w zakresie wdrażania controllingu i budżetu - WZL Bydgoszcz, Urząd Marszałkowski w Opolu
 • Doradztwo w organizacji systemów rachunkowości: Pollena, Endress+Hauser; Wojtpol Sp. z o.o.
 • Szkolenia dla firm w zakresie rachunkowości, zarządzania budowania strategii, finansów - 2500 przedsiębiorstw
 • Zajęcia dla kandydatów do rad nadzorczych wpisany na listę MF
 • Przeszkolonych ponad 7000 osób; 2500 firmSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?