Szkolenie Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu zaznajomić uczestników z tematyką kontroli zarządczej, oceną i szacowaniem ryzyka, zapoznać z narzędziami oraz wymogami obowiązującymi w tym obszarze.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CEL SZKOLENIA


Szkolenie ma na celu zaznajomić uczestników z tematyką kontroli zarządczej,  oceną i szacowaniem ryzyka, zapoznać z narzędziami oraz wymogami obowiązującymi w tym obszarze. Celem szkolenia jest również nauczenie praktycznych umiejętności budowania dokumentacji kontroli zarządczej i  oraz szacowania ryzyka.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Zdobycie niezbędnej wiedzy na temat tego, czemu służy kontrola zarządcza jak opracować niezbędną dokumentację, jakie standardy powinna spełniać, jakie jest umocowanie prawne, jak ocenić umiejętnie ryzyko, jak budować opcje minimalizowanie ryzyka. Jak przystosować jednostkę do wdrożenia kontroli zarządczej i właściwego mapowania ryzyka.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Kontrola zarządcza jako postać kontroli wewnętrznej
 • Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a kontrolą finansową
 • Nowe obowiązki w zakresie kontroli zarządczej wynikające z ustawy o finansach publicznych
 • Wyznaczanie i monitorowanie celów i zadań jednostki jako główny element kontroli zarządczej
 • Metody wyznaczania zadań i celów jednostki
 • Metody określania mierników stopnia realizacji celów jednostki
 • Standardy kontroli zarządczej opracowane przez Ministra Finansów - szczegółowe omówienie
 • Rola kierownika jednostki w systemie kontroli zarządczej
 • Rola głównego księgowego w systemie kontroli zarządczej
 • Kontrola w jednostkach podległych i nadzorowanych przez JST
 • Rola komórek kontroli wewnętrznej i audytu w systemie kontroli zarządczej
 • Propozycje praktycznych rozwiązań w zakresie organizowania systemu kontroli zarządczej
 • Zarządzanie ryzykiem (prawdopodobieństwo nieosiągnięcia celu jednostki)
 • Analiza ryzyka jako podstawa przyszłych decyzji w obszarze ryzyka
 • Identyfikacja ryzyk, źródła informacji
 • Szacowanie ryzyka
 • Klasyfikacja ryzyk, mapowanie ryzyk"Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?