• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie VISUAL BASIC

szkolenie zamknięte

Visual Basic to język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programowania firmy Microsoft.

VBA (Visual Basics for Application) to język programowania, dzięki któremu możliwa jest automatyzacja rutynowych czynności, natomiast praca z dokumentami stanie się szybsza i bardziej wydajną.

PROGRAM SZKOLENIA:  VISUAL BASIC


Wprowadzenie do makr
Czym są makra, Do czego służą makra, przyspieszenie pracy w Excelu dzięki zastosowaniu makr
• Obsługa makr
• Wyświetlanie karty Developer
• Praca z prostymi makrami
 • Rejestracja makra
 • Wykonywanie zarejestrowanego makra
 • Przeglądanie zarejestrowanego makra
 • Przypisywanie makra do przycisku
 • Tworzenie własnych wstążek i przypisywanie makr do wstążek (tylko w 2010)
Pisanie makr w języku VBA
• Edytor VBA
 • Omówienie interfejsu w VBA
 • Obiekt module, obiekt arkusz, obiekt skoroszyt
 • Podstawowe funkcje środowiska VBA
• Wprowadzenie do języka VBA
 • Podstawowe zasady pisania kodu VBA, wprowadzanie i modyfikacja kodu
 • Składnia makra
 • Omówienie właściwości metod i zmiennych języka VBA
 • Podstawowe operatory wykorzystywane w makrach
 • Definiowanie zmiennych
Odwołania do skoroszytów i arkuszy
• Obiekty Workbook i Worksheets
• Odwołania do skoroszytu i arkusza poprzez nazwę i numer indeksu
• Zapisywanie skoroszytu poprzez metodę SAVE
• Otwieranie i zamykanie skoroszytu z wykorzystaniem metod OPEN i CLOSE
• Usuwanie i dodawanie arkuszy poprzez makro, metoda ADD oraz DELETE
• Zmiana nazwy arkusza poprzez marko, właściwość NAME
• Ukrywanie i odkrywanie arkuszy poprzez właściwość VISIBLE
• Uruchamianie arkuszy poprzez metodę ACTIVATE
Praca z zakresami
• Odwołania typu RANGE
 • Składnia RANGE (zakres)
 • Różne sposoby wprowadzania odwołań do zakresów
 • Porównywanie danych znajdujących się w dwóch zakresach
 • Przenoszenie danych do zakresów
 • Wykorzystanie właściwości VALUE (wartość komórki) w zakresach
 • Zmiana kolorów tła zakresów poprzez makro, wykorzystanie właściwości INTERIOR
 • Operacje formatowania na zakresach (obiekt FONT (czcionka) i jego właściwości, obiekt BORDERS (obramowanie) i jego właściwości)
 • Czyszczenie formatowania z zakresów z wykorzystaniem metody CLEAR, ClearContents
• Odwołanie do całych kolumn i całych wierszy
 • Zakresy typu COLUMNS i ROWS
 • Użycie właściwości EntireColumn i EntireRow - zaznaczanie całej kolumny lub całego wiersza
 • Usuwanie wierszy lub kolumn, dodawanie wierszy lub kolumn z wykorzystaniem metod INSERT i DELETE
 • Przypisywanie danych z innych zakresów do całych wierszy i kolumn z zastosowaniem właściwości VALUE
 •  Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn z wykorzystaniem właściwości ColumnWidth i RowHeight
• Odwołanie do komórek za pomocą właściwości CELLS
 • Omówienie składni zaznaczania komórek
 • Odwołanie do aktywnych komórek z wykorzystaniem obiektu ActiveCell
 • Praca z danymi zgromadzonymi w komórkach z wykorzystaniem właściwości VALUE
 • Usuwanie i dodawanie komórek do arkusza z użyciem makra
 • Zaznaczanie komórek za pomocą właściwości SELECTION
• Tworzenie zakresów poprzez kombinację różnego typu zapisów (CELLS, RANGE, COLUMNS, ROWS)
• Kopiowanie zakresów
• Zastosowanie właściwości COUNT, ROW, COLUMN, ADDRESS
• Konsolidacja danych z zakresów znajdujących się na różnych arkuszach
• Zastosowanie właściwości Offset (przesunięcie) do zakresów komórek
Podstawowe pętle w języku VBA
• Pętla FOR… NEXT
• Pętla IF …. THEN
• Zagnieżdżanie pętli For oraz instrukcji If – praca z pętlami
Wykorzystanie podstawowych funkcji języka VBA
• Usuwanie zbędnych spacji z tekstu z użyciem funkcji Trim
• Dzielenie tekstów z użyciem funkcji Left, Right, Mid
• Małe i duże litery uzyskane przez użycie funkcji Lcase i Ucase
• Łączenie tekstów
• Funkcje sprawdzające IsNumeric, IsNonText
• Wyświetlanie komunikatów z użyciem funkcji MsgBox
Prosta obsługa błędów z wykorzystaniem deklaracji
• On Error GoTo line
• On Error Resume Next
• On Error GoTo 0
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT) oraz Expert w dziedzinie SharePoint (MCSE). Specjalizuje się  w pracy, szkoleniach oraz tworzeniu nowych rozwiązać na platformie Microsoft SharePoint, Microsoft Excel wraz z narzędziami Power Bussiness Intelligene oraz VBA. Posiada certyfikaty m.in. MCSE: SharePoint 2013, MCSA: Windows Server 2012/2008, MCSA Office 365/Win 7, MOS: Excel 2010 Expert, MCTS: SharePoint 2010 Configuration.

Rozwój kariery zawodowej ukierunkował m.in. na inżynierię oprogramowania, administrowanie IT oraz sieciami teleinformatycznymi.

W 2008 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Politechnice Łódzkiej, na kierunku Informatyka - specjalność Inżynieria Oprogramowania i Systemy Sieciowe. Kontynuował naukę na studiach podyplomowych: Akademia CISCO CCNA i CCNP oraz Akademia Microsoft Private Cloud organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Dały mu one możliwości pracy polegającej między innymi na przetwarzaniu danych przechowywanych w chmurze. Nie jest mu obca administracja w systemach operacyjnych Windows oraz Linux oraz praca z oprogramowaniem dedykowanym.

Niespełna 7 lat pracował w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, gdzie był odpowiedzialny między innymi za zapewnienie sprawnego funkcjonowania kluczowych dla pracodawcy dedykowanych serwerów, infrastruktury informatycznej oraz lokalnej sieci komputerowej (opartej na urządzeniach CISCO).

Jednocześnie, na bazie swojej dotychczasowej wiedzy i umiejętności, w 2009 roku rozpoczął samodzielną pracę na stanowisku Trenera IT. Obecnie specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń informatycznych na różnych poziomach zaawansowania, m. in.  z  zakresu obsługi systemów Microsoft Windows 2008/2012/7/8.1 oraz pakietu Microsoft Office 2010/2013/2016 z wykorzystaniem VBA i integracji z  relacyjnymi bazami danych.

W 2013 uzyskał tytuł Microsoft Certifield Trainer, który pozwala mu także na prowadzenie autoryzowanych szkoleń Microsoft.

W 2010 roku przystosował system biblioteczny MAK jednej z łódzkich uczelni wyższych do zabezpieczeń związanych z ochroną danych osobowych (zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz zaleceniami pokontrolnymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jest pasjonatem technologii IT, dlatego też od 2013 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Zespołu Eksperckiego, do zadań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W 2014 roku zaangażowano go na stanowisku Głównego specjalisty ds. szkoleń w Centralnym Ośrodku Informatyki, które stanowi centrum kompetencji w sferze e-usług i przetwarzania informacji  w grupie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do jego głównych obowiązków należało kierowanie zespołem wysoko wyspecjalizowanych trenerów oraz współtworzenie pod względem merytorycznym szkoleń liderskich organizowanych w ramach programu pl.ID.  Począwszy od 2015 do sierpnia 2016 roku pracował na stanowisku Solutions Expert w firmie Concare IT. Był członkiem departamentu Microsoft Solutions, gdzie do moich głównych zadań należała praca w środowisku Microsoft SharePoint, administracja farmą oraz techniczną pomocą dla współpracowników jak też i klientów zewnętrznych.

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds. Rozwoju Aplikacji w Grupie Adamed, gdzie jest głównie odpowiedzialny za ciągły rozwój aplikacji biznesowych opartych m.in. o platformę SharePoint, Oracle oraz bazy danych MSSQL. W swojej codziennej pracy używa szeregu narzędzi umożliwiających pracę  w środowisku Microsoft SharePoint, takich jak Visual Studio, SharePoint Manager, InfoPath, Designer, Visio  a dodatkowo szczególny nacisk kładziony jest na automatyzację pracy z wykorzystaniem SharePoint Workflows oraz Nintex Workflows.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?