• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie IFS HPC ver. 3. Auditor wewnętrzny standardu do przeprowadzania audytu produktów/procesów produkcyjnych

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi wymaganiami IFS HPC z uwzględnieniem zmian w ver.3. oraz zapoznanie z przebiegiem auditu i certyfikacją standardu IFS HPC ver. 3. Uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzania auditu w oparciu o wytyczne w/g ISO 19011:2018.

GRUPA DOCELOWA:

Kandydaci na auditorów, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, pracownicy działów jakości firm kosmetycznych i chemii gospodarczej, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.


PROGRAM SZKOLENIA: IFS HPC ver.3 Auditor wewnętrzny standardu do przeprowadzenia audytu produktów/procesów produkcyjnych

Dzień I

1. Wstęp do szkolenia
•    Powitanie
•    Prezentacja uczestników i trenera

2. Wprowadzenie do standardu IFS HPC ver. 3.
•    Historia i znaczenie standardów z grupy IFS
•    Budowa  i zawartość standardu
•    Zakres i zastosowanie standardu

3. Podstawowe wymagania IFS HPC ver. 3. – przegląd wymagań z uwzględnieniem zmian w ver.3.
•    Zrządzanie i zaangażowanie
•    System zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów
•    Zarządzanie zasobami
•    Procesy operacyjne
•    Pomiary, analizy i doskonalenie
•    Ćwiczenia i dyskusje

4. Audit i certyfikacja standardu IFS HPC ver. 3.
•    Wymagania KO
•    Ocena wymagań IFS HPC ver. 3.
•    Klasyfikacja niezgodności
•    Procedury certyfikacji IFS HPC ver. 3.   

DZIEŃ II

5. Przygotowanie auditu – wytyczne w/g ISO 19011:2018
•    Proces przygotowania auditu
   - opracowanie programu audytu
   - dobór zespołu audytowego
   - plan audity
   - przygotowania audytorów i działań audytowych
•    Ćwiczenie – przygotowanie auditu
  - przegląd dokumentów
      - listy konTrolne

6. Prowadzenie auditu – wytyczne w/g ISO 19011:2018
•    Proces przeprowadzenia auditu
    - spotkanie otwierające
    - metody audytowi
    - zbieranie dowodów z audytu
    - wykorzystanie list kontrolnych
    - identyfikacja i dokumentowanie dowodów z audytu
    - niezgodności  
    - spotkanie zamykające

Ćwiczenia
   - prowadzenie auditu / identyfikacja zgodności i niezgodności
   - wykorzystanie metod audytowych

7. Relacja interpersonalne jako podstawa pracy audytora

8. Zakończenie auditu – wytyczne w/g ISO 19011:2018
•    Program zakończenia auditu
•    Inicjowanie działań korygujących
•    Ćwiczenie – zakończenie auditu
•    Najczęstsze problemy przy prowadzeniu auditów
•    Omówienie zasad przeprowadzania auditów certyfikujących.

9. Wymagania dotyczące oceny i kompetencji audytorów

10. Zakończenie Szkolenia   

METODYKA SZKOLENIA
Szkolenie będzie miało charakter aktywny: wprowadzenie, wykłady, prezentacja przykładów, ćwiczenia grupowe, warsztaty, dyskusja, praca z tekstem standardu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane