• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Prawo zamówień publicznych

szkolenie zamknięte

Uczestnicy otrzymają wiedzę mi.in. na temat trybów udzielania zamówień publicznych, planowania zamówień, opisu przedmiotu zamówienia, zmian w zakresie wykluczenia wykonawców, rażąco niskiej ceny.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


PROGRAM  SZKOLENIA: Prawo zamówień publicznych


1. USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

2. TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• przetarg nieograniczony
• przetarg ograniczony
• negocjacje z ogłoszeniem
• dialog konkurencyjny
• negocjacje bez ogłoszenia
• zamówienie z wolnej ręki
• zapytanie o cenę
• partnerstwo innowacyjne
• licytacja elektroniczna

3. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PO NOWELIZACJI
• plan zamówień
• zamówienia mieszane
• szacowanie wartości zamówienia
• rozpoznanie cen rynkowych jako narzędzie do szacowania wartości zamówienia
• dialog techniczny

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
• oznakowanie i certyfikaty
• dokumenty przedmiotowe
• najczęstsze zarzuty dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

5. ZMIANY W ZAKRESIE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
• omówienie przesłanek obligatoryjnych
• omówienie przesłanek fakultatywnych

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZMIANY

7. NOWE ZASADY W ZAKRESIE DYSPONOWANIA POTENCJAŁEM PODMIOTU TRZECIEGO, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO TSUE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBÓW

8. KONSORCJUM I WSPÓLNE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9. KRYTERIA OCENY OFERT
• przesłanki odstąpienia od przyznania cenie wagi 60%
• przykładowe kryteria
• formułowanie opisów spełniania kryteriów

10. RAŻĄCO NISKA CENA
• przesłanki
• redagowanie wezwania do złożenia wyjaśnień
• ocena wyjaśnień
• ciężar udowodnienia

11. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ PO NOWELIZACJI

12. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

13. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PO NOWELIZACJI

14. UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WYMOGI DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

15. ZMIANA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – NOWE PRZESŁANKI
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane