• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie BHP - szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracowników inżynieryjno-technicznych

szkolenie zamknięte

Szkolenie okresowe z zakresu BHP jest obowiązkowym szkoleniem jakie musi zapewnić pracodawca swoim pracownikom. Kierownicy muszą odświeżać wiedzę na temat BHP, aby zapewnić bezpieczeństwo.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2DNI -16h szkoleniowychPROGRAM SZKOLENIA: BHP - szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracowników inżynieryjno-technicznych1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
 a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące

  •  obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
  •  ochrony pracy kobiet i młodocianych
  •  profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  •  szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  •  organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy

 b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego w obiekcie.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?