Szkolenie DOE DESIGN OF EXPERIMENT

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zaplanowania eksperymentu i przeprowadzenia statystycznej analizy wyników zgodnie z metodyką planowania doświadczeń, a także poprawnego zinterpretowania uzyskanych rezultatów analiz.

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych opanowaniem metodyki planowania doświadczeń i umiejętności statystycznej analizy uzyskanych wyników.
Wymagania: Znajomość Minitab


PROGRAM SZKOLENIA: DOE Design of experiment


1. Wprowadzenie do opisu procesu

 • Opis procesu, jako y=f(x)
 • Zmienność w procesie
 • Podstawowe miary opisujące proces

2. Rodzaje danych w praktyce

 • Dane ilościowe i jakościowe
 • Rodzaje skal
 • Przygotowanie danych
 • Narzędzia graficznej prezentacji danych (histogram, wykres procesu w czasie, diagram korelacji etc.)
 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab, interpretacja

3. Klasyczne metody analizy danych

 • Analiza rozkładu (np. rozkład normalny)
 • Estymacja przedziałowa
 • Ogólne podejście do planowania – cykl PDCA
 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab, interpretacja

4. Wyznaczanie niezbędnej liczebności próby

 • Dla określenia średniej
 • Dla określenia odsetka
 • ćwiczenie, wnioski

5. Szukanie zależności w procesie

 • Podstawowe metody badania zależności (korelacja i regresja)
 • Wykresy zależności i ich interpretacja
 • Testy hipotez statystycznych i ich rodzaje
 • Rodzaje popełnianych błędów
 • ANOVA – Analiza wariancji jako podstawowa metoda w DOE
 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab, interpretacji

6. Przygotowanie do Eksperymentu

 • Cel DOE, podstawowe pojęcia
 • Matryca doboru X-ów
 • Screening – wstępny dobór X-ów
 • Interakcje czynników
 • Wybór skrajnych wartości czynników
 • ćwiczenie

7. Metody prowadzenia eksperymentów DOE

 • Pełny eksperyment czynnikowy
 • Eksperyment czynnikowy dwupoziomowy
 • Eksperyment Placketta – Burmana
 • Randomizacja
 • Wybór metody i konsekwencje

8. Projektowanie eksperymentu w praktyce

 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab, interpretacja
 • Budowa modelu
 • Wykresy zależności

9. Rezultaty DOE – co dalej?

 • Ocena jakości modelu
 • Szumy w eksperymencie
 • Optymalizacja parametrów
 • Zalety i wady DOE – kiedy można stosować, a kiedy nie.

METODYKA SZKOLENIA

 • wykład,
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja), 
 • studium przypadku (case studies)

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 min)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane