Szkolenie Moderowanie spotkań, autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne- trening z kamerą

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami, skutecznego prowadzenia spotkań oraz autoprezentacji.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CELE SZKOLENIA
Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami i skutecznego prowadzenia spotkań. Równoległym celem jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych, kontaktów międzyludzkich, komunikowania i moderowania dyskusji.

PROGRAM SZKOLENIA

MODEROWANIE SPOTKAŃ

 • Definicja moderacji. Rola moderatora w trakcie spotkania, panelu, dyskusji
 • Zasady prowadzenia spotkań grupowych i reguły ich moderowania
 • Style, strategie i techniki moderowania. Obszary moderacji
 • Moderacja a zarządzanie, kierowanie i przywództwo – spojrzenie praktyczne
 • Psychologia grup ludzkich i techniki kontroli ich dynamiki
 • Role grupowe podczas spotkań
 • Standardy organizowania spotkań
 • Zarządzanie spotkaniem
 • Rola i zadania moderatora.
 • Kompetencje moderatora.


PROCEDURY MODERACJI

 • Zaplanowanie i organizacja spotkania
 • Przygotowanie miejsca realizacji zebrania
 • Atmosfera w grupie – jak już w pierwszych minutach spotkania zbudować jak najlepszą
 • Cele i zasady komunikacji w czasie spotkania. Słuchanie i feedback
 • Techniki skupiania i wzbudzania uwagi odbiorców
 • Klaryfikacja niejasności. Wyjaśnianie zagadnień trudnych lub niezrozumiałych
 • Techniki angażowania uczestników w dyskusję
 • Prezentowanie własnego zdania. Dyskusja różnicy zdań
 • Metody wyciągania z rozmówców informacji o ich motywach, oczekiwaniach i problemach
 • Bieżąca kontrola przebiegu spotkania
 • Podnoszenie poziomu kreatywności oraz techniki integrowania grupy
 • Ewaluacja efektów pracy grupy


ZARZĄDZANIE SPOTKANIAMI A KOMUNIKACJA Z OSOBAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych uczestników spotkania
 • Tworzenie skutecznych zespołów wykorzystujących synergię osobowości pracowników
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Efektywne wywieranie wpływu i zarządzanie osobami o różnych typach osobowości


SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ORAZ AUTOPREZENTACJA

 • Funkcje autoprezentacji
 • Kształtowanie werbalnych i pozawerbalnych aspektów komunikowania się
 • Jak przełamywać bariery komunikacyjne?
 • Zerowe wystąpienie przed kamerą


IDEALNA PREZENTACJA I WYSTĄPIENIE PRZED AUDYTORIUM

 • Fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji
 • Rola osoby mówiącej, jej przekonania i umiejętności
 • Psychologiczny efekt początku i końca
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy
 • Strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt
 • Świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne
 • Kontakt z publicznością


ŚWIADOME BUDOWANIE WIARYGODNEGO WIZERUNKU OSOBISTEGO

 • Budowa wiarygodnego wizerunku eksperta
 • Psychologiczne teorie postrzegania ludzi
 • Znaczenie wyglądu zewnętrznego
 • Ubiór, kolorystyka, znaczenie ubioru
 • Umiejętność powitania
 • Jak pracować nad charyzmą?


ZASADY PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI POWER POINT

JAK PRZYGOTOWAĆ EFEKTYWNE WYSTĄPIENIE PUBLICZNE

 • Wspomnienie efektu prezentacji - Efekt początku i końca
 • Sztuka budowania pierwszego wrażenia
 • Postawa prezentera jako kluczowy element sukcesu:
 • Budowanie pozytywnego wrażenia i wywieranie wpływu na widownię
 • Tworzenie relacji z odbiorcami
 • Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy
 • Wybrane techniki manipulacji w komunikacji językowej


REDUKCJA STRESU W WYSTĘPIENIACH PUBLICZNYCH

 • Czym jest stres
 • Jak zapobiegać stresowi
 • Techniki redukcji stresu w wystąpieniach publicznych
 • Moja indywidualna paleta działań antystresowych


PRACA Z GŁOSEM ŚWIADOMEGO MÓWCY

 • Znaczenie prawidłowej emisji głosu dla lepszego poczucia własnej wartości i postrzegania przez innych
 • Jak rozgrzewać głos
 • Ćwiczenia rozluźniające
 • Kształcenie techniki prawidłowego oddychania
 • Rozwój większej świadomości pracy z głosem
 • Strategie zdobywania zaufania i pozyskiwania sympatii słuchaczy za pomocą brzmienia głosu
 • DYKCYONARZ Warsztat z prawidłowej wymowy


MAGIA GESTU, CZYLI MOWA CIAŁA

 • Etykieta, czyli jak zachować się stosownie do sytuacji
 • Wzmocnienie wypowiedzi
 • Style gestykulacji prezentacyjnej


WARSZTATY – PRACA Z KAMERĄ

 • Wystąpienia przed kamerą
 • Indywidualny feedback


Wybierz termin szkolenia

cena 1490,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1390,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane