• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Moderowanie spotkań, autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne- trening z kamerą

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami, skutecznego prowadzenia spotkań oraz autoprezentacji.

CELE SZKOLENIA:
Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami i skutecznego prowadzenia spotkań. Równoległym celem jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych, kontaktów międzyludzkich, komunikowania i moderowania dyskusji.

PROGRAM SZKOLENIA :Moderowanie spotkań, autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne- trening z kamerą

MODEROWANIE SPOTKAŃ:

 • Definicja moderacji. Rola moderatora w trakcie spotkania, panelu, dyskusji.
 • Zasady prowadzenia spotkań grupowych i reguły ich moderowania.
 • Style, strategie i techniki moderowania. Obszary moderacji.
 • Moderacja a zarządzanie, kierowanie i przywództwo – spojrzenie praktyczne.
 • Psychologia grup ludzkich i techniki kontroli ich dynamiki.
 • Role grupowe podczas spotkań.
 • Standardy organizowania spotkań.
 • Zarządzanie spotkaniem.
 • Rola i zadania moderatora.
 • Kompetencje moderatora.

PROCEDURY MODERACJI:

 • Zaplanowanie i organizacja spotkania.
 • Przygotowanie miejsca realizacji zebrania.
 • Atmosfera w grupie – jak już w pierwszych minutach spotkania zbudować jak najlepszą.
 • Cele i zasady komunikacji w czasie spotkania. Słuchanie i feedback.
 • Techniki skupiania i wzbudzania uwagi odbiorców.
 • Klaryfikacja niejasności. Wyjaśnianie zagadnień trudnych lub niezrozumiałych.
 • Techniki angażowania uczestników w dyskusję.
 • Prezentowanie własnego zdania. Dyskusja różnicy zdań.
 • Metody wyciągania z rozmówców informacji o ich motywach, oczekiwaniach i problemach.
 • Bieżąca kontrola przebiegu spotkania.
 • Podnoszenie poziomu kreatywności oraz techniki integrowania grupy.
 • Ewaluacja efektów pracy grupy.

ZARZĄDZANIE SPOTKANIAMI A KOMUNIKACJA Z OSOBAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI:

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych uczestników spotkania.
 • Tworzenie skutecznych zespołów wykorzystujących synergię osobowości pracowników.
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości.
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań.
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
 • Efektywne wywieranie wpływu i zarządzanie osobami o różnych typach osobowości.

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ORAZ AUTOPREZENTACJA:

 • Funkcje autoprezentacji.
 • Kształtowanie werbalnych i pozawerbalnych aspektów komunikowania się.
 • Jak przełamywać bariery komunikacyjne?
 • Zerowe wystąpienie przed kamerą.

IDEALNA PREZENTACJA I WYSTĄPIENIE PRZED AUDYTORIUM:

 • Fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji.
 • Rola osoby mówiącej, jej przekonania i umiejętności.
 • Psychologiczny efekt początku i końca.
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji.
 • Spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy.
 • Strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt.
 • Świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne.
 • Kontakt z publicznością.

ŚWIADOME BUDOWANIE WIARYGODNEGO WIZERUNKU OSOBISTEGO:

 • Budowa wiarygodnego wizerunku eksperta.
 • Psychologiczne teorie postrzegania ludzi.
 • Znaczenie wyglądu zewnętrznego.
 • Ubiór, kolorystyka, znaczenie ubioru.
 • Umiejętność powitania.
 • Jak pracować nad charyzmą?

ZASADY PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI POWER POINT

JAK PRZYGOTOWAĆ EFEKTYWNE WYSTĄPIENIE PUBLICZNE:

 • Wspomnienie efektu prezentacji - Efekt początku i końca.
 • Sztuka budowania pierwszego wrażenia.
 • Postawa prezentera jako kluczowy element sukcesu:
 • Budowanie pozytywnego wrażenia i wywieranie wpływu na widownię,
 • Tworzenie relacji z odbiorcami,
 • Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy,
 • Wybrane techniki manipulacji w komunikacji językowej.

REDUKCJA STRESU W WYSTĘPIENIACH PUBLICZNYCH:

 • Czym jest stres.
 • Jak zapobiegać stresowi.
 • Techniki redukcji stresu w wystąpieniach publicznych.
 • Moja indywidualna paleta działań antystresowych.

PRACA Z GŁOSEM ŚWIADOMEGO MÓWCY:

 • Znaczenie prawidłowej emisji głosu dla lepszego poczucia własnej wartości i postrzegania przez innych.
 • Jak rozgrzewać głos.
 • Ćwiczenia rozluźniające.
 • Kształcenie techniki prawidłowego oddychania.
 • Rozwój większej świadomości pracy z głosem.
 • Strategie zdobywania zaufania i pozyskiwania sympatii słuchaczy za pomocą brzmienia głosu.
 • DYKCYONARZ Warsztat z prawidłowej wymowy.

MAGIA GESTU, CZYLI MOWA CIAŁA:

 • Etykieta, czyli jak zachować się stosownie do sytuacji.
 • Wzmocnienie wypowiedzi.
 • Style gestykulacji prezentacyjnej.


WARSZTATY – PRACA Z KAMERĄ:

 • Wystąpienia przed kamerą.
 • Indywidualny feedback.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Wybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1900,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?