• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Komunikacja w zespole

szkolenie zamknięte

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności skutecznego komunikowania: świadomość różnych poziomów komunikacji, barier komunikacyjnych, znaczenia komunikacji we współpracy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CELE SZKOLENIA

 • Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności skutecznego komunikowania: świadomość różnych poziomów komunikacji, barier komunikacyjnych, znaczenia komunikacji we współpracy
 • Nabycie wiedzy w zakresie optymalnego wykorzystania narzędzi komunikacji wewnętrznej w celu usprawnienia komunikacji w zespole.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi i unikanie nieporozumień.
 • Nabycie umiejętności odkrywania i kształtowania cech i umiejętności sprzyjających kontaktom interpersonalnym.
 • Uświadomienie sobie swoich indywidualnych postaw i barier utrudniających współpracę.
 • Uświadomienie roli dokładnego przekazywania informacji dla efektywnej pracy zespołu i jego członków oraz konieczności posiadania zasad współpracy w zespole.
 • Doskonalenie umiejętności budowania relacji sprzyjającej efektywnej komunikacji.
 • Wypracowanie form aktywnej współpracy i nowych zasad mających bezpośredni wpływ na komunikację w zespole.
 • Wzrost efektywności pracy poprzez konstruktywne budowanie relacji ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi.
 • Poprawa satysfakcji z wykonywanej pracy. Mniej jawnych i utajonych konfliktów.


METODY SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone jest z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, wymiany doświadczeń oraz mini wykładów.
 

PROGRAM SZKOLENIA: Komunikacja w zespole

2 + 2 = … 5 – EFEKT SYNERGII

 • Efekt synergii
 • Praca indywidualna, czy zespołowa; korzyści z pracy zespołowej
 • Etapy tworzenia zespołu
 • Role w zespole
 • Cechy efektywnego zespołu


ISTOTA KOMUNIKACJI W ZESPOLE

 • Istota komunikacji interpersonalnej
 • Proces komunikowania się
 • Rodzaje komunikacji
 • Wpływ komunikacji na osiąganie celów – indywidualnych i zespołowych
 • Cechy efektywnego zespołu, rozwój umiejętności współpracy
 • Czynniki wpływające na efektywne komunikowanie się i warunki skutecznego porozumiewania się w grupie
 • Komunikacja na różnych etapach tworzenia zespołu
 • Indywidualny styl komunikacji a typy osobowości; jak mój styl komunikacji wpływa na zespół


NIEWERBALNE WYWIERANIE WPŁYWU

 • Elementy komunikacji niewerbalnej (niejęzykowej)
 • Funkcje komunikacji niewerbalnej
 • Budowanie wiarygodnego wizerunku
 • Komunikacja wokalna
 • Budowanie wizerunku gestem, kolorem, stylem – komunikacja pozawerbalna
 • Znaczenie zachowań niewerbalnych w pracy zespołowej


BARIERY I BŁĘDY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE

 • Brak umiejętności słuchania
 • Brak umiejętności mówienia
 • Negatywne postawy
 • Niewłaściwe zachowania niewerbalne
 • Bariery wynikające z różnicy płci


JAK SOBIE RADZIĆ Z BARIERAMI W ZESPOLE

 • Aktywne słuchanie
 • Skuteczne mówienie
 • Minimalizacja negatywnych postaw
 • Efektywna komunikacja niewerbalna
 • Akceptacja „natury” płci przeciwnej
 • Zasady komunikacji mającej na celu budowanie współpracy; kontrakt zespołu


ZNACZENIE EMOCJI W KOMUNIKACJI

 • Jak działają na nas emocje
 • Problemy z emocjami
 • Jak sobie radzić z emocjami
 • Empatia
 • Asertywność


KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 • Co to jest „konflikt”
 • Źródła i przedmiot konfliktów
 • Reakcja na konflikt
 • Jak nie dopuścić do konfliktu
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Narzędzia kontroli rozmowy:
 • Rola pytań
 • Parafraza
 • Komunikat typu „TY” i „JA”
 • Notatki
 • Liczebniki
 • Podsumowanie


JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO – INTEGRACJA ZESPOŁU

 • Zasady sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Czynniki ułatwiające pracę zespołu
 • Czynniki utrudniające pracę zespołu
 • Tworzenie wspólnych korzyści
 • Zwiększenie poziomu otwartości i zaufania w grupie
 • Budowanie otwartej, efektywnej komunikacji
 • Wzmocnienie identyfikacji z grupą
 • Odnalezienie wspólnych wartości i emocji
 • Zwiększanie motywacji, zaangażowania i aktywności zespołu
 • Wspieranie współpracowników

SYLWETKA TRENERA

Menedżer, przedsiębiorca, doradca biznesowy, autorka książek, doktor nauk ekonomicznych. Trener biznesu, coach, wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Obecnie Prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Z powodzeniem łączy dydaktykę, wiedzę naukową oraz doświadczenie biznesowe. Współpracowała z ponad 50 firmami i organizacjami. Była prezesem, członkiem zarządu i doradcą zarządu w kilku firmach.

DOŚWIADCZENIE
- Ponad 20 000 godz. wykładów, szkoleń i warsztatów.
- Ponad 4 000 slajdów do prezentacji PowerPoint.
- Ponad 400 prac licencjackich i magisterskich oraz projektów dyplomowych
- 50 firm – klientów i pracodawców
- 25 lata praktyki zarządzania na stanowiskach menadżerskich w tym jako członek zarządu.
- 20 lat doświadczenia dydaktycznego jako wykładowca na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą.
- 20 lat praktyki szkoleniowej. Prowadzenie szkoleń i treningów biznesowych, w tym również dla kadry menedżerskiej najwyższego szczebla.
- 17 lat praktyki doradczej w zakresie szeroko pojętego zarządzania strategicznego.
- 6 książek: Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie. Nie taki diabeł straszny; Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i realizuj swoje marzenia; Komunikacja bez barier. Czyli wilk syty
o owca cała; Alians strategiczny jako wstęp do fuzji i przejęcia.  Oraz współredakcja: Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?