• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Obrót międzynarodowy- przepisy celne i podatkowe

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie i omówienie zasad prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 DZIEŃ (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

 Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką współpracy z zagranicą.

PROGRAM SZKOLENIA : Obrót międzynarodowy- przepisy celne i podatkowe


1. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA CELNEGO ORAZ ZASAD OBROTU TOWAROWEGO W RAMACH WSPÓLNOTY PROCEDURY CELNE - ZASTOSOWANIE

 • przywóz
 • wywóz
 • warunki zastosowania procedur specjalnych
 • korzystanie z procedury uproszczonej
 • wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT
 • pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia

2. STOSOWANIE ZWOLNIEŃ Z NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH katalog zwolnień celnych

 • warunki stosowania zwolnień celnych
 • dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych

3. USTALANIE POCHODZENIA TOWARU, DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA TOWARÓW I ZASADY STOSOWANIA STAWEK CELNYCH

 • uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym UE
 • wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru
 • preferencyjne stawki celne
 • dowody pochodzenia

4. RODZAJE STAWEK CELNYCH I ZASADY ICH STOSOWANIA. SYSTEM TARIC I ISZTAR POZATARYFOWE OGRANICZENIA W OBROCIE MIĘDZY WSPÓLNOTĄ A PAŃSTWAMI TRZECIMI ŚWIADECTWA AEO I ICH ZASTOSOWANIE PYTANIA, PROBLEMY, KONSULTACJE ZASADY OBROTU TOWAROWEGO W RAMACH WSPÓLNOTY. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY OBRÓT TOWARAMI

 • zasady dokonywania obrotu
 • dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT
 • transakcje trójstronne
 • poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4
 • zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej
 • podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami
 • INTRASTAT – obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego
 • wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji
 • zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych
 • stosowanie korekty deklaracji
 • odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastat
 • najczęściej występujące błędy w deklaracjach
 • PODATNIK VAT
 • kto jest podatnikiem VAT
 • rejestracja VAT – UE – kiedy należy się zarejestrować

EURONIP i baza VIES
DOSTAWA TOWARÓW – ZAGADNIENIA OGÓLNE SKŁADY KONSYGNACYJNE MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY DOSTAWIE TOWARÓW EKSPORT A WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

 • pojęcie eksportu
 • pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

 • miejsce świadczenia
 • obowiązek podatkowy
 • podstawa opodatkowania
 • kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
 • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze
 • dokumentowanie faktu zrealizowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru

EKSPORT TOWARÓW

 • obowiązek podatkowy
 • podstawa opodatkowania
 • zasady stosowania stawki 0%
 • dokumentowanie eksportu
 • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

 • sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej
 • sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej

IMPORT A WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

 • import w procedurze 4200

TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE. ZASADY ICH DOKONYWANIA

 • uproszczony sposób rozliczania podatku VAT


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?