Szkolenie Planowanie i harmonogramowanie produkcji- online

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania zasobów produkcji: analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania i obciążania zasobów.

CEL SZKOLENIA

 • zapoznanie się z nowoczesnymi metodami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją: wykorzystywania systemów planistycznych MRP, MRPII, ERP i APS, wykorzystaniem modułów MRP i CRP, wyrównywaniem produkcji, optymalizacją procesów towarzyszących, 
 • wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikację kryteriów wyboru metody harmonogramowania, identyfikację głównych uwarunkowań procesu harmonogramowania (tj. poziomu harmonogramowania, podziałki harmonogramu, horyzontu czasowego harmonogramu, reguł sekwencjonowania, „wąskich gardeł” w procesie produkcji), identyfikację głównych celów harmonogramowania dla organizacji Uczestników i sposobu pomiaru efektywności w ich realizacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy, 
 • precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw,
 • zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”,
 • poprawa jakości komunikacji oraz integracja procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów.

 
PROGRAM SZKOLENIA
 
1. Planowanie zasobów produkcji.

 • Prognozowanie i zgrubne planowanie zasobów produkcyjnych RCCP (analiza poziomu i zmienności popytu, ocena zdolności produkcyjnych),
 • Ewaluacja systemu produkcyjnego (diagramy przepływowe, mapy strumienia wartości),
 • Modelowanie procesów (maksymalizacja „throughput” – zdolności procesu produkcyjnego do generowania przepływu zleceń, „wąskie gardła” procesu, parametryzacja i standaryzacja procesu),
 • Zarządzanie poziomem zapasów (materiałowych, „produkcji w toku”, produktów gotowych –  system JIT). 

2. Główne uwarunkowania problemu elastyczności procesów produkcyjnych w kontekście nowoczesnych metod zarzadzania produkcją.

 • Lean Manufacturing (system typu „pull”) – „zero marnotrawstwa”, JIT i „one-piece-flow”,
 • Theory of Constraints (TOC) - identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie, kolejkowanie zleceń – reguły sekwencjonowania, maksymalizacja poziomu wykorzystania zasobów
 • Six Sigma – redukcja zmienności w procesach, poprawa zdolności procesów, wykorzystanie narzędzi statystycznych do kontroli procesów (SPC) – stabilność procesów a presja na tworzenie zapasów.

3. Planowanie produkcji w modelach MRP, MRPII, ERP i APS:

 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII – moduły SOP, MPS, MRP i CRP, 
 • Systemy planistyczne klasy ERP i APS (Advanced Planning & Scheduling).
 • Decyzje dotyczące wyboru horyzontów planistycznych („time fences”),
 • Planistyczny BOM (Bill of Materials) jako podstawowa struktura informacyjna umożliwiająca zintegrowane planowanie w systemach MRP/MRPII/ERP, „eksplodowanie BOM” dla potrzeb harmonogramowania dostępności materiałów/półproduktów i obciążenia operacji procesu produkcyjnego,
 • Tworzenie ścieżek produkcyjnych dla zleceń (routing), 
 • Identyfikowanie procesów pomocniczych mających wpływ na planowanie i harmonogramowanie produkcji,
 • Standaryzacja procesów produkcyjnych i jej znaczenie dla procesu planowania i harmonogramowania produkcji (wykorzystanie „standard work sheets”),
 • Wyrównywanie (levelling) wydajności komórek produkcyjnych - ćwiczenia,
 • Identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” procesu produkcyjnego – reguły postępowania dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”,
 • Polityki dotyczące wyboru wielkości partii produkcyjnych („lot sizing”),

4. Model EPQ (Economic Production Quantity) – planowanie w systemach typu “push”.

 • Główne uwarunkowania możliwości stosowania modelu EPQ,
 • Matematyczna postać modelu i jego główne elementy,
 • Ćwiczenia w obliczaniu EPQ i jej składowych dla wybranych produktów z portfela produktowego Uczestników.

5. Sterowanie i kontrola produkcji:

 • Kontrola realizacji planów materiałowych i zadań produkcyjnych zgodnie z modelem MRP i CRP (tworzenie BOM i standardów produkcyjnych),
 • Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności, 
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: Kontrola Jakości i Utrzymanie Ruchu – produktywne utrzymanie ruchu TPM, optymalizacja współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, redukcja czasu przezbrojeń – technika SMED.

6. Metody harmonogramowania produkcji.

 • Główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji,
 • Wybór wskaźników efektywności dla procesu harmonogramowania w organizacji,
 • Czynniki decydujące o wyborze modelu harmonogramowania (konfiguracja systemu produkcyjnego, zasady wprowadzanie zleceń do harmonogramu, sposób pomiaru efektywności, kryteria oceny jakości harmonogramów),
 • Popularne algorytmy harmonogramowania (reguła Johnsona),
 • Wpływ decyzji o wielkości partii produkcyjnej („lot sizing”) na harmonogramowanie,
 • Sekwencjonowanie zleceń i długość kolejek – prawo Little’a,
 • Wybór i stosowanie reguł sekwencjonowania, wpływ reguł sekwencjonowania na konstrukcję harmonogramu - ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów w oparciu o popularne reguły sekwencjonowania (FCFS, EDD, SPT),
 • Harmonogramowanie techniką DBR (dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”),
 • Wizualizacja harmonogramów – metody diagramowe (diagram Gantta) i grafowe.

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA  - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45minut)Wybierz termin szkolenia

cena 1490,- netto/os
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

 • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
 • proces szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane