• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Rozmowy oceniające i oceny pracownicze - skuteczne sposoby motywowania pracownika i budowanie autorytetu szefa

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów do efektywnego i samodzielnego prowadzenia ocen pracowniczych, wyjaśnienie zasad skutecznej oceny pracownika, wskazanie metod i technik oceny, pokazanie jak przy pomocy właściwego oceniania można zmotywować, docenić pracowników, rozwijać ich talent i potencja

OPIS SZKOLENIA
Ocenianie pracowników, podsumowanie wyników pracy, zaangażowania i fachowości to jedno z podstawowych a jednocześnie najtrudniejszych zadań w pracy menedżera wymagające odpowiedzialności i doskonałego przygotowania.
Umiejętne ocenianie i prowadzenie rozmów oceniających, zarówno bieżąca informacja zwrotna jak i okresowe oceny miesięczne, kwartalne, półroczne czy roczne, wymagają od menedżerów nabycia wysokich kompetencji, poznania praktycznych narzędzi oceny i wytyczenia transparentnych zasad dostosowanych nie tylko do specyfiki instytucji, ale również wydziału czy nawet zadań wykonywanych przez pracowników.
W efekcie rzetelnie przeprowadzonych ocen pracowniczych instytucja zyskuje wiedzę o każdym pracowniku indywidualnie: o jego efektywności, o posiadanych kompetencjach, o mocnych stronach i obszarach wiedzy i umiejętności, które powinny być rozwijane. Wyłania się grono pracowników, które jest najbardziej zaangażowane i pracuje w największym stopniu na realizację celów instytucji ale również ujawnia się grupa pracowników, która opóźnia realizację celów, jest dla reszty kosztowną inwestycją i obciążeniem.
Bywa, że najsłabszym elementem całego procesu oceniania jest sposób przeprowadzenia rozmowy oceniającej. Źle przeprowadzona rozmowa może 
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:
 • Jak wykorzystywać system ocen do budowania motywacji i zaangażowania pracowników?
 • Jakich narzędzi używać podczas oceniania?
 • Jak efektywnie prowadzić trudne rozmowy oceniające?
 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej?
 • Jakie błędy popełniane są przez menedżerów w trakcie dokonywania oceny pracowników i prowadzenia rozmów oceniających i jak je wyeliminować?
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie tworzenia Systemów Okresowych Ocen Pracowniczych
 • Zwiększenie praktycznej wiedzy dotyczącej wprowadzania SOOP
 • Praktyczne umiejętności dotyczące tworzenia arkuszy oceniających
 • Poprawa techniki przeprowadzania prawidłowych rozmów oceniających
 • Poznanie technik przeprowadzania rozmów okresowych osób o różnych typach osobowości

PROGRAM SZKOLENIA : Rozmowy oceniające i oceny pracownicze - skuteczne sposoby motywowania pracownika i budowanie  autorytetu szefa


I. ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE – ZŁO KONIECZNE CZY SKUTECZNE NARZĘDZIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW I BUDOWANIA AUTORYTETU SZEFA?

 • Dlaczego warto wprowadzić SOOP – system okresowej oceny pracowników i prowadzić rozmowy oceniające?
 • Czemu służą oceny pracownicze i rozmowy oceniające?
 • Komu i do czego potrzebne są wyniki ocen pracowniczych?
 • Jak wykorzystać efekty rozmowy oceniającej?
 • Jak prawidłowo dokonać oceny pracy i osiągnięć pracowników?

II. METODY, NARZĘDZIA, TECHNIKI OCENY PRACY

 • Wywiady oceniające
 • Porównanie parami
 • Ranking
 • Rejestracja wydarzeń krytycznych, notatki
 • Ocena 360 stopni

III. SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W PROCESIE ZARZĄDZANIA PERSONELEM

 • Czym jest system ocen pracowniczych?
 • System ocen pracowniczych jako narzędzie polityki personalnej
 • Cechy dobrego systemu ocen pracowniczych
 • Rola ocen miesięcznych i okresowych
 • Planowanie karier oraz podnoszenie kompetencji pracowników
 • Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem systemu ocen pracowniczych
 • Czynniki kształtujące system ocen pracowniczych

IV. SPECYFIKA ROZMOWY OCENIAJĄCO-MOTYWUJĄCEJ

 • Własne przygotowanie przez kierownika do rozmowy z pracownikiem
 • Cele i funkcje rozmowy oceniającej
 • Funkcja informacyjna i rozwojowa rozmowy oceniającej
 • Struktura i scenariusze rozmowy oceniającej
 • Narzędzia perswazji przydatne podczas rozmowy oceniającej
 • Konstruktywne chwalenie i krytykowanie pracownika
 • Jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi podczas rozmowy?
 • Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika

V. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

 • Dokumentacja związana z procesem oceny
 • Omówienie  zasad wypełniania arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika
 • Nauka samodzielnego  wypełniania arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika
 • Skutki  dokonania negatywnej oceny pracownika
 • Procedura odwoławcza

VI. BŁĘDY W OCENIANIU – JAK SIĘ ICH USTRZEC?

 • Mechanizm powstawania błędów pojawiających się podczas oceny
 • Rola pytań stosowanych w rozmowie
 • Najczęstsze błędy w procesie oceniania:
 •  błąd świeżości
 •  błąd kontrastu
 •  efekt halo
 •  efekt czynników ekstremalnych
 •  błąd faworyzowania
 •  błąd zawyżonej oceny
 •  błąd twardej ręki
 •  efekt tendencji centralnej
 •  brak obiektywizmu
 •  generalizowanie
 •  koncentracja na negatywach

VII. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE OCENY I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA

 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać aby inni mówili
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie
 • Błędy w komunikowaniu się
 • Piramida komunikacji
 • Model komunikacji
 • Słuchanie aktywne
 • Bariery skutecznego słuchania
 • Rozwijanie umiejętności słuchania
 • Feedback pozytywny, negatywny, neutralny i mieszany
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej, rola pytań w rozmowie
 • Skuteczne chwalenie i konstruktywna krytyka – techniki przekazywania pozytywnych i negatywnych informacji

VIII. UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE

 • Delegowanie zadań pracownikom
 • Jak i kiedy delegować zadania?
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

IX. ISTOTA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH W ZARZĄDZANIU

 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego
 • Feedback pozytywny i negatywny
 • Konstruktywne wyrażanie opinii

X. KOMUNIKACJA ZARZĄDCZA A OSOBOWOŚĆ

 • Pracownicy jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne
 • Matryce potencjału osobowościowego pracowników: jak definiować na nich podwładnego
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają
 • Rola osobowości w motywowaniu
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole
 • Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Motywowanie pracowników o różnych stylach osobowości


CZAS TRWANIA SZKOLENIA
2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?