Szkolenie Sztuka prezentacji biznesowych

szkolenie zamknięte

Wzmocnienie wiarygodności biznesowej, nabycie umiejętności właściwego wykorzystania mowy ciała podczas prezentacji, nabycie umiejętności tworzenia ciekawych i angażujących prezentacji


CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CEL SZKOLENIA

 • wzmocnienie wiarygodności biznesowej
 • nabycie umiejętności właściwego wykorzystania mowy ciała podczas prezentacji
 • poprawa panowania nad sposobem wypowiedzi
 • nabycie umiejętności tworzenia ciekawych i angażujących prezentacji
 • poznanie struktury prezentacji, według której należy przekazywać treści

METODY PRACY
 • praca z kamerą (ćwiczenie – autoprezentacja oraz ćwiczenie – sztuka prezentacji)
 • ćwiczenia w parach
 • ćwiczenia na autorskich arkuszach
 • burza mózgów
 • dyskusja

PROGRAM SZKOLENIA

Budowanie wizerunku – sztuka wzmacniania osobistej wiarygodności

Prezentacja firmy – tworzenie wizerunku biznesowego

Praca nad głosem i ciałem w wystąpieniach publicznych
 • W jaki sposób wykorzystywać postawę ciała, mimikę w wystąpieniach publicznych
 • Nawyki gestykulacyjne – mocne i słabe strony
 • W jaki sposób akcentować treści wystąpienia poprzez gestykulację
 • Jak wykorzystywać postawę ciała i mimikę w prezentacji
 • Higiena głosu, indywidualne predyspozycje i wymagania w osiąganiu swobody w emisji głosu
 • Intonacja i tempo mówienia a znaczenie wypowiadanych słów – w jaki sposób pracować jakością wypowiedzi

Psychotechniki prezentacyjne
 • Metoda "5 W" - całościowe spojrzenie na przygotowanie prezentacji.
 • Informujemy, zachęcamy, przekonujemy, sprzedajemy, uczymy? - doprecyzowanie celu prezentacji.
 • Dobór treści, narzędzi i metod prezentacji adekwatnie do celu.
 • Stosowanie modelu AIDA w prezentacji biznesowej.
 • Kolejność informacji. Struktura prezentacji.
 • Wypracowanie twórczej formuły prezentacji.
 • Techniki aktywizacji słuchaczy: kotwiczenie, pozytywne sformułowania, metafory, egzemplifikacje, wizualizacja.
 • Utrzymanie uwagi audytorium.
 • Wpływ emocji i czynników zewnętrznych na przygotowanie i realizację prezentacji.
 • Trudne pytania i głosy krytyczne. Techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Radzenie sobie z tremą i stresem.
 • Sytuacje trudne i niespodziewane podczas prezentacji – jak reagować na trudne pytania audytorium?
 • Jakim jestem prezenterem? Wzmocnienie osobistego stylu.
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?