• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Sztuka prezentacji biznesowych

szkolenie zamknięte

Wzmocnienie wiarygodności biznesowej, nabycie umiejętności właściwego wykorzystania mowy ciała podczas prezentacji, nabycie umiejętności tworzenia ciekawych i angażujących prezentacji

CEL SZKOLENIA:

 • wzmocnienie wiarygodności biznesowej
 • nabycie umiejętności właściwego wykorzystania mowy ciała podczas prezentacji
 • poprawa panowania nad sposobem wypowiedzi
 • nabycie umiejętności tworzenia ciekawych i angażujących prezentacji
 • poznanie struktury prezentacji, według której należy przekazywać treści


METODY PRACY:

 • praca z kamerą (ćwiczenie – autoprezentacja oraz ćwiczenie – sztuka prezentacji)
 • ćwiczenia w parach
 • ćwiczenia na autorskich arkuszach
 • burza mózgów
 • dyskusja


PROGRAM SZKOLENIA : Sztuka prezentacji biznesowych

1. Budowanie wizerunku – sztuka wzmacniania osobistej wiarygodności.
2. Prezentacja firmy – tworzenie wizerunku biznesowego.
3. Praca nad głosem i ciałem w wystąpieniach publicznych:

 • W jaki sposób wykorzystywać postawę ciała, mimikę w wystąpieniach publicznych?
 • Nawyki gestykulacyjne – mocne i słabe strony.
 • W jaki sposób akcentować treści wystąpienia poprzez gestykulację?
 • Jak wykorzystywać postawę ciała i mimikę w prezentacji?
 • Higiena głosu, indywidualne predyspozycje i wymagania w osiąganiu swobody w emisji głosu.
 • Intonacja i tempo mówienia a znaczenie wypowiadanych słów – w jaki sposób pracować jakością wypowiedzi.


4. Psychotechniki prezentacyjne:

 • Metoda "5 W" - całościowe spojrzenie na przygotowanie prezentacji.
 • Informujemy, zachęcamy, przekonujemy, sprzedajemy, uczymy? - doprecyzowanie celu prezentacji.
 • Dobór treści, narzędzi i metod prezentacji adekwatnie do celu.
 • Stosowanie modelu AIDA w prezentacji biznesowej.
 • Kolejność informacji. Struktura prezentacji.
 • Wypracowanie twórczej formuły prezentacji.
 • Techniki aktywizacji słuchaczy: kotwiczenie, pozytywne sformułowania, metafory, egzemplifikacje, wizualizacja.
 • Utrzymanie uwagi audytorium.
 • Wpływ emocji i czynników zewnętrznych na przygotowanie i realizację prezentacji.
 • Trudne pytania i głosy krytyczne. Techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Radzenie sobie z tremą i stresem.
 • Sytuacje trudne i niespodziewane podczas prezentacji – jak reagować na trudne pytania audytorium?
 • Jakim jestem prezenterem? Wzmocnienie osobistego stylu.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane