• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

szkolenie zamknięte

Stres w miejscu pracy jest wynikiem przeciążenia fizycznego, a przede wszystkim psychicznego. W konsekwencji prowadzi on do powstania wypalenia zawodowego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)
 Na wypalenie najbardziej narażone są osoby pracujące w zawodach wymagających intensywnych kontaktów interpersonalnych.
W obecnych realiach pracownik nie powinien pozostawać sam ze swoimi problemami. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu leży w kwestii zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Proponowane szkolenie ma na celu nie tylko poszerzenie świadomości z zakresu problematyki stresu i wypalenia zawodowego, ale przede wszystkim zapoznanie uczestników z technikami ich neutralizacji.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie przez uczestników w okresie trwania szkolenia umiejętności z zakresu technik neutralizujących stres i wypalenie zawodowe.PROGRAM SZKOLENIA : Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Stres – czym jest?

 • Pojęcie stresu według popularnych koncepcji: Seyle, Lazarus, Hobfol, Holmes
 • Poziom odczuwanego stresu – autoanaliza
 • Etapy reakcji stresowej jako procesu
 • Źródła stresu w życiu zawodowym i prywatnym tzw. Stresory, Skala Holmesa, Ray’a
 • Pozytywne aspekty stresu – rodzaje stresu
 • Objawy fizyczne i psychiczne stresu
 • Skutki stresu chronicznego

Mechanizm powstawania stresu

 • Stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja
 • Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?
 • Typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?
 • Sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy
 • Rozpoznawanie oraz kontrola emocji w sytuacjach zawodowych wywołujących napięcie i stres

Rola stresu w życiu

 • Pozytywne aspekty stresu – eustres
 • Metody oswajania stresu
 • Osobowość a radzenie sobie ze stresem
 • Moje mocne i słabe strony
 • Poczucie kontroli wewnętrznej

Techniki relaksacyjne

 • Trening relaksacyjny Jacobsona
 • Wizualizacja
 • Muzykoterapia
 • Siła oddechu
 • Sport

Stres pod kontrolą

 • Proste działania mające na celu eliminację stresu

Moje typowe reakcje na stres – kiedy i jak się stresuję?

 • Kwestionariusze i testy do autodiagnozy

Metody długofalowego radzenia sobie ze stresem

 • Rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi
 • Co daje świadomość emocji?
 • Dlaczego nie dostrzegamy emocji innych, nawet jeśli jesteśmy empatyczni?
 • Inteligencja emocjonalna i jej wymiary
 • Wpływ myśli na nasze emocje


Narzędzia tworzenia równowagi- Work-Life-Balance

 • Równowaga – czym jest w moim życiu?
 • Czy równowaga ma dziś znaczenie?
 • Moja definicja życia
 • Czy znam swój program na życie? – istota stawiania celów oraz ich rodzaje
 • Moje nastawienie wobec wyzwań i zmian – autoanaliza osobowości

Konsekwencje przewlekłego stresu

 • Konsekwencje długotrwałego stresu
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Autodiagnoza pod kątem zagrożeń indywidualnych

Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z emocjami i stresem

 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
 • Tłumienie a transformowanie emocji
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?
 • Techniki relaksacyjne
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?

Zjawisko wypalenia zawodowego i jego charakterystyka

 • Obraz wypalenia zawodowego i jego skutki dla osób pracujących z ludźmi
 • Na czym polega syndrom wypalenia zawodowego?

Etapy wypalenia

 • 1 etap: „miesiąc miodowy”
 • 2 etap: przebudzenie
 • 3 etap: szorstkość
 • 4 etap: wypalenie pełnoobjawowe
 • 5 etap: odradzanie się

Przyczyny pojawienia się syndromu wypalenia zawodowego

 • 3 grupy przyczyn wypalenia
 • Specyfika pracy, warunki i organizacja pracy sprzyjające wypaleniu
 • Oczekiwania społeczne
 • Chroniczny stres jako główna przyczyna wypalenia
 • Czynniki indywidualne: zachowania, przekonania, emocje

Osobowość a wypalenie

 • Schematy myślenia o sobie i rzeczywistości sprzyjające wypaleniu
 • Metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu
 • „Terapia wypalenia”


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?