Szkolenie Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu poprawę efektywności własnej komunikacji interpersonalnej. Szczególnie polecane osobom odpowiadającym za komunikację wewnętrzną w instytucjach.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób pragnących zwiększyć swoją skuteczność działania poprzez poprawę efektywności własnej komunikacji interpersonalnej. Warsztat jest szczególnie polecany osobom odpowiadającym za komunikację wewnętrzną w instytucjach i poszczególnych działach jednostek administracji publicznej i samorządowej.

Cele szkolenia:
 • Poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole
 • Nabycie umiejętności sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktem
 • Wskazanie narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy poprawią oraz nabędą umiejętności:
 • jasnego i asertywnego komunikowania się w zespole
 • rozwiązywania konfliktów metodą win-win
 • skutecznej obrony przed manipulacją
 • radzenia sobie ze stresem i emocjami
 • skutecznego identyfikowania powstających konfliktów wraz z ich przyczynami
 • praktycznego wykorzystania elementów negocjacji i mediacji nastawionych na współpracę
 • wprowadzania wspólnie wypracowanych rozwiązań

PROGRAM  SZKOLENIA

DZIEŃ I – ZESPÓŁ I KOMUNIKOWANIE SIĘ

IA)  Co to jest zespół?
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Wspólna diagnoza słabych i mocnych stron zespołu; co możemy ulepszyć?
 • Warunki istnienia zespołu
IB)  Dynamika zespołu
 • Fazy rozwoju zespołu
 • Jak wspomagać rozwój zespołu?
 • Role w zespole: analiza predyspozycji indywidualnych
 • Jakie role ułatwiają a jakie utrudniają współpracę?
IC)  Efektywność zespołu
 • Warunki efektywności w działaniu grupowym
 • Synergia pracy zespołu
 • Wspólna wizja i cele
 • Metody stymulowania efektywności pracy zespołowej
 • Zwiększanie twórczego potencjału zespołu
ID)  Komunikacja zespołowa
 • Komunikacja interpersonalna jako podstawa działania zespołu
 • Bariery w komunikacji zespołu i ich eliminowanie
 • Jak unikać napięć i nieporozumień
 • Warunki skutecznego porozumiewania się w grupie
 • Techniki aktywnego słuchania i skutecznego zadawania pytań
IE)   Język ciała, czyli komunikacja niewerbalna
 • Znaczenie zachowań niewerbalnych w pracy zespołowej
 • Przestrzeń osobista i rodzaje dystansu
 • Oddziaływanie wyglądu zewnętrznego
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji i interpretacji zachowań niewerbalnych
 • Ćwiczenie zachowań pozasłownych
IF)   Normy i zasady współpracy
 • Czym są normy zespołowe?
 • Jak ustalać wspólne zasady?
 • Jak wprowadzać nowe zasady i sposoby wspólnej pracy?
IG)  Relacje w zespole
 • Percepcja interpersonalna: wpływ wzajemnego postrzegania się jednostek na zachowanie w zespole
 • Konformizm i typy wpływu społecznego
 • Współdziałanie
IH)  Zespołowe rozwiązywanie problemów
 • Wybrane techniki pomocne w grupowym rozwiązywaniu problemów
IJ)  Rola komunikacji wewnętrznej w wybranych, nietypowych sytuacjach
 • Komunikacja kryzysowa
 • Komunikacja podczas przemian w firmie

DZIEŃ II – TRUDNE ROZMOWY MANAGERA I  ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

IIA) Trudne rozmowy managera
 • Przekazywanie informacji zwrotnej
 • Rozmowa okresowa
 • Rozmowa motywująca
IIB)  Konflikt
 • Rodzaje konfliktów
 • Rozpoznawanie przyczyny konfliktów
 • Konsekwencje pozytywne i negatywne konfliktów
 • Komunikowanie się w konflikcie:
 • Dynamika
 • Metody doprowadzania do zmiany
 • Zniekształcenia komunikacji
 • Rozwiązywanie sporu
 • Rozróżnienie pomiędzy zachowaniem a wartościami stron
IIC)  Metody zarządzania konfliktem
 • Stymulowanie
 • Ograniczenie
 • Rozwiązywanie
 • Negocjacje
 • Mediacja
IID)  Identyfikacja i przełamywanie barier w komunikacji w zespole
 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania
 • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu
 • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm)
 • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się
IIE)   Komunikacja asertywna w zespole
 • Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej (zbieranie informacji, opiniowanie, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, wyrażanie konstruktywnej krytyki, formułowanie rozwiązań na przyszłość)
 • Prowadzenie rozmowy motywującej (zbieranie informacji, kryteria formułowania ocen, wyrażanie konstruktywnych pochwał i krytyki, budowanie planów na przyszłość)
IIF)  Podsumowanie szkolenia
 • Podsumowanie przedstawionych metod, technik i narzędzi komunikacyjnych
 • Przygotowanie do sporządzenia indywidualnych planów rozwoju Uczestników


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?