• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu poprawę efektywności własnej komunikacji interpersonalnej. Szczególnie polecane osobom odpowiadającym za komunikację wewnętrzną w instytucjach.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

ADRESACI:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób pragnących zwiększyć swoją skuteczność działania poprzez poprawę efektywności własnej komunikacji interpersonalnej. Warsztat jest szczególnie polecany osobom odpowiadającym za komunikację wewnętrzną w instytucjach i poszczególnych działach jednostek administracji publicznej i samorządowej.

Cele szkolenia:

 • Poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole,
 • Nabycie umiejętności sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktem,
 • Wskazanie narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy poprawią oraz nabędą umiejętności:

 • jasnego i asertywnego komunikowania się w zespole,
 • rozwiązywania konfliktów metodą win-win,
 • skutecznej obrony przed manipulacją,
 • radzenia sobie ze stresem i emocjami,
 • skutecznego identyfikowania powstających konfliktów wraz z ich przyczynami,
 • praktycznego wykorzystania elementów negocjacji i mediacji nastawionych na współpracę,
 • wprowadzania wspólnie wypracowanych rozwiązań.


PROGRAM  SZKOLENIA: Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

DZIEŃ I – ZESPÓŁ I KOMUNIKOWANIE SIĘ

IA)  Co to jest zespół?

 • Cechy efektywnego zespołu,
 • Wspólna diagnoza słabych i mocnych stron zespołu; co możemy ulepszyć?
 • Warunki istnienia zespołu.

IB)  Dynamika zespołu:

 • Fazy rozwoju zespołu,
 • Jak wspomagać rozwój zespołu?
 • Role w zespole: analiza predyspozycji indywidualnych,
 • Jakie role ułatwiają a jakie utrudniają współpracę?

IC)  Efektywność zespołu:

 • Warunki efektywności w działaniu grupowym,
 • Synergia pracy zespołu,
 • Wspólna wizja i cele,
 • Metody stymulowania efektywności pracy zespołowej,
 • Zwiększanie twórczego potencjału zespołu.

ID)  Komunikacja zespołowa:

 • Komunikacja interpersonalna jako podstawa działania zespołu,
 • Bariery w komunikacji zespołu i ich eliminowanie,
 • Jak unikać napięć i nieporozumień,
 • Warunki skutecznego porozumiewania się w grupie,
 • Techniki aktywnego słuchania i skutecznego zadawania pytań.

IE)   Język ciała, czyli komunikacja niewerbalna:

 • Znaczenie zachowań niewerbalnych w pracy zespołowej,
 • Przestrzeń osobista i rodzaje dystansu,
 • Oddziaływanie wyglądu zewnętrznego,
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji i interpretacji zachowań niewerbalnych,
 • Ćwiczenie zachowań pozasłownych.

IF)   Normy i zasady współpracy:

 • Czym są normy zespołowe?
 • Jak ustalać wspólne zasady?
 • Jak wprowadzać nowe zasady i sposoby wspólnej pracy?

IG)  Relacje w zespole:

 • Percepcja interpersonalna: wpływ wzajemnego postrzegania się jednostek na zachowanie w zespole,
 • Konformizm i typy wpływu społecznego,
 • Współdziałanie.

IH)  Zespołowe rozwiązywanie problemów:

 • Wybrane techniki pomocne w grupowym rozwiązywaniu problemów.

IJ)  Rola komunikacji wewnętrznej w wybranych, nietypowych sytuacjach:

 • Komunikacja kryzysowa,
 • Komunikacja podczas przemian w firmie.


DZIEŃ II – TRUDNE ROZMOWY MANAGERA I  ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

IIA) Trudne rozmowy managera:

 • Przekazywanie informacji zwrotnej,
 • Rozmowa okresowa,
 • Rozmowa motywująca.

IIB)  Konflikt:

 • Rodzaje konfliktów,
 • Rozpoznawanie przyczyny konfliktów,
 • Konsekwencje pozytywne i negatywne konfliktów,
 • Komunikowanie się w konflikcie:
 • Dynamika,
 • Metody doprowadzania do zmiany,
 • Zniekształcenia komunikacji,
 • Rozwiązywanie sporu,
 • Rozróżnienie pomiędzy zachowaniem a wartościami stron.

IIC)  Metody zarządzania konfliktem:

 • Stymulowanie,
 • Ograniczenie,
 • Rozwiązywanie,
 • Negocjacje,
 • Mediacja.

IID)  Identyfikacja i przełamywanie barier w komunikacji w zespole:

 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania,
 • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu,
 • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów,
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm),
 • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania,
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się.

IIE)   Komunikacja asertywna w zespole:

 • Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej (zbieranie informacji, opiniowanie, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, wyrażanie konstruktywnej krytyki, formułowanie rozwiązań na przyszłość),
 • Prowadzenie rozmowy motywującej (zbieranie informacji, kryteria formułowania ocen, wyrażanie konstruktywnych pochwał i krytyki, budowanie planów na przyszłość).

IIF)  Podsumowanie szkolenia:

 • Podsumowanie przedstawionych metod, technik i narzędzi komunikacyjnych,
 • Przygotowanie do sporządzenia indywidualnych planów rozwoju Uczestników.


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?