• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie przez cele

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu rozwinięcie zdolności kierowania pracą zespołu oraz własną za pomocą dobrze sformułowanych celów.


Efektem zastosowania zdobytych umiejętności będzie nie tylko przejrzystość oczekiwań, ale też umiejętność motywowania do ich osiągania i wzrost rzetelności oceny ich realizacji.
Wiedza i umiejętności z tego zakresu wyraźnie poprawiają jakość zarządzania, a co za tym idzie, również efektywność pracy zespołów.

PROGRAM SZKOLENIA : Zarządzanie przez cele

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE – ZASADY OGÓLNE

 • Cel, czyli po co robimy to, co robimy
 • Właściwie wyznaczony cel jako główny warunek skuteczności działania: dlaczego zawsze powinieneś myśleć o tym, co ci przyniesie dane działanie
 • Cele jako wyrazy potrzeb, które mamy w życiu: piramida Maslowa i inne ujęcia psychobiologiczne
 • Zarządzanie przez cele w praktyce działania organizacji
 • Cel a misja organizacji. Cele deklarowane a cele faktyczne
 • Cel a działanie zespołu zadaniowego
 • Cele indywidualnych managerów i członków zespołu – po co pracujemy i dlaczego nie musi mieć to nic wspólnego z celami firmy


CELE I PRIORYTETY W WARUNKACH PRACY ZESPOŁU

 • Wyznaczanie celów do realizacji
 • Definiowanie celów w życiu i pracy
 • Kontrola i weryfikacja celów: analiza S.M.A.R.T
 • Ocena adekwatności celów: reguła Pareto i metoda ABC
 • Podział celów na krótko - i długoterminowe (perspektywiczne)
 • Wstępne szacowanie kosztu i czasu realizacji celu
 • Jak ustalać priorytety: analiza i hierarchizacja celów
 • Priorytetyzacja celów i zadań techniką AAA. Techniki ustalania wagi realizowanego działania
 • Względna ważność i pilność działania na tle innych zadań: macierz Eisenhowera
 • Rola wyznaczania właściwych priorytetów: analiza dotychczasowych strategii ich określania, wypracowanie metod jej poprawy


PLANOWANIE REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ

 • Podział celów na zadania
 • Wstępne określenie ram czasowych celu i działań, które mają do niego doprowadzić: strategia Vonneguta
 • Cel jako projekt do realizacji. Podział projektu na zadania
 • Struktura podziału pracy (WBS) przy realizacji konkretnych zadań. Zasady tworzenia poprawnego WBS
 • Ćwiczenie: tworzenie przykładowego WBS
 • Planowanie realizacji stworzonego projektu
 • Czasowy i personalny podział zadań: harmonogram Gannta
 • Etapy tworzenia wykresu Gannta
 • Zdefiniowanie ilości czasu, potrzebnego na każde z zadań: metoda ALPEN
 • Praca z kalendarzem w procesie planowania: planowanie w perspektywie miesięcy, tygodni, dni i godzin
 • Psychologia planowania
 • Planowanie szczegółowe i przez rozbicie obowiązków
 • Wyznaczanie terminów i sankcji za ich niedotrzymanie (walka z odkładaniem na później)


EFEKTYWNA REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ

 • Delegowanie i rozliczanie zadań
 • Delegowanie ściśle określonych zadań konkretnym pracownikom
 • Monitoring pracy. Rozliczanie siebie i innych z wykonanych zadań
 • Asertywność w delegowaniu, czyli co robić z pracownikiem, który broni się przed zadaniem lub nie robi go na czas
 • Kontrola postępu prac przy realizowaniu projektu
 • Gannt jako metoda sprawdzania stopnia zaawansowania prac i zrealizowania budżetu
 • Inne metody kontroli czasu realizacji celu
 • Rozmowy monitorujące i oceniające zaawansowanie prac


ZARZĄDZANIE PRZEZ INDYWIDUALNE CELE – ĆWICZENIA WŁASNE UCZESTNIKÓW

 • Tworzenie własnych list celów. Wyznaczanie priorytetów
 • Podział celu na zadania. Tworzenie przykładowego WBS
 • Rozliczanie stopnia realizacji celu: odgrywanie rozmów z pracownikami


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?