• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Budowanie i integracja zespołu- efektywne przywództwo

szkolenie zamknięte

Silne przywództwo zapewnia instytucji określoną wizję, cele, wartości, solidną pracę zespołową, atmosferę i niezależność pozytywne relacje między pracownikami oraz skuteczne rozwiązywanie problemów.

W ciągu kilku ostatnich lat istotnej zmianie uległ sposób, w jaki rozumiana jest rola kierownika. Obecnie znacznie większą wagę przykłada się do tego, aby kierownik potrafił swój zespół rozwijać. Nie musi już stać z batem i zmuszać wszystkich do wykonywania zadań.

Istotne jest silne przywództwo, które zapewnia instytucji określoną wizję, cele, wartości, solidną pracę zespołową, atmosferę i niezależność pozytywne relacje między pracownikami, odpowiednie informacje zwrotne oraz skuteczne rozwiązywanie problemów.

PROGRAM SZKOLENIA:  Budowanie i integracja zespołu

1. PRZEWODZENIE W ZESPOLE:

 • Realizm i odwaga,
 • Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany,
 • Siła zaangażowania,
 • Strategia czy działanie,
 • Siła lenistwa,
 • Czym jest władza?
 • Paradygmaty sukcesu współczesnego menedżera,
 • Role i modele przywódcze,
 • Style kierowania,
 • Tajemnice i sztuka motywowania.

2. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA:

 • Techniki skutecznego porozumiewania się,
 • Co zrobić by nas słuchano,
 • Komunikacja zarządcza,
 • Bariery komunikacyjne,
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna.

3. W KIERUNKU DOSKONAŁOŚCI – ZARZĄDZANIE EFEKTAMI PRACY ZESPOŁU:

 • Proces zarządzania przez efekty – standardy efektywności,
 • Cele, zasady i zakres zarządzania przez efekty,
 • Poziomy zarządzania wynikami pracy – rola wizji, misji i wartości w firmie,
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu,
 • Zespołowa analiza osiąganych efektów – zasady konstruktywnych spotkań,
 • Metody oceny efektywności pracy zespołu – plusy i minusy,
 • Powody braku osiągania zadowalających wyników przez zespół.

4. PROCES KOMUNIKACJI W ZESPOLE – CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ W TYM ZAKRESIE?

 • Proces efektywnej komunikacji wewnętrznej w zespole,
 • Zasady i uwarunkowania procesu komunikacji,
 • Własne style wpływu werbalnego i pozawerbalnego na efektywną pracę zespołu,
 • Najczęstsze błędy w procesie komunikacji – na podstawie doświadczeń praktyków oraz własnych obserwacji,
 • Bariery w procesie komunikacji,
 • Zagrożenia i konsekwencje barier komunikacyjnych oraz metody ich niwelowania,
 • Skuteczne sposoby reakcji na powstające w zespole bariery komunikacyjne,
 • Sztuka oceny pracownika.

5. UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE:

 • Delegowanie zadań pracownikom,
 • jak i kiedy delegować zadania?
 • przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych,
 • ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu,
 • elementy blokujące delegowanie zadań,
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań,
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników.

6. SKUTECZNE REAGOWANIE, ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH:

 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów,
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole,
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych,
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych,
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach,
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów,
 • Techniki moderowania rozmów w sytuacji konfliktu,
 • Zarządzanie konfliktowymi współpracownikami,
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu,
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją,
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna),
 • Kontrolowanie uczuć i emocji.

7. SZTUKA SŁOWA MENEDŻER RETOREM:

 • Rozmowa w relacji zwierzchnik – podwładny i partnerska,
 • Wykorzystanie walorów językowych; tempo, intonacja, siła, akcentowanie,
 • Język rozmówcy; jak reagować na gafy, wpadki i przejęzyczenia,
 • Sztuka aktywnego słuchania,
 • Kiedy prawdomówność oznacza brak taktu?
 • Jak prawić i przyjmować komplementy.

8. SZTUKA GESTU – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA:

 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych,
 • Typy uścisków dłoni i ich znaczenie,
 • Jak uniknąć gafy – cmok nonsens i gesty kulturowe,
 • Znaczenie kontaktu wzrokowego w różnych kręgach i kulturach,
 • Gesty i ich znaczenie w innych krajach.

9. KREOWANIE WIZERUNKU SKUTECZNEGO SZEFA, TAJNIKI CHARYZMATYCZNEJ RETORYKI:

 • Sztuka argumentacji,
 • Charyzma, osobowość i kompetencja,
 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści,
 • Kreowanie własnego „teatru komunikacji”.

10. SOCJOTECHNIKA CZY SKUTECZNOŚĆ – KOMUNIKACJA W PRZYWÓDZTWIE:

 • Techniki skutecznego porozumiewania się,
 • Komunikacja zarządcza.

11. WYWIERANIE WPŁYWU W ZARZĄDZANIU ZESPOŁE:

 • Podstawowe prawa wywierania wpływu,
 • Narzędzia wywierania wpływu na poziomie relacji zespołowych,
 • Narzędzia perswazji gdy zawiodą inne narzędzia zarządzania pracownikami.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16h szkoleniowych, 1 h = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?