• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie AC/DC (Assessment & Develompent Center)

szkolenie zamknięte

Struktura szkolenia ma na celu umożliwienie uczestnikom wykorzystywanie zdobywanej wiedzy i umiejętności w każdym kolejnym zadaniu. Dzięki temu możliwe jest stopniowe pogłębianie poziomu analizy problemów i zachowań. 

CEL SZKOLENIA:

Celem treningu jest przekazanie praktycznych umiejętności przygotowania narzędzi i przeprowadzenia sesji AC w oparciu o najwyższe standardy międzynarodowej metodologii. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Zbudować profil kandydata na stanowisko i dobrać narzędzia diagnozy w trakcie AC/DC.
 • Stworzyć narzędzia badające poziom kompetencji niezbędnych na wybranym stanowisku pracy u uczestników AC/DC.
 • Sprawnie przeprowadzić AC i DC od strony technicznej i merytorycznej.
 • Profesjonalnie ocenić uczestników AC w formie raportu indywidualnego i zbiorowego.
 • Udzielić motywującej informacji zwrotnej uczestnikom sesji AC.
 • Skonstruować plan rozwoju po sesji DC.
 • Uczestnicy będą mieli możliwość poprowadzenia fragmentów rzeczywistej sesji Assessment Centre.

PROGRAM SZKOLENIA: Assessment & Develompent Center

1. MODUŁ: Realizacja wysokiej jakości ośrodka oceny jest uzależniona od prawidłowego stosowania reguł rządzących analizą i oceną zachowań uczestników. Jest to możliwe dzięki zrozumieniu przyjętej przez świat HR metodologii i kierowaniu się prostymi wytycznymi.

 • Wprowadzenie do metodologii tworzenia i przeprowadzania AC/DC,
 • Porównanie i zastosowania AC, DC oraz ośrodków oceny z elementami rozwojowymi,
 • Elementy niezbędne do realizacji projektu AC,
 • Dla jakich stanowisk warto realizować projekty AC/DC i czy to się opłaca?

2. MODUŁ: O sukcesie ośrodka oceny i rozwoju, w równym stopniu, co poziom merytoryczny, decydują jego szczegółowe zaplanowanie i organizacja oraz polityka informacyjna.

 • Przygotowanie informacyjne otoczenia organizacyjnego i uczestników projektu,
 • Wybór kandydatów - jak optymalnie przeprowadzić wstępną selekcję?
 • Dobór asesorów do zespołu - najważniejsze wytyczne,
 • Jak przygotować dodatkowe osoby zaangażowane w AC/DC (obserwatorzy, przełożeni, aktorzy)?
 • Określenie lokalizacji i czasu trwania ośrodka,
 • Harmonogram i organizacja techniczna sesji.

3. MODUŁ: Niezbędnym etapem przygotowywania AC i DC jest dokładna diagnoza pracy na badanym stanowisku oraz opisanie językiem zachowań tych kompetencji, które umożliwiają satysfakcjonujące wykonywanie obowiązków. W tym module pokażemy, w jaki sposób stworzyć profil kompetencyjny pod kątem AC/DC oraz przygotować narzędzia umożliwiające ich obserwację oraz ocenę.

 • Wykorzystanie opisu stanowiska w budowaniu AC/DC,
 • Praktyczne tworzenie profilu kompetencyjnego wraz z opisami zachowań na potrzeby AC i DC,
 • Opracowanie arkuszy obserwacyjnych - użyteczne wskazówki dla asesorów,
 • Zbieranie i podsumowywanie obserwacji w arkuszach,
 • Praktyczne tworzenie skal ocen: obliczanie wyników oraz scalanie danych.

4. MODUŁ: W jaki sposób zaprojektować zadania, które badają określone kompetencje? Skąd czerpać informacje do zadań? W jaki sposób uprościć prace nad projektowaniem zadań? W module drugim odpowiemy na te pytania oraz przygotujemy autorskie zadania gotowe do wykorzystania w ramach AC w organizacji.

 • Dobór rodzaju symulacji do badanych kompetencji,
 • Tworzenie macierzy zadań i kompetencji,
 • Przykłady zadań dla każdego typu kompetencji,
 • Metody samodzielnego konstruowania symulacji,
 • Trening umiejętności. 

5. MODUŁ: Przeprowadzanie AC/DC wymaga od asesorów szczególnych umiejętności obserwacji zachowań i oceny kompetencji. Jak zadbać o to, by ocena była prawidłowa? Co zrobić w trudnych sytuacjach? Jak być asesorem prowadzącym? W jaki sposób wyciągać wnioski o kompetencjach uczestników sesji? Sesja ta poświęcona jest nauce konkretnych zachowań asesora podczas i po sesji oceny oraz rozwoju.

 • Rzetelność i obiektywizm badania,
 • Wprowadzanie uczestników do ćwiczeń - trening umiejętności,
 • Zasady zachowania asesora w trakcie sesji AC/DC,
 • Metody psychologicznej obserwacji i analizy zachowań - symulacje sesji AC.

6. MODUŁ: Jak każdy ważny projekt, tak i AC/DC wymaga domknięcia i podsumowania. Ostatni moduł treningu asesora to trening umiejętności przygotowywania szczegółowych raportów zawierających punktację (ocena ilościowa) i analizę psychologiczną (ocena jakościowa) dla każdego z uczestników oraz przekazywania informacji zwrotnej.

 • Opracowanie raportów końcowych i rozwojowych dla organizacji i dla uczestników,
 • Zasady udzielania feedbacku dla uczestników oraz przeprowadzania rozmów rozwojowych po AC,
 • Planowanie rozwoju uczestników po zakończeniu projektu AC.

METODY PRACY:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej:

 • trening umiejętności pracy asesora na każdym etapie AC i DC,
 • praca w oparciu o przykłady sprawdzonych rozwiązań z uwzględnieniem wielkości firmy i specyfiki branży,
 • symulacje w celu przećwiczenia poznanych narzędzi,
 • dyskusje kierowane wykorzystujące interakcje grupy z trenerem,
 • analiza konkretnych sytuacji występujących w pracy asesora.

Podsumowanie szkolenia odbywa się poprzez krótkie przypomnienie wszystkich zagadnień omawianych w trakcie szkolenia, zadanie wdrożeniowe do samodzielnej pracy po szkoleniu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  3 dni (24 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane