• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Rekrutacja i selekcja pracowników

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest prezentacja najskuteczniejszych narzędzi naboru i selekcji pracowników. Uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na zminimalizowanie ryzyka projektu rekrutacyjnego.

CELE SZKOLENIA
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę niezbędną do doboru najefektywniejszych narzędzi wspierających proces nowoczesnej rekrutacji i selekcji
 
FORMA SZKOLENIA
Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów z kamerą, z elementami studium przypadku, burzy mózgów, symulacji i analiz oraz praktycznych ćwiczeń z pisania informacji o naborze, selekcji CV i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Treści teoretyczne przekazywane są w formie mini-wykładów, po których uczestnicy ćwiczą w ramach zajęć praktycznych i dyskutują na temat własnych strategii rekrutacyjnych. Część zajęć praktycznych zostaje utrwalona za pomocą kamery, a następnie publicznie zanalizowana, dzięki czemu osoby uczestniczące będą mogły na bieżąco obserwować i oceniać swe zachowania i reakcje w roli rekruterów. W trakcie dyskusji uczestnicy szkolenia mają możliwość wykorzystania własnych doświadczeń w zakresie rekrutacji i selekcji oraz skonfrontowania tego z narzędziami używanymi przez innych uczestników.

 
PROGRAM SZKOLENIA : Rekrutacja i selekcja pracowników

1. PLANOWANIE ZATRUDNIENIA

 • Rola kapitału ludzkiego w organizacji
 • Metody planowania

2. IDENTYFIKACJA POTRZEB KADROWYCH

 • Sieć powiązań stanowiska pracy
 • Formularz potrzeb kadrowych

3. TWORZENIE PROFILU WYMAGAŃ

 • Tworzenie opisu stanowiska pracy
 • Profil wymagań a składniki opisu stanowiska pracy
 • Praktyczne metody budowania profilu wymagań (profil zadaniowy, celowy i kompetencyjny)

4. METODY REKRUTACJI

 • Rekrutacja wewnętrzna
 • Rekrutacja zewnętrzna
 • Czynniki przyciągające i zniechęcające kandydatów na rozpatrywane stanowisko pracy
 • Tworzenie efektywnego ogłoszenia i dobór kanałów dotarcia

5. METODY SELEKCJI – ANALIZA SKUTECZNOŚCI, TRENING W STOSOWANIU

 • Kryteria selekcji (lista uzdolnień, lista cech osobowościowych)
 • Selekcja wstępna
 • Analiza dokumentów

6. WYWIAD SELEKCYJNY

 • Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych: rozmowy indywidualne, rozmowy panelowe i zespoły selekcyjne
 • Typy wywiadów selekcyjnych i ich charakterystyka
 • Ustalanie kryteriów selekcji

7. PROFESJONALNA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - SZTUKA PROWADZENIA WYWIADU SELEKCYJNEGO

 • Cel procesu komunikacji w procesie rekrutacji
 • Filary komunikacji, rola nadawcy i odbiorcy
 • Bariery komunikacyjne i ich przezwyciężanie
 • Zachęcanie do wypowiedzi
 • Używanie zrozumiałego języka
 • Pozyskiwanie informacji – umiejętne zadawanie pytań
 • Doprecyzowanie komunikatów ogólnikowych lub niejasnych
 • Podsumowywanie, wykorzystanie parafrazy
 • Fazy wywiadu selekcyjnego
 • Zadawanie pytań i analiza odpowiedzi
 • Wywiad epizodyczny
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie rekrutacji (postawa ciała, wykorzystanie przestrzeni, gesty, mimika)
 • Interpretacja informacji uzyskanych w trakcie wywiadu
 • Warsztat rekrutacyjny

8. BŁĘDY PROCESU SELEKCJI

 • Błędy organizacyjne
 • Błędy w procesie oceny

9. NARZĘDZIA SELEKCJI

 • Referencje i wywiad środowiskowy
 • Zadania próbne
 • Specyfika oraz proces Assessment center (AC) i jego wpływ na wyniki selekcji
 • Tworzenie raportu i wskazań
 • Metody testowe

10. NARZĘDZIA PSYCHOMETRYCZNE W REKRUTACJI

 • Podstawowe nurty narzędzi psychometrycznych
 • Omówienie przykładowych narzędzi psychometrycznych
 • Porównanie korzyści i ograniczeń różnorodnych narzędzi psychometrycznych
 • Wady i zalety wykorzystywania psychometrii w HR
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych wg modelu DISC dr W. Marston‘a
 • Analiza własnego typu osobowości
 • Jak prowadzić rozmowę oceniającą pracownika o określonym typie osobowości
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości


CZAS TRWANIA SZKOLENIA
2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?