• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Akademia lidera w firmie produkcyjnej

szkolenie otwarte/zamknięte

Rola lidera w firmie produkcyjnej wymaga zestawu cech i umiejętności oraz właściwej postawy wobec pracowników. To wyjątkowa pozycja ponieważ jest on najbliżej swojego zespołu i ma na niego największy wpływ, nawet jeżeli nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. 

Chcesz rozwijać swoje kompetencje i umiejętności liderskie?

Bądź liderem, który przewodzi zespołowi, jednoczy go, motywuje i inspiruje.

Dlaczego rola lidera w firmie jest wyjątkowo ważna? Ponieważ jest on najbliżej swojego zespołu i ma na niego największy wpływ!

Weź udział w „Akademii lidera w firmie produkcyjnej”, dostępnej teraz w formie otwartej! 

Zgłaszając udział w Akademii uczestnik bierze udział w 3 sesjach, 5 dni szkoleniowych, 40 godzin szkoleniowych

TERMINY SESJI: I SESJA 10-11.09.2024; II SESJA:08-09.10.2024, III SESJA: 05.11

MIEJSCE: Częstochowa

Wyposażenie lidera w zestaw narzędzi do skutecznego zarządzania podległymi mu ludźmi, pozwoli nie tylko na zwiększenie jego skuteczności, ale przed wszystkim skuteczności zespołu, co z pewnością wpłynie na efektywność firmy oraz na zadowolenie samych pracowników.

Dzięki udziałowi w akademii:

 • Zyskasz zestaw narzędzi i technik skutecznego zarządzania pracownikami.
 • Rozwiniesz kluczowe umiejętności przywódcze, mające najistotniejszy wpływ na zaangażowanie pracowników oraz na ich wyniki wydajnościowe i jakościowe. 
 • Zwiększysz pewność siebie i asertywność wobec podwładnych. 
 • Zwiększysz swoją skuteczność, a co za tym idzie skuteczność podległego zespołu, wpływając tym samym na wzrost efektywności firmy oraz na zadowolenie samych pracowników.
 • Podniesiesz poziom komunikacyjny.
 • Będziesz efektywnie delegować i rozliczać z zadań, unikając niepotrzebnych napięć i spadku efektywności zespołu.
 • Będziesz świadomie zarządzać zachowaniami pracowników w trudnych sytuacjach zmieniającej się rzeczywistości. 

Dla kogo?

liderzy, brygadziści i mistrzowie produkcji, kierownicy i dyrektorzy produkcji. 

Dlaczego?

 •  Zostałeś wyłoniony na stanowisko kierownicze z grona pracowników produkcyjnych?
 •  Awansowałeś, a twój start to walka o zbudowanie autorytetu wśród grona dawnych kolegów lub starszych pracowników?
 •  Nie posiadasz przygotowania menedżerskiego?
 •  Napotykając sytuacje trudne i wymagające umiejętności komunikacyjnych, działasz po omacku lub starasz się wszystkim dogodzić?
 •  Powtarzające się spory z pracownikami znacząco osłabiają efektywność procesu produkcyjnego?

Co pozwoli osiągnąć?

 •  Zbudować autorytet lidera, szczególnie względem dawnych kolegów czy starszych stażem pracowników
 •  Usprawnić komunikację i przepływ informacji – eliminować powtarzające się błędy i niedomówienia
 •  Zdobyć umiejętności kierownicze, zwiększając zaangażowanie oraz motywację pracowników
 •  Delegować i rozliczać zadania „bez przejmowania władzy”
 •  Rozwiązywać sytuacje konfliktowe – odkrywanie przyczyn i zapobieganie im, zanim staną się zagrożeniem dla ciągłości pracy

Pamiętaj! Dobrze zarządzany zespół to również większa szansa na zmniejszenie rotacji i absencji, ponieważ ludzie zdecydowanie częściej identyfikują się z liderem niż z firmą. 

Sesja I:  Budowanie autorytetu i komunikacja na linii lider - pracownik (16 h)

TERMIN: 10-11.09.2024

Najważniejszą rolą każdego lidera jest takie stworzenie pracownikowi warunków, aby mógł on w pełni bezpiecznie wykonywać swoje zadania oraz rozwijać się na stanowisku pracy. Tylko w ten sposób pracownik będzie mógł wykorzystać swoje możliwości, zwiększając skuteczność całego zespołu z korzyścią dla siebie i firmy. 

Bez komunikacji nie ma zarządzania. Wszyscy potrafią mówić, warto jednak również wiedzieć co, jak i kiedy powiedzieć. Jednym słowem lub gestem można pracownika urazić lub sobie zjednać. To oznacza, iż jednym słowem lub gestem można zespół wzmocnić lub osłabić. 

Główny cel warsztatu:

 • Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu skutecznego kierowania zespołem produkcyjnym.
 • Pokazanie mechanizmów skutecznej komunikacji w zespole produkcyjnym.
 • Usunięcie błędów komunikacyjnych na linii lider – pracownik oraz pracownik – pracownik.
 • Trening udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.
 • Praktyka zasad wywierania wpływu, by przekonać pracownika do zadań, których wykonać nie chce.
 • Eliminacja z komunikacji słów manipulacyjnych i powodujących rozdrażnienie pracownika 
 • i zastąpienie ich komunikatami motywującymi.
 • Dobór komunikatów do podświadomych wzorców odbioru przekazu przez pracownika – ćwiczenie komunikacji perswazyjnej.

Program I SESJI:

Budowanie autorytetu lidera w oczach pracowników.

 • Kiedyś kolega, teraz lider – zagrożenia i pułapki nowego szefa i jak sobie z nimi radzić – trening techniki tworzenia i ogłaszania zasad współpracy lidera z zespołem. 
 • Kierowanie zespołem tworzonym przez dawnych kolegów. 

Postawa re i proaktywna lidera i jej wpływ na zespół.

Techniki zdobywania i podtrzymywania zaufania pomiędzy liderem a zespołem – trening poznanych technik w symulacjach. 

Efektywność własnego stylu kierowania względem poszczególnych pracowników

 • Rozwój umiejętności dopasowywania stylu kierowania do potrzeb sytuacji i poziomu kompetencji podwładnych – praktyczne zastosowanie różnych stylów kierowania. 
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za wpływ własnego zachowania kierowniczego na pracowników. 
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za swoje zadania.
 • Rozwijanie postawy ukierunkowanej na motywowanie i rozwijanie podwładnych poprzez stosowanie właściwego podejścia.
 • Budowanie autorytetu u pracowników pokoleń X, Millennium i Z.
 • Techniki radzenia sobie z podważaniem pozycji lidera – symulacje, podczas których uczestnicy ćwiczą poznane techniki.

Komunikacja w zespole jako „must be” szacunku w grupie

 • Pionowe i poziome kierowanie przepływem informacji w zespole.
 • Narzędzia efektywnej komunikacji w rękach lidera z uwzględnieniem różnic pokoleniowych – trening komunikatów, dostosowanych do wieku odbiorcy.
 • Komunikat asertywny zamiast oceny i krytyki.
 • Pozytywna i negatywna informacja zwrotna – modele FUKO, UFO, feedbackowy model mentorski i gitarowy
 • Komunikacja z pracownikami pokoleń X, Y, Z.
 • Mechanizm projekcji w kontakcie z pracownikiem.

Pozytywne wpływanie na zachowanie współpracowników

 • Reguły wywierania wpływu.
 • Język perswazji w rozmowie z podwładnym / współpracownikiem.
 • Komunikacyjne dopasowanie do pracownika – trening dopasowania komunikacyjnego. 
 • Mowa ciała w kontakcie z podwładnymi – jak wykorzystać na co dzień.
 • Właściwy dobór słów i gestów wobec członków podległego zespołu.

Sesja II: Delegowanie zadań oraz radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole produkcyjnym, jako kluczowe umiejętności lidera (16 h) 

TERMIN: 08-09.10.2024

Zdecydowanie największym problemem większości liderów jest delegowanie i rozliczanie z wykonanych zadań. Zwłaszcza mniej doświadczeni liderzy mogą mieć trudności w wyznaczaniu zadań, szczególnie jeżeli mają to rozbić w stosunku do byłych kolegów z zespołu. Brak umiejętności odpowiedniego delegowania może powodować napięcia w zespole i spadek jego efektywności. Może również prowadzić do dyskomfortu pracownika oraz lidera i w konsekwencji rotacje w zespole. 

Konflikt w różnej postaci jest nieodzownym elementem pracy w zespole. Przyjąć może on wiele form i niekoniecznie musi być widoczny na pierwszy rzut oka. Rolą lidera jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, odkrywanie ich przyczyn i zapobieganie im, zanim staną się zagrożeniem dla ciągłości pracy. By jednak było to możliwe warto, aby liderzy uzmysłowili sobie własne podejście do sytuacji konfliktowych, a także upewnili się, w jaki sposób, swoją postawą, często nieświadomie, wpływają na innych. Tylko znając swoją rolę w konflikcie będą mogli oni zająć wobec niego odpowiednie stanowisko. 

Główne cele szkolenia:

 • uświadomienie ról, z których liderzy komunikują się z podwładnymi oraz ich potencjalny wpływ na wybuch lub rozwój sytuacji konfliktowych. 
 • identyfikacja swojego stylu podejścia do konfliktu oraz zdobycie umiejętności jak przyjmować właściwy styl w zależności od przyczyny sytuacji konfliktowej.
 • Trening konkretnych technik, słów i zwrotów, wykorzystywanych do przekazywania trudnych informacji bez ryzyka eskalacji napięcia.

Główne cele warsztatu:

 • Odkrycie prawdziwego znaczenie delegowania.
 • Rozpoznanie pozytywnych i negatywnych stron delegowania zadań.
 • Poprawa swojej umiejętności delegowania.
 • Osiągnięcie korzyści płynących z upodmiotowienia pracowników w organizacji.
 • Trening wyznaczania i rozliczania zadań

Program II SESJI

Epidemia „niedelegowania”

 • Dlaczego liderzy nie delegują?
 • Zalety i wady delegowania.
 • Czynniki wpływające na delegowanie.
 • Identyfikacja korzyści z delegowania zadań dla obu stron.

Efektywne style delegowania

 • Uproszczony model delegowania zadań, dostosowany do pracy w firmie produkcyjnej – poziomy delegowania w praktyce.
 • Związek między delegowaniem, motywacją i wywieraniem wpływu.

Rozliczanie zadań

Wyznaczanie celów metodą RUMAK.

 • Jak kontrolować “bez przejmowania władzy” – ćwiczenia. 
 • Skuteczna pozytywna i negatywna informacja zwrotna w delegowaniu zadań i ich kontroli – ćwiczenia.

Główne przyczyny konfliktów w zespole

Gry w jakie grają pracownicy – strategie przerywania gier.

 • Analiza najpopularniejszych gier i manipulacji, jakie stosują pracownicy i metody ich przerywania.

Uważność managera/lidera wobec otoczenia i sytuacji grożących potencjalnym konfliktem. Rozpoznawanie przyczyn napięć w zespole.

 • Definiowanie osobowych i przedmiotowych przyczyn konfliktu na podstawie narzędzia Koło Moore’a.
 • Usuwanie sytuacji konfliktowych dzięki rozpoznaniu ich przyczyn.
 • Trening uważności.

Świadomość managera/lidera w konflikcie

Różne rodzaje konfliktów i strategie radzenia sobie z nimi.

 • Rola lidera w konflikcie - test Thomasa Klimana na style rozwiązywania konfliktów.
 • Role jakie może przyjąć lider oraz jego postawa wobec konfliktu.
 • Dobór postawy do sytuacji konfliktowej – codzienna praktyka.
 • Kiedy zażegnać, a kiedy spowodować wybuch konfliktu. Konsekwencje każdej z sytuacji. Trening zachowań lidera na różnych etapach konfliktu.

Sesja III: Trudne rozmowy z pracownikami (8 h)

TERMIN: 05.11.2024

Każdy zarządzający pracownikami w pewnym momencie zostanie postawiony przed koniecznością przeprowadzenia trudnej rozmowy z podwładnym. Jest ona zazwyczaj niekomfortowa dla obydwu stron, niemniej niezbędna dla poprawnego działania zespołu.

Główne cele warsztatu:

 • Praktyczny trening umiejętności komunikacyjnych, nabytych podczas wcześniejszych szkoleń.
 • Ćwiczenie schematów rozmów z pracownikami w różnych sytuacjach.
 • Przejście przez rozmowy motywujące i dyscyplinujące.
 • Motywowanie pracowników w procesie zmiany.

Program III SESJI

Schematy do natychmiastowego zastosowania

 • Jak chwalić i motywować do pracy?
 • Techniki rozmowy z pracownikiem nierealizującym odpowiednio celów pracy.
 • Przekazywanie zespołowi negatywnych informacji – symulacje.
 • Wdrażanie trudnych decyzji budzących sprzeciw.
 • Budowanie odpowiedzialności u biernych i narzekających pracowników.
 • „Strategia Rzymska” wobec pracownika burzącego zespół lub podburzającego przeciw liderowi. 

Przeprowadzenie pracownika przez zmianę

 • Postawa lidera wobec zmiany.
 • Wyzwania związane ze zmianą.
 • 4 fazy zmiany i kluczowa rola lidera w ich komunikowaniu.
 • Umiejętne komunikowanie zmian w zespole. 
 • Reagowanie na rotację w zespole – jako na stałą zmianę. 
 • Wspieranie pracowników w procesie zmian.
 • Trzy warunki zadowolenia pracownika.

Zapraszamy do wzięcia udziału w "Akademii lidera na linii produkcyjnej" lub wyboru udziału w wybranej sesji

Sesja I: Budowanie autorytetu i komunikacja na linii lider - pracownik (16 h)

Sesja II: Delegowanie zadań oraz radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole produkcyjnym, jako kluczowe umiejętności lidera (16 h)

Sesja III: Trudne rozmowy z pracownikami (8 h)

SESJA   Miejsce Terminy Koszt netto/os Koszt netto/os
 I Częstochowa

10-11.09.24 1790* 4290**
II 08-09.10.24 1790*
III 05.11.24 1190*

*koszt udziału w jednej wybranej sesji

** koszt udziału w akademii tj. w trzech sesjach, uwzględniający 10% rabat

SYLWETKA TRENERA

- Były manager produkcji w firmie automotive.
- Certyfikowany trener kompetencji komunikacyjnych, doświadczony w prowadzeniu szkoleń dla pracowników i managerów różnych szczebli firm produkcyjnych.
- Od 2005 roku pomaga managerom, zarówno w Polsce jak i we Włoszech, wprowadzać standardy zarządzania zespołami produkcyjnymi, szlifować ich kompetencje z zakresu budowania i rozwijania zespołów produkcyjnych.
- Wspiera brygadzistów i kierowników zmian w doskonaleniu organizacji produkcji, w zakresie zarządzania i motywowania podległych pracowników.
- Doświadczenie zawodowe budował w różnych branżach, współpracując z takimi firmami jak: Rizzi Group srl; Viva Food Sp. z o.o. Green Steel Poland Sp. z o.o., Green Steel Solana srl. (automotive),
Zakłady Tekstylno Konfekcyjne Teofilów SA, Polontex SA, Farbiarnia Biliński Sp. J.; Harris Jet Service Sp. z o.o., MontiMac Srl, Effe Endustri Otomasyon AS; Canlar Mekatronik; MAN, Unilever, Colgate, Lapp Kabel, Ceramika Tubądzin, Logoplaste, Pratt & Whitney i wielu innych.
- Od ponad 10 lat wprowadza na polski rynek firmy z branż technicznych z Włoch, Chin i Turcji. Właśnie dzięki tym codziennym relacjom zdaje sobie sprawę jak ważne jest zrozumienie i jasność komunikacji na każdym szczeblu.
- Jako tłumacz języka włoskiego oraz doświadczony negocjator, przez lata uczestniczył w rozmowach handlowych, oraz interakcjach prowadzonych pomiędzy współpracownikami i partnerami z Europy i Azji. Szczególnie kontakt z bardzo różnym od naszego, kręgiem kultury azjatyckiej uświadomił mu, jak ważne są z pozoru nieistotne i drobne elementy komunikacyjne i jak łatwo, przez nieznaczne nieporozumienie, gruntownie zmienić znaczenie komunikatu.
Jako trener specjalizuje się w szkoleniach o tematyce: zarządzanie zespołami produkcyjnymi, sprzedaż, wywieranie wpływu w negocjacjach. Realizuje szkolenia po polsku, włosku i angielsku.

SZKOLENIA Z TEGO ZAKRESU REALIZOWAŁ M. IN. dla CERAMIKI Tubądzin, MAN, Fakro, Schneider Electric, Wawel, Emitel, Electrolux, Novatex, Plast Met, Mostostal Pomorze, Plastwil Ujście, Algontec Polska, Southco Poland.

Współpracuje między innymi z: Unilever, Viessmann, Siemens, Green Steel Poland Sp. z o.o., Green Steel Solana srl., Cummins, Pratt and Whittney, Trend Glass, Zakłady Tekstylno Konfekcyjne Teofilów SA, Farbiarnia Biliński Sp. J., Harris Jet Service Sp. z o.o. (do 2008 r. centralny Service AGD dla marek Candy, Hoover, DeLonghi), MontiMac Srl, Pilotelli srl, Rizzi Group, Fakro, Elektrolux, Wawel i liczne inne.

Prywatnie lubi sprawdzać, „co jest za rogiem”, z czego biorą się całkiem długie wyprawy. Podczas heavy metalowych koncertów zazwyczaj jest pod sceną. Kiedyś kierowca wyścigowy na ¼ mili, dziś odpoczywa za kierownicą już znacznie wolniejszego samochodu.Wybierz termin szkolenia

cena 4 290,00 zł netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane