• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Controlling zarządczy w logistyce

szkolenie zamknięte

Warsztaty dla osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy łańcucha dostaw tj. zarządzanie zespołami w obszarze logistyki, zakupów i zaopatrzenia, zapasów, zarządzanie przepływem materiałów.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CELE SZKOLENIA

• formułowanie celów w obszarze logistyki
• praktyczne stosowanie metod kalkulacji dla głównych typów kosztów w obszarze logistyki
• zdefiniowanie kluczowych wskaźników efektywności dla głównych procesów logistycznych
• identyfikowanie głównych zadań optymalizacyjnych dla kosztów logistycznych w organizacji Uczestników szkolenia
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy łańcucha dostaw tj. zarządzanie zespołami w obszarze logistyki, zakupy i zaopatrzenie, zapasy, zarządzanie przepływem materiałów, magazyn
i gospodarkę magazynową, transport, dystrybucję i sprzedaż, controlling.

METODY SZKOLENIA

Szkolenie ma formę warsztatów tj. po wprowadzeniu do każdego modułu w formie miniwykładu ilustrowanego przykładami i studiami przypadków, następują ćwiczenia ze stosowania opisanych narzędzi controllingu


PROGRAM SZKOLENIA: Controlling zarządczy w logistyce
 

1. Logistyka w łańcuchu dostaw
• planowanie potrzeb materiałowych MRP
• planowanie i kontrola dostaw
• planowanie przepływu materiałów
• harmonogramowanie działań logistycznych – sterowanie terminami
• planowanie transportu
• raportowanie poziomu istotnych wskaźników efektywności KPI
2. Zarządzanie zespołem w obszarze logistyki
• techniki formułowania celów dla zespołów realizujących główne funkcje w obszarze logistyki
• narzędzia motywowania, nadzór i kontrola efektywności uczestników zespołów w obszarze logistyki
3. Główne funkcje controllingu logistycznego
• koordynacja procesów w podsystemach logistycznych
• planowanie i kontrola kosztów logistycznych:
- zapewnienie właściwego poziomu przejrzystości kosztów TOC
- minimalizacja poziomu kosztów
• rozpoznanie i analiza odchyleń – eliminacja przyczyn odchyleń
• rozpoznanie konfliktów kosztowych w obszarze logistyki
• analiza wskaźnikowa
• planowanie i optymalizacja zapasów
• pomiar efektywności – wybór KPI dla obszaru zapasów, magazynowania, zakupów, dystrybucji i transportu
4.Analiza kosztów logistycznych
• Koszty stałe i zmienne w logistyce
- wpływ kosztów stałych i zmiennych na decyzje logistyczne
- dynamika kosztów stałych i zmiennych
- analiza progu rentowności w decyzjach logistycznych
• Koszty składników procesów logistycznych – kalkulacja kosztów
- koszty fizycznego przepływu
- koszty zapasów – koszty utrzymania vs. koszty uzupełnienia
- koszty procesów informacyjnych
• Koszty składników łańcucha dostaw – kalkulacja kosztów
- koszty fazy zaopatrzenia – koszty zakupów TOC, koszty transportu
- koszty fazy produkcji
- koszty fazy dystrybucji – analiza dla grup produktowych i Klientów
• Struktura rodzajowa kosztów – kalkulacja kosztów
- koszty materiałowe
- koszty niemateriałowe
- pozostałe koszty
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane