• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Europejski Fundusz Społeczny

szkolenie zamknięte

Europejski Fundusz Społeczny ? weryfikacja oraz kontrola udzielania pomocy publicznej i de minimis w ramach RPO oraz POWER

Dotyczy: Urzędy Marszałkowskie (departamenty EFS), Wojewódzkie Urzędy Pracy

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Weryfikacja oraz kontrola udzielania pomocy publicznej i de minimis w ramach RPO oraz POWER


ZAKRES SZKOLENIA: Europejski Fundusz Społeczny *

 
  • Test pomocy - przykłady wyłączeń występowania pomocy publicznej – interpretacje/orzeczenia TSUE oraz KE
  • Tryby pomocowe finansowania projektu
  • Przypadki występowania pomocy w programach finansowanych z ESF, w specyfice obszarów:
  • Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  • Pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienie w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (ze zmianami)
  • Pomoc publiczna na szkolenia w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (ze zmianami)
  • Pomoc publiczna na usługi doradcze w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (ze zmianami)
  • Ćwiczenia i warsztaty – w trakcie zajęć

*SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA UDOSTĘPNIANY NA ŻYCZENIE KLIENTA

 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?