• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie KPA-Kodeks postępowania administracyjnego

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z przeprowadzaniem postępowań objętych zakresem obowiązywania KPA w jednostkach administracji publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA: KPA-Kodeks postępowania administracyjnego

1.    Ogólne zasady k.p.a.
2.    Właściwość rzeczowa i miejscowa organów w postępowaniu administracyjnym
3.    Wszczęcie postępowania administracyjnego

 • Wszczęcie postępowania z urzędu
 • Wszczęcie postępowania na wniosek

4.    Strona, przedstawiciel, pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym
5.    Terminy w postępowaniu administracyjnym.

 • Rodzaje terminów w k.p.a.
 • Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 • Obliczanie terminów

6.    Doręczenie w trybie k.p.a. i problemy z nim związane
7.    Postępowanie dowodowe i dokumentowanie czynności przez organ
8.    Zawieszenie i umorzenie postępowania
9.    Decyzja administracyjna

 • Rodzaje i charakter oraz skutki decyzji administracyjnej
 • Elementy składowe decyzji administracyjnej
 • Rozstrzygnięcie zapadłe w innym postępowaniu jako podstawa wydania decyzji administracyjnej

10.    Zmiana decyzji w trybie art. 113 k.p.a. i 155 k.p.a. – kiedy stosować dany tryb
11.    Postępowanie odwoławcze

 • Czynności organu I instancji
 • Etap międzyinstancyjny
 • Czynności organu II instancji
 • Decyzje organu odwoławczego

12.    Najczęstsze powody uchylania decyzji organów I instancji:

 • art. 7,77 §1 i 80 k.p.a.
 • art. 8,9, 11 k.p.a.
 • art. 10,81 k.p.a.

13.    Wznowienie postępowania administracyjnego

 • Przesłanki wznowienia postępowania
 • Etapy postępowania wznowieniowego

SYLWETKA TRENERA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2001 ukończyłem aplikację komorniczą. Pracowałem w kancelariach komorniczych jako aplikant, a następnie jako asesor komorniczy. W 2015 r. ukończyłem studia podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
Od 2013 roku prowadzę szkolenia obejmujące tematykę:
- KPA
- Prawa pracy
- Prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej
- Zasad zawierania i zabezpieczania umów handlowych
- Zabezpieczania wierzytelności
- Zasad prowadzenia działań windykacyjnych
- Postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
- Zasady współpracy z komornikami oraz formalną kontrolę działań komorniczych
- Formalnych aspektów weryfikacji kontrahentów
- Ochrony danych osobowych
- BHP
Przeprowadziłem szereg szkoleń otwartych, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy SKOK-ów i banków spółdzielczych. Prowadziłem również szkolenia zamknięte dla takich podmiotów jak Tauron SA, Agencja Mienia Wojskowego oraz (była) Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zrealizowałam szereg szkoleń wstępnych i okresowych w ramach realizacji zadań zewnętrznej służby bhp dla pracodawców.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?