Szkolenie KPA- KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z przeprowadzaniem postępowań objętych zakresem obowiązywania KPA w jednostkach administracji publicznej.


PROGRAM SZKOLENIA:


1.    Ogólne zasady k.p.a.
2.    Właściwość rzeczowa i miejscowa organów w postępowaniu administracyjnym
3.    Wszczęcie postępowania administracyjnego
 • Wszczęcie postępowania z urzędu
 • Wszczęcie postępowania na wniosek
4.    Strona, przedstawiciel, pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym
5.    Terminy w postępowaniu administracyjnym.
 • Rodzaje terminów w k.p.a.
 • Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 • Obliczanie terminów
6.    Doręczenie w trybie k.p.a. i problemy z nim związane
7.    Postępowanie dowodowe i dokumentowanie czynności przez organ
8.    Zawieszenie i umorzenie postępowania
9.    Decyzja administracyjna
 • Rodzaje i charakter oraz skutki decyzji administracyjnej
 • Elementy składowe decyzji administracyjnej
 • Rozstrzygnięcie zapadłe w innym postępowaniu jako podstawa wydania decyzji administracyjnej
10.    Zmiana decyzji w trybie art. 113 k.p.a. i 155 k.p.a. – kiedy stosować dany tryb
11.    Postępowanie odwoławcze
 • Czynności organu I instancji
 • Etap międzyinstancyjny
 • Czynności organu II instancji
 • Decyzje organu odwoławczego
12.    Najczęstsze powody uchylania decyzji organów I instancji:
 • art. 7,77 §1 i 80 k.p.a.
 • art. 8,9, 11 k.p.a.
 • art. 10,81 k.p.a.
13.    Wznowienie postępowania administracyjnego
 • Przesłanki wznowienia postępowania
 • Etapy postępowania wznowieniowego
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?