• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Kreatywne rozwiązywanie problemów

szkolenie zamknięte

Poznanie kluczowych zasad efektywnego i twórczego rozwiązywania problemów oraz określenie warunków niezbędnych dla efektywności działania.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CELE SZKOLENIA

 • Otwarcie komunikacji w grupie uczestników szkolenia nakierowanej na doskonalenie metod pracy - zewidencjonowanie i przedyskutowanie typowych praktycznych problemów z rozwiązywaniem problemów w realiach jednostki zatrudniającej
 • Poznanie kluczowych zasad efektywnego i twórczego rozwiązywania problemów oraz określenie warunków niezbędnych dla efektywności działania w tym zakresie
 • Poznanie i przećwiczenie wybranych technik pracy indywidualnej i zespołowej wspomagających efektywne i twórcze rozwiązywanie problemów
 • Określenie własnych mocnych stron i obszarów rozwoju w zakresie tematyki szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA: Kreatywne rozwiązywanie problemówISTOTA KREATYWNOŚCI I TWÓRCZEGO MYŚLENIA:

 • Kreatywność a twórczość,
 • Zdolności twórczego myślenia,
 • Techniki kreatywności,
 • Pojęcie osobowości twórczej,
 • Zasady rządzące procesem twórczym,
 • Czy w biznesie można być mało kreatywnym?


KREATYWNOŚĆ W ASPEKCIE INDYWIDUALNYM – WARSZTATY:

 • Kreatywność i jej właściwości w odniesieniu do postawionych sobie celów,
 • Motywacja do twórczego myślenia,
 • Motywacja do twórczego zachowania,
 • Etapy procesu twórczego myślenia,
 • Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów,
 • Techniki wymyślania nowych pomysłów,
 • Wprowadzanie innowacji w życie,
 • Jak rozpoznawać kreatywność w pracy?
 • Jak stymulować kreatywność w pracy?


STYMULOWANIE INDYWIDUALNEJ KREATYWNOŚCI – WARSZTATY:

 • Sposoby wprowadzania się w stan sprzyjający uruchamianiu postaw kreatywnych,
 • Budzenie własnej ciekawości.


KLIMAT PRACY ZESPOŁU JAKO PODSTAWOWY STYMULATOR TWÓRCZOŚCI:

 • Zasady budowania organizacji zespołu ludzi kreatywnych,
 • Metody diagnozowania klimatu pracy zespołowej,
 • Umiejętność pracy w grupie,
 • Sposoby stymulowania kreatywności,
 • Jak promować postawę kreatywności wewnątrz organizacji?
 • Komunikacja w zespole,
 • reguły skutecznej wymiany wiedzy,
 • komunikacja w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 •  Jak radzić sobie z „mordercami” kreatywności w zespole?
 • Granice kreatywności w zespole,
 • Syndrom „myślenia grupowego” jak się przed nim ustrzec?


RACJONALNE PODEJMOWANIE DECYZJI:

 • Etapy podejmowania decyzji,
 • Modele decyzyjne,
 • Pewność, ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji.


BEHAWIORALNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI:

 • Intuicja i narastanie zaangażowania,
 • Umiejętność argumentowania i obrony własnych wyborów i poglądów.


GRUPOWE A INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI:

 • Indywidualne podejmowanie decyzji,
 • Techniki kreatywności ułatwiające podejmowanie decyzji w zespole,
 • Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji,
 • Zarządzanie procesami grupowego podejmowania decyzji.


METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

 • Formułowanie problemu,
 • Badanie przyczyn powstawania problemów,
 • Poszukiwanie, wybór i ocena rozwiązań,
 • drzewo decyzyjne,
 • mapy rozwiązań,
 • Wprowadzanie rozwiązań,
 • podział ról w zespole według kwalifikacji,
 • harmonogramy,
 • planowanie realizacji przedsięwzięć.


WYBRANE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I INNYCH TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ:

 • Myślenie Lateralne,
 • Burza mózgów,
 • Dyskusja 66,
 • Grupy nominalne,
 • Technika kwitnącego lotosu (Lotus Blossom Technique),
 • IDEAL,
 • Sześć kapeluszy De Bono,
 • Technika trzech pomieszczeń Walta Disneya,
 • Mapowanie umysłu i inne.


PRZESZKODY I BARIERY PROCESU TWÓRCZEGO:

 • Bariery psychiczne i psychospołeczne,
 • Techniki pomagające w przezwyciężaniu przeszkód dla twórczego myślenia,
 • Pułapki procesów decyzyjnych.


OSOBOWOŚĆ W PROCESIE KREATYWNOŚCI:

 • Typologia osobowości wg czterostrefowego modeli  zachowań,
 • Potencjał kreatywny każdego z typów i podtypów osobowości,
 • Rozpoznawanie typów osobowości,
 • Dobór zespołu kreatywnego pod względem potencjału osobowościowego,
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?