Szkolenie Kreatywne rozwiązywanie problemów

szkolenie zamknięte

Poznanie kluczowych zasad efektywnego i twórczego rozwiązywania problemów oraz określenie warunków niezbędnych dla efektywności działania.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CELE SZKOLENIA

 • Otwarcie komunikacji w grupie uczestników szkolenia nakierowanej na doskonalenie metod pracy - zewidencjonowanie i przedyskutowanie typowych praktycznych problemów z rozwiązywaniem problemów w realiach jednostki zatrudniającej
 • Poznanie kluczowych zasad efektywnego i twórczego rozwiązywania problemów oraz określenie warunków niezbędnych dla efektywności działania w tym zakresie
 • Poznanie i przećwiczenie wybranych technik pracy indywidualnej i zespołowej wspomagających efektywne i twórcze rozwiązywanie problemów
 • Określenie własnych mocnych stron i obszarów rozwoju w zakresie tematyki szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

ISTOTA KREATYWNOŚCI I TWÓRCZEGO MYŚLENIA
 • Kreatywność a twórczość
 • Zdolności twórczego myślenia
 • Techniki kreatywności
 • Pojęcie osobowości twórczej
 • Zasady rządzące procesem twórczym
 • Czy w biznesie można być mało kreatywnym?

KREATYWNOŚĆ W ASPEKCIE INDYWIDUALNYM – WARSZTATY
 • Kreatywność i jej właściwości w odniesieniu do postawionych sobie celów
 • Motywacja do twórczego myślenia
 • Motywacja do twórczego zachowania
 • Etapy procesu twórczego myślenia
 • Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów
 • Techniki wymyślania nowych pomysłów
 • Wprowadzanie innowacji w życie
 • Jak rozpoznawać kreatywność w pracy?
 • Jak stymulować kreatywność w pracy?

STYMULOWANIE INDYWIDUALNEJ KREATYWNOŚCI – WARSZTATY
 • Sposoby wprowadzania się w stan sprzyjający uruchamianiu postaw kreatywnych
 • Budzenie własnej ciekawości

KLIMAT PRACY ZESPOŁU JAKO PODSTAWOWY STYMULATOR TWÓRCZOŚCI
 • Zasady budowania organizacji zespołu ludzi kreatywnych
 • Metody diagnozowania klimatu pracy zespołowej
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Sposoby stymulowania kreatywności
 • Jak promować postawę kreatywności wewnątrz organizacji?
 • Komunikacja w zespole
 • reguły skutecznej wymiany wiedzy
 • komunikacja w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 •  Jak radzić sobie z „mordercami” kreatywności w zespole?
 • Granice kreatywności w zespole
 • Syndrom „myślenia grupowego” jak się przed nim ustrzec?

RACJONALNE PODEJMOWANIE DECYZJI
 • Etapy podejmowania decyzji
 • Modele decyzyjne
 • Pewność, ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji

BEHAWIORALNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI
 • Intuicja i narastanie zaangażowania
 • Umiejętność argumentowania i obrony własnych wyborów i poglądów

GRUPOWE A INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI
 • Indywidualne podejmowanie decyzji
 • Techniki kreatywności ułatwiające podejmowanie decyzji w zespole
 • Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji
 • Zarządzanie procesami grupowego podejmowania decyzji

METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 • Formułowanie problemu
 • Badanie przyczyn powstawania problemów
 • Poszukiwanie, wybór i ocena rozwiązań
 • drzewo decyzyjne
 • mapy rozwiązań
 • Wprowadzanie rozwiązań
 • podział ról w zespole według kwalifikacji
 • harmonogramy
 • planowanie realizacji przedsięwzięć

WYBRANE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I INNYCH TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ
 • Myślenie Lateralne
 • Burza mózgów
 • Dyskusja 66
 • Grupy nominalne
 • Technika kwitnącego lotosu (Lotus Blossom Technique)
 • IDEAL
 • Sześć kapeluszy De Bono
 • Technika trzech pomieszczeń Walta Disneya
 • Mapowanie umysłu i inne

PRZESZKODY I BARIERY PROCESU TWÓRCZEGO
 • Bariery psychiczne i psychospołeczne
 • Techniki pomagające w przezwyciężaniu przeszkód dla twórczego myślenia
 • Pułapki procesów decyzyjnych

OSOBOWOŚĆ W PROCESIE KREATYWNOŚCI
 • Typologia osobowości wg czterostrefowego modeli  zachowań
 • Potencjał kreatywny każdego z typów i podtypów osobowości
 • Rozpoznawanie typów osobowości
 • Dobór zespołu kreatywnego pod względem potencjału osobowościowego
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?