• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie MFMEA analiza przyczyn i skutków wad wyposażenia produkcyjnego- maszyn, narzędzi oraz oprzyrządowania

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat możliwości zastosowania analizy MFMEA do oceny i doskonalenia pracy z maszynami.

CELE SZKOLENIA:
Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat możliwości zastosowania analizy MFMEA do oceny i doskonalenia pracy
z maszynami. Poznanie aspektów prowadzenia analizy MFMEA oraz zarządzania ryzykiem przy pracy z maszynami i urządzeniami. Nabycie umiejętności formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzi pomocniczych, powiązania z procedurami utrzymania ruchu.

 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik szkolenia posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne na temat:

  • możliwości zastosowania analizy MFMEA do oceny i doskonalenia pracy z maszynami,
  • umiejętności i wiedzę na temat aspektów prowadzenia analizy MFMEA,
  • umiejętności zarządzania ryzykiem przy pracy z maszynami i urządzeniami.

PROGRAM SZKOLENIA: MFMEA analiza przyczyn i skutków wad wyposażenia produkcyjnego- maszyn, narzędzi oraz oprzyrządowania


MODUŁ I
Wprowadzenie do analizy ryzyka MFMEA:

1. FMEA jako podstawowe narzędzie.
2. Podział i klasyfikacja wyposażenia.
3. KPI`s dla maszyn.
4. Cele prowadzenia analizy MFMEA.
5. Korzyści z zastosowania MFMEA.
6. MFMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA.
7. Organizacja analizy MFMEA, niezbędne zasoby, rola zespołu.
8. MFMEA:
    a. istota MFMEA,
    b. poszczególne etapy analizy,
    c. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA.

9. Projektowanie działań doskonalących, warianty działań (działania adresowane wadzie, awarii a działania adresowane przyczynie).
10. Określenie wskaźników: Z (Znaczenia - Szkodliwości - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych MFMEA 2nd Edition; interpretacja WPR – Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number).
11. Priorytet dla błędów o wysokich wagach.
12. Dokumentowanie realizacji działań.
13. Ocena skuteczności działań.

MODUŁ II
Opracowanie MFMEA maszyny, urządzenia na przykładach zaproponowanym przez uczestników. Praca w zespołach:

1. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA – dokumenty i zapisy, analiza funkcjonalna maszyny.
2. Formułowanie wad, przyczyn i skutków w analizie MFMEA, identyfikacja środków kontrolnych/sterujących w nadzorowaniu maszyn (detekcja a prewencja).
3. Narzędzia pomocnicze (analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why).
4.Projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań: działania adresowane skutkom.

METODYKA SZKOLENIA:

  • mini wykłady,
  • analizy przykładów,
  • ćwiczenia w zespołach problemowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?