Szkolenie MFMEA analiza przyczyn i skutków wad wyposażenia produkcyjnego- maszyn, narzędzi oraz oprzyrządowania

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat możliwości zastosowania analizy MFMEA do oceny i doskonalenia pracy z maszynami.

CELE SZKOLENIA
Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat możliwości zastosowania analizy MFMEA do oceny i doskonalenia pracy
z maszynami. Poznanie aspektów prowadzenia analizy MFMEA oraz zarządzania ryzykiem przy pracy z maszynami i urządzeniami. Nabycie umiejętności formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzi pomocniczych, powiązania z procedurami utrzymania ruchu.

 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po ukończeniu szkolenia uczestnik szkolenia posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne na temat:

  • możliwości zastosowania analizy MFMEA do oceny i doskonalenia pracy z maszynami
  • umiejętności i wiedzę na temat aspektów prowadzenia analizy MFMEA
  • umiejętności zarządzania ryzykiem przy pracy z maszynami i urządzeniami

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I
Wprowadzenie do analizy ryzyka MFMEA
1. FMEA jako podstawowe narzędzie
2.Podział i klasyfikacja wyposażenia
3. KPI`s dla maszyn
4. Cele prowadzenia analizy MFMEA
5. Korzyści z zastosowania MFMEA
6. MFMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA.
7. Organizacja analizy MFMEA, niezbędne zasoby, rola zespołu.
8. MFMEA
    a. istota MFMEA
    b. poszczególne etapy analizy,
    c. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA
9. Projektowanie działań doskonalących, warianty działań (działania adresowane wadzie, awarii a działania adresowane przyczynie).
10. Określenie wskaźników: Z (Znaczenia - Szkodliwości - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych MFMEA 2nd Edition;interpretacja WPR – Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number).
11. Priorytet dla błędów o wysokich wagach.
12. Dokumentowanie realizacji działań.
13. Ocena skuteczności działań.

MODUŁ II
Opracowanie MFMEA maszyny, urządzenia na przykładach zaproponowanym przez uczestników. Praca w zespołach.
1. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA – dokumenty i zapisy, analiza funkcjonalna maszyny.
2. Formułowanie wad, przyczyn i skutków w analizie MFMEA, identyfikacja środków kontrolnych/sterujących w nadzorowaniu maszyn (detekcja a prewencja).
3. Narzędzia pomocnicze (analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why).
4.Projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań: działania adresowane skutkom.

METODYKA SZKOLENIA

  • mini wykłady,
  • analizy przykładów,
  • ćwiczenia w zespołach problemowych

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)"Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?