Szkolenie Normowanie czasu pracy

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest wdrożenie do stosowania metod normowania czasów pracy, doskonalenie organizacji stanowisk i standardów wykonania pracy oraz zarządzanie efektywnością wykorzystania czasu pracy.

CEL SZKOLENIA:

 • Wdrożenie do stosowania metod normowania czasów pracy, 
 • Doskonalenie organizacji stanowisk i standardów wykonania pracy,
 • Zarządzanie efektywnością wykorzystania czasu pracy. 

GRUPA DOCELOWA:

 • Menedżerowie i kierownicy zespołów produkcyjnych,
 • Kierownicy działu utrzymania ruchu, logistyki, jakości,
 • Inżynierowie procesu, jakości oraz wszystkie osoby związane z doskonaleniem procesów w organizacjach produkcyjnych. 

PROGRAM SZKOLENIA: Normowanie czasu pracy

 
1. Analiza czasu w nowoczesnym zarządzania produkcją: 

 • Czas VA - dodawanie wartości,
 • Czas czynności NVA - niedodających wartości w procesach,
 • Typologia marnotrawstwa „lean”.

2. Badanie czasu pracy - podstawowe zagadnienia: 

 • Funkcje norm czasu wykonania pracy: techniczna, planistyczna, alokacyjna, motywująca, kosztowa,
 • Pomiar produktywności z zastosowaniem norm czasowych,
 • Struktura technicznej normy czasu pracy,
 • Normowanie i standaryzacja czasu operacji – znaczenie dla procesu planowania w organizacji produkcyjnej (model planistyczny MRPII)

3. Optymalizacja czasu realizacji zadań produkcyjnych:

 • Redukowanie czasu operacji z wykorzystaniem narzędzi „lean manufacturing”,
 • Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow),
 • Poprawa wydajności i produktywności – formułowanie celów produkcyjnych w oparciu o karty pracy standardowej.

4. Klasyfikacja metod badania czasu pracy:  

 • Metody sumaryczne vs. analityczne,
 • Normowanie sumaryczne – porównawcze, szacunkowe i statystyczne,
 • Normowanie analityczne – badawcze i obliczeniowe,
 • Technika analityczno-obliczeniowa,
 • Wybór metody normowania czasu pracy.

5. Chronometraż:

 • Przygotowanie chronometrażu,
 • Obserwacja i pomiary: ciągłe, nieciągłe (wyrywkowe), sprzężone, cykliczne,
 • Opracowanie wyników,
 • Chronometraż bez i z oceną czasu wykonania czynności,
 • Pomiar pracy – ćwiczenia.

6. Metoda prób losowych - migawkowa: 

 • Badanie procesu – konsultacja i identyfikacja czynności,
 • Studium wstępne – losowe obserwacje, formularz do zbierania danych, ustalenie docelowej liczby obserwacji dla uzyskania pożądanego poziomu dokładności,
 • Badanie pełne – losowe obserwacje przez reprezentatywny okres, kalkulacja udziałów procentowych czynności, kalkulacja dokładności oszacowania udziałów procentowych,
 • Karta pracy metodą migawkową

7. Fotografia dnia pracy: 

 • Fotografia indywidualna,
 • Fotografia grupowa,
 • Fotografia trasowa,
 • Budowa arkusza rejestracyjnego do obserwacji czasu pracy metodą fotografii dnia pracy.

8. Technika analityczno-obliczeniowa:

 • Zastosowanie w normowaniu
 • Ryzyko błędu normowania metodą szacowania
 • Porównywanie z wykorzystaniem istniejących normatywów

9. Technika analityczno-obliczeniowa wg. normatywów elementarnych (synteza mikronormatywów MTM-X):

 • Opis stanowiska i wykonywanych czynności,
 • Rozkładanie pracy na ruchy elementarne,
 • Schematy obliczeniowe dla różnych typów produkcji,
 • Karta normowania czasu metodą syntezy mikroruchów MTM-X

10. Wykorzystanie norm czasowych do planowania zasobów organizacji: 

 • Planowanie zapotrzebowania na zasoby ludzkie i techniczne,
 • Wskaźniki wyrównania obciążeń operacji i komórek produkcyjnych,
 • Zarządzanie efektywnością w obszarze czasu pracy. 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA : 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane