• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Umiejętność organizacji czasu własnego i podwładnych

szkolenie zamknięte

Szkolenie dla osób chcących efektywnie zarządzać swoim czasem zawodowym i prywatnym oraz zespołów, którymi kierują. Pozwoli na eliminację zjawisk pochłaniających czas.

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób chcących efektywniej zarządzać swoim czasem zawodowym i prywatnym oraz zespołów, którymi kierują. Efektem tego negatywnego zjawiska jest konieczność pracy po godzinach, niemożność pełnej realizacji obowiązków, a w rezultacie stres, frustracja, a także straty finansowe. Szkolenie pozwoli na eliminację wielu negatywnych zjawisk, które pochłaniają czas zarówno z perspektywy indywidualnego pracownika, jak również zespołów pracowniczych. Dostarczone narzędzia pozwolą zaoszczędzić część czasu uczestników i w perspektywie podnieść ich efektywność zawodową. Szkolenie prowadzone jest w bardzo interaktywny sposób, aby umożliwić uczestnikom przetestowanie proponowanych technik i narzędzi. Celem szkolenia jest podniesienie efektywności w zarządzaniu czasem - efektywniejsze wykorzystywanie dnia pracy. Zwiększenie efektywności planowania indywidualnego i zespołowego. Eliminacja złodziei czasu. Uczestnicy wypracują metody podniesienia efektywności pracy zespołu dopasowane to organizacji, w której pracują. Zapoznają się z technikami przyczyniającymi się do zaoszczędzenia czasu pracy. W efekcie warsztaty mogę znacząco zwiększyć skuteczność zarządzania sobą w czasie a co za tym idzie efektywność indywidualną uczestników oraz zespołów, w których pracują.

METODOLOGIA SZKOLENIA

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Odgrywanie ról
 • Testy autodiagnostyczne


PROGRAM SZKOLENIA : Umiejętność organizacji czasu własnego i podwładnych

WIZJA, CODZIENNOŚĆ, RUTYNA A KREATYWNOŚĆ

 • Kreatywność, innowacyjność a realizacja codziennych zadań
 • Wdrożenie wizji w codzienne problemy
 • Koło problemów – techniki rozwiązywania codziennych zadań a wizja strategiczna
 • Wykorzystanie narzędzi kreatywnych w codziennej pracy


WIZJA A CODZIENNE PRACA CODZIENNA I PRIORYTETY

 • Wybór  priorytetów w kontekście wizji i strategii
 • Cele wg Locke’a
 • Wizja a cele strategiczne oraz operacyjne
 • Empowerment - umiejętność „zarażania” wizją zespołu
 • Wspólna interpretacja tych samych pojęć
 • Wizja jako wspólna wartość ułatwiająca współdziałanie


WIZJA NADAWANIE SENSU CODZIENNOŚCI

 • Jaki jest cel mojej pracy
 • W jaki sposób określam swoje największe marzenie / Wizja a własny system wartości
 • W jaki sposób postrzegam siebie w przyszłości?
 • Indywidualne podeście do zmian, czyli korygowanie kursu na drodze do celu
 • Postawy czyli dokąd zmierzasz


ZNACZENIE CZASU W PRACY - PO CO ZARZĄDZAĆ CZASEM?

 • Czas jako źródło sukcesu lub porażki
 • Indywidualne znaczenie czasu
 • Sporządzanie budżetu czasu - na co zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie tzw. „złodziei czasu”
 • Własny katalog "pożeraczy" czasu i sposoby "oswajania" ich


PLANOWANIE PRACY SWOJEJ I PODWŁADNYCH

 • Inni ludzie jako „złodzieje czasu”
 • przykłady sytuacji, w których inne osoby nie szanują naszego czasu
 • propozycje sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami
 • asertywność jako umiejętność konieczna w kontaktach z innymi ludźmi
 • Znaczenie planowania czasu w procesie pracy
 • Rola planowania w zarządzaniu czasem


ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE

 • Techniki ustalania priorytetów
 • Formułowanie i definiowanie celów
 • Metody szacowania czasu trwania zadań
 • Korygowanie standardów estymacji
 • Średnia ważona
 • Ocena eksperta
 • Technika Delhi
 • Techniki Sieciowe
 • Sieci deterministyczne
 • CPM (metoda ścieżki krytycznej)
 • PERT
 • MPM
 • Sieci probabilistyczne
 • GERT
 • Zasada seryjności zadań
 • Zasady delegowania zadań
 • ustalanie priorytetów pod kątem ważności i pilności
 • rejestr czasu
 • analiza zadań według zasady Eisenhowera
 • zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści
 • Planowanie
 • krzywa wydajności i koncentracji - kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę?
 • zasady i techniki planowania
 • Planowanie metodą ALPEN
 • czas faktyczny i prognoza – porównania perspektywiczne
 • metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć
 • pomoce w planowaniu (programy komputerowe, kalendarze, planery)
 • Kontrola
 • kontrola przebiegu pracy
 • kontrola osiągniętych celów
 • przegląd i ocena dnia (samokontrola)

ZARZĄDZANIE CZASEM A STRES

 • Źródła i przyczyny stresu wynikającego z braku czasu
 • Metody z obszaru zarządzania czasem redukujące poziom stresu
 • utrzymywanie dyscypliny w zarządzaniu czasem
 • przyczyny zwlekania
 • technika pozytywnego nastawienie


SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM POD PRESJĄ PRZEZ OSOBY O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych pracowników
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Zarządzanie czasem przez każdy z typów osobowości
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Plan zarządzania czasem a osobowość

Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.
Możliwy jest indywidualny feedback na podstawie, którego każdy z uczestników określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w efektywnym zarządzaniu czasem.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane