• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie VDA 6.2 Podstawy systemu zarządzania jakością usług

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej roli i zadań auditora oraz dobycie wiedzy odnośnie przeprowadzania auditów oraz posługiwania się narzędziami jakościowymi.

CELE SZKOLENIA

I. Podniesienie świadomości dotyczącej roli i zadań auditora
II. Zdobycie wiedzy odnośnie przeprowadzania auditów oraz posługiwania się narzędziami jakościowymi
III. Nabycie umiejętności w obszarze mapowania procesów i szacowania ryzyka
IV. Zwiększenie motywacji do poszerzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia
 
KORZYSCI ZE SZKOLENIA

Uczestnik nauczy się w jaki sposób interpretować wymagania wynikające z VDA 6.2 i jak przygotować się do roli auditora, jakich błędów unikać,
formułowania pytań otwartych i zamkniętych, jak przygotowywać, planować i prowadzić audity, formułowania niezgodności i sporządzania raportów, dowie się, co oznacza utrzymywanie i przechowywanie udokumentowanych informacji.


 
PROGRAM SZKOLENIA: VDA 6.2 Podstawy systemu zarządzania jakością usług


1. VDA QMC – wprowadzenie 
2. Wymagania dla dostawców usług w łańcuchu dostaw w branży automotive
3. Aneks SL, a VDA 6.2
4. SZJ, a podejście procesowe oparte na ryzyku
5. Kontekst organizacji i interesariusze
6. Określenie zakresu SZJ – remote locations
7. Przywództwo
8. Orientacja na klienta
9. Ustanowienie i komunikowanie polityki jakości
10. Role, odpowiedzialność, uprawnienia w organizacji
11. Działania odnoszące się do ryzyka i szans
12. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia
13. Planowanie zmian
14. Zasoby: ludzie, infrastruktura
15. Środowisko funkcjonowania procesów
16. Zasoby do monitorowania i pomiarów – udokumentowane informacje, identyfikowalność
17. Wiedza organizacji
18. Kompetencje – auditor 1 i 2 strony (znajomość metod i narzędzi jakościowych)
19. Świadomość, satysfakcja pracowników, komunikacja
20. Udokumentowane informacje
21. Działania operacyjne
22. Ocena efektów działania
23. Doskonalenie
 
Warsztaty:

  • Tworzenie diagramów żółwia
  • Porównanie rodzaju auditów
  • Najczęstsze błędy auditora
  • Tworzenie pytań otwartych
  • Budowanie programu auditów
  • Omówienie formularza do auditowania

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane