• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Wymagania i audytowanie zintegrowanego systemu zarządzania BRC CP ver. 4 PCH (HIGH LEVEL)- ISO 9001:2015

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych definicji, pojęć BRC CP, budowy i zakresu Standardu BRC CP oraz specyficznych wymaganiach BRC CP ? wymaganiach fundamentalnych.

PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania i audytowanie zintegrowanego systemu zarządzania BRC CP ver. 4 PCH (HIGH LEVEL)- ISO 9001:2015

1.  Wstęp

 • Powitanie
 • Prezentacja uczestników i trenera
 • Prezentacja celów szkolenia 

2. Podstawowe wymagania BRC CP

 • Podstawowe definicje, pojęcie BRC CP
 • Budowa i zakres Standardu  BRC CP
 • Specyficzne wymagania BRC CP – wymagania fundamentalne

3. Zaangażowanie kierownictwa w  BRC CP

 • Zaangażowanie kierownictwa
 • Struktura organizacyjna
 • Zarządzanie ryzykiem produktowym w BRC CP
 • Wymagania prawne i bezpieczeństwa
 • Ocena zagrożeń produktu i ocena ryzyka

4. Zarządzanie produktem i jakością

 • System zarządzania produktem i jakością
 • Dokumenty i zapisy,
 • Audyty wewnętrzne
 • Zarządzanie dostawcami i usługodawcami
 • Specyfikacje i dokumenty techniczne
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Wyroby niezgodne, reklamacje, incydenty
 • Idenfyfikowalność
 • Ćwiczenia   

5. Standardy dotyczące zakładu w/g BRC CP

 • Omówienie specyficznych wymagań standardu: otoczenie, stan techniczny  budynków, maszyn i urządzeń, teren zakładu, pomieszczenia dla pracowników, higiena maszyn urządzeń i pracowników, postępowanie ze szkłem, metalem i plastikiem,  DDD, wykrywanie ciał obcych, itd.
 • Inspekcje i Kontrola produktu  w/g BRC CP
 • Kontrola produktu i testy
 • Kontrola jakości
 • Kontrola próbek
 • Ćwiczenia 

6. Kontrola procesu.

 • Kontrola operacji
 • Analiza zagrożeń i ryzyka
 • Sprzęt i jego utrzymanie
 • Kontrola wyrobu gotowego
 • Personel
 • Szkolenia i kompetencje
 • Odzież ochronna.
 • Praktyki Higieniczne.
 • Ćwiczenia  

7. Wymagania normy ISO 9001:2015

 • Kontekst organizacji i jego znaczenie dla SZJ
 • Strony zainteresowane
 • Myślenie oparte na ryzyku
 • Zakres systemu
 • Podejścia procesowego
 • Przywództwo 
 • Polityka i cele
 • Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji
 • Ćwiczenia  praktyczne i dyskusja 

8. Wymagania normy ISO 9001:2015 c.d.

 • Planowanie
 • Szanse i zagrożenia – podstawą do działań
 • Wsparcie organizacji
 • Zarządzanie wiedzą
 • Uelastycznienie wymagań dokumentacyjnych
 • Ćwiczenia  praktyczne i dyskusja

9. Wymagania normy ISO 9001:2015 c.d.

 • Działania operacyjne
 • Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
 • Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz
 • Produkcja i dostarczanie usługi
 • Działania po dostawie
 • Nadzór nad zmianami
 • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
 • Przegląd kierownictwa
 • Działania korygujące i podstawy doskonalenia SZJ
 • Ćwiczenia  praktyczne i dyskusja 

3   Przygotowanie auditu – wytyczne w/g ISO 19011:2018

 • Proces przygotowania auditu

            - opracowanie programu audytu
            - dobór zespołu audytowego
            - plan audity
            - przygotowania audytorów i działań audytowych

 • Ćwiczenie – przygotowanie auditu

             - przegląd dokumentów
             - listy konrolne

11. Prowadzenie auditu – wytyczne w/g ISO 19011:2018

 • Proces przeprowadzenia auditu

             - spotkanie otwierające
             -  metody audytowi
             -  zbieranie dowodów z audytu
             -  wykorzystanie list kontrolnych
             -  identyfikacja i dokumentowanie dowodów z audytu
             -  niezgodności 
             - spotkanie zamykające

 • Ćwiczenia

             - prowadzenie auditu / identyfikacja zgodności i niezgodności
             -  wykorzystanie metod audytowych

 • Relacja interpersonalne jako podstawa pracy audytora

12. Zakończenie auditu – wytyczne w/g ISO 19011:2018

 • Program zakończenia auditu
 • Inicjowanie działań korygujących
 • Ćwiczenie – zakończenie auditu 
 • Najczęstsze problemy przy prowadzeniu auditów
 • Omówienie zasad przeprowadzania auditów certyfikujących
 • Wymagania dotyczące oceny i kompetencji audytorów

13. Podsumowanie szkolenia

 • Ocena Szkolenia
 • Egzamin końcowy
 • Podsumowanie
 • Zakończenie szkolenia


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane