• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Integracja zespołów- proces grupowy z elementami treningu interpersonalnego

szkolenie zamknięte

Dobra integracja zapewnia firmie określoną wizję, cele, wartości, solidną pracę zespołową, atmosferę i niezależność pozytywne relacje między pracownikami oraz skuteczne rozwiązywanie problemów.

METODOLOGIA SZKOLENIA

 • Warsztat interaktywny
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Case study
 • Testy autodiagnostyczne
 • Testy osobowości
 • Symulacje działania w grupiePROGRAM SZKOLENIA : Integracja zespołów- proces grupowy z elementami treningu interpersonalnego


BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM

 • Grupa czy zespół
 • Etapy tworzenia zespołu
 • Kierownik stanowczy, świadomy i konsekwentny
 • Analiza transakcyjna Erica Berna’a
 • Kierownictwo facylitacyjne
 • Cechy dobrego zespołu
 • Różnica między zespołem a grupą - jak zmienić grupę w zespół
 • Tworzenie zespołu, fazy budowania zespołu i narzędzia pracy z zespołem w poszczególnych fazach
 • Orientacja – po co ja tu jestem? Gdzie dążymy?
 • Budowanie zaufania - kim Ty jesteś?
 • Objaśnienie ról i celu - co my robimy
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Cykle pracy zespołowej (inicjatywa, tworzenie alternatywnych rozwiązań, koordynacja, realizacja)
 • Formalne i nieformalne źródła autorytetu
 • Koncepcja stylów zarządzania
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu
 • Delegowanie i rozliczanie zadań
 • Organizacja pracy zespołowej: Jak zarządzać priorytetami? Jak umiejętnie i efektywnie rozdzielać zadania w zespole?
 • Zadania zespołowe – cykl życia ról zespołowych czyli jak zarządzać gwiazdami
 • Rozwój zespołu
 • Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów.
 • Znaczenie wspólnoty celów, przepływu informacji, elastyczności, jasnych oczekiwań, umiejętności rozwiązywania konfliktów dla efektywności zespołu
 • Diagnoza potrzeb zespołu w kontekście realizacji zakładanych działań
 • Wsparcie zespołu na każdym etapie procesu, techniki wsparcia
 • Narzędzia pobudzające aktywność zespołową


RADZENIE SOBIE Z SYTUACJAMI TRUDNYMI W ZESPOLE, ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

 • Wybrane zachowania utrudniające dobre funkcjonowanie zespołu
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Rola burzy mózgów i otwartości w przezwyciężaniu problemów, metody kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Zaangażowanie - jak my to robimy?
 • Wdrażanie - kto robi co, kiedy i gdzie?
 • Pierwsze konflikty


UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE

 • Delegowanie zadań pracownikom
 • jak i kiedy delegować zadania?
 • przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników
 • Zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za zadanie lidera oraz podwładnych

KULTURA ZESPOŁOWA

 • Aktywne zaangażowanie zespołu w procesy
 • Tworzenie się norm i zasad współpracy
 • Normy w zespole,
 • Wspólna wizja i cel,
 • Wysoka skuteczność
 • Zwiększanie efektywności zespołu,
 • Grupowe rozwiązywanie problemów - siedem etapów procesu poszukiwania rozwiązań
 • Komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Rytuały zespołowe – tworzenie
 • Zarządzanie budowaniem relacji zespołowych
 • Kultura zespołowa a efektywne działanie zespołu
 • Kodeks pracy zespołu - Jak wspólnie ustalić, co jest dla nas naprawdę ważne?
 • Znaczenie komunikacji w procesie rozwoju zespołu i udzielanie informacji zwrotnych


COACHING – DLACZEGO I PO CO?

 • Na czym polega coaching - definicja i geneza fenomenu metody
 • Podejście caochingowe w pracy zespołowej, zastosowanie
 • Co wyróżnia coaching od innych form zarządzania, motywowania i wspomagania rozwoju pacowników
 • Coaching w efektywnym zarządzaniu zmianą – strategia sukcesu
 • Coaching a konsulting - praktyczna różnica


KLUCZOWE KOMPETENCJE SKUTECZNEGO TEAM COACHA

 • Zespołowe procesy coachingowe – kompetencje kiedy z niego korzystać i jak to działa
 • Doskonalenie kompetencji interpersonalnych
 • Doskonalenie kompetencji intrapersonalnych


SESJA COACHINGOWA – JEJ SPECYFIKA, CELE, ZAŁOŻENIA I NARZĘDZIA

 • Struktura sesji coachingowej
 • RAPORT i KONTRAKT
 • Przykłady modeli coachingowych
 • Narzędzia w praktyce coacha
 • Przebieg sesji, etapy i dyscyplina czasowa
 • Domykanie sesji i ACTION PLAN


EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO OPARTE NA RELACJI COACHINGOWEJ

 • Zarządzanie i administrowanie, a skuteczne wpływanie i oddziaływanie
 • Coachingowy styl zarządzania i jego atuty


ROLA I PRESTIŻ LIDERA JAKO PROFESJONALNEGO I SKUTECZNEGO TEAM COACHA

 • Planowanie ścieżki dalszego doskonalenia umiejętności coachingowych
 • Podejmowanie zobowiązań wobec siebie, organizacji i podległego zespołu pracowników


BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM

 • Rola i zadania lidera
 • Predyspozycje osobiste – samoświadomość – jak ją zdobyć?
 • Etapy tworzenia zespołu
 • Typy zachowań w zespole
 • Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Formalne i nieformalne źródła autorytetu
 • Koncepcja stylów zarządzania


STYLE ZARZĄDZANIA Hay i McBer

 • Nakazowy – kierownik wymaga pełnego podporządkowania się: „Rób, co ci każę”
 • Autorytarny – kierownik motywuje pracowników, przedstawiając im pewną wizję I nakłaniając, aby dążyli do niej: „Chodź ze mną”
 • Afiliacyjny – kierownik dąży do osiągnięcia harmonii: „Ludzie są ważni”
 • Demokratyczny – kierownik poszukuje konsensusu: „Co wy sądzicie?”
 • Procesowy (narzucający tempo) – kierownik popycha w kierunku osiągania wysokiej efektywności: „Róbcie tak, jak ja robię teraz”
 • Coaching – dla kierownika ważny jest rozwój pracowników: „A co z tym?”


COACHING JAKO STYL ZARZĄDZANIA

 • Dopasowanie stylu pracy do potrzeb zespołu
 • Podejście coachingowe w pracy zespołowej
 • Rozumienie istoty coachingu: czym jest i czym nie jest coaching
 • Korzyści płynące z coachingu
 • Zagrożenia coachingu w pracy
 • Kompetencje wymagane w procesie coachingu
 • Style i modele coachingu
 • Budowanie w organizacji wsparcia dla coachingu
 • Struktura całości procesu coachingu zespołowego


ETAPY ZAPEWNIAJĄCE EFEKTYWNY PRZEBIEG PROCESU COACHINGU W ZARZĄDZANIU

 • Kontrakt, współtworzenie relacji
 • Określenie potrzeb i celów coachingu
 • Uzgodnienie konkretnych potrzeb rozwojowych
 • Coaching w działaniu
 • Przegląd procesu coachingu i wzmocnienie uczenia się
 • Zakończenie coachingu
 • Ocena własnej skuteczności coachingowej
 • Narzędzia coachingowe w praktyce


W KIERUNKU DOSKONAŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WYNIKAMI (EFEKTAMI) PRACY ZESPOŁU

 • Menedżer w roli coacha
 • Proces zarządzania przez efekty – standardy efektywności
 • Cele, zasady i zakres zarządzania przez efekty
 • Poziomy zarządzania wynikami pracy – rola wizji, misji i wartości w firmie
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie wynikami pracy zespołu
 • Zespołowa analiza osiąganych efektów – zasady konstruktywnych spotkań
 • Metody oceny efektywności pracy zespołu – plusy i minusy
 • Kontrola wyników jako element zarządzania pracą zespołu
 • Powody braku osiągania zadowalających wyników przez zespół
 • Mentoring


PROCES KOMUNIKACJI W ZESPOLE – CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ W TYM ZAKRESIE?

 • Proces efektywnej komunikacji
 • Zasady i uwarunkowania procesu komunikacji
 • Własne style wpływu werbalnego i pozawerbalnego na efektywną pracę zespołu
 • Najczęstsze błędy w procesie komunikacji – na podstawie doświadczeń praktyków
 • oraz własnych obserwacji
 • Bariery w procesie komunikacji
 • Zagrożenia i konsekwencje barier komunikacyjnych oraz metody ich niwelowania
 • Skuteczne sposoby reakcji na powstające w zespole bariery komunikacyjne
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna
 • Komunikacja interpersonalna jako narzędzie w budowaniu relacji


COACHING A MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Motywacja a wywieranie wpływu – korzyści i niebezpieczeństwa
 • Diagnozowanie poziomu motywacji swoich pracowników
 • Jak prawidłowo dobierać narzędzia motywacyjne? – dostosowanie technik do potrzeb pracownika
 • Motywowanie osoby a motywowanie zespołu
 • Motywacyjne porozumiewanie się
 • Motywująca krytyka
 • Jak adekwatnie reagować na spadek zaangażowania i energii w zespole?
 • Materialne i pozamaterialne sposoby motywowania pracowników
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników


COACHING W ZARZĄDZANIU – SZACUNEK I ASERTYWNOŚĆ

 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego
 • Feedback pozytywny i negatywny
 • Konstruktywne wyrażanie opinii


COACHING JAKO KOMUNIKACJA ZARZĄDCZA A OSOBOWOŚĆ

 • Rola osobowości w zarządzaniu zespołem
 • Zwiększenie psychologicznych umiejętności menedżera
 • Narzędzia psychometryczne w służbie zarządzania
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole
 • Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Zarządzanie ludźmi o różnych stylach osobowości


CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane