• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie zespołem

szkolenie zamknięte

Szkolenie skierowane do osób zaczynających pracę na stanowisku kierowniczym.

PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie zespołem

1. LIDER, PRZYWÓDCA, MENEDŻER:

 • ­Realizm i odwaga,
 • Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany,
 • Siła zaangażowania,
 • Strategia czy działanie,
 • Siła lenistwa,
 • Identyfikacja zadań lidera w organizacji,
 • Zasady skutecznego komunikowania się przywódcy,
 • Style kierowania (autodiagnoza, dopasowanie do typów pracowników),
 • Jak skutecznie budować autorytet w zespole.

2. PLANOWANIE JAK WYKORZYSTAĆ WŁADZĘ DLA WZROSTU EFEKTYWNOŚCI?

 • Planowanie w zarządzaniu,
 • Paradygmaty sukcesu współczesnego menedżera,
 • Role i modele przywódcze a planowanie i delegowanie zadań,
 • Zasady planowania zadań własnych,
 • Zasady planowania zadań podwładnych,
 • Kamienie milowe w planowaniu.

3. UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE:

 • Delegowanie zadań pracownikom,
 • Jak i kiedy delegować zadania?
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych,
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu,
 • Elementy blokujące delegowanie zadań,
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań,
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników.

4. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW – METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE:

 • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • Zasady wynagrodzenia,
 • Jak ustalać system premii i nagród?
 • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty,
 • Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych,
 • Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały,
 • Opracowanie indywidualnych planów motywowania pracowników,
 • Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników.

5. BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM:

 • Rola i zadania lidera,
 • Predyspozycje osobiste – samoświadomość – jak ją zdobyć?
 • Etapy tworzenia zespołu,
 • Typy zachowań w zespole,
 • Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu,
 • Zespołowe podejmowanie decyzji,
 • Formalne i nieformalne źródła autorytetu,
 • Koncepcja stylów zarządzania a zarządzanie konfliktem.

6. PROCES KOMUNIKACJI W ZESPOLE – JAK OSŁABIĆ LUB UNIKNĄĆ KONFLIKTU ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ LUB INNYMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI:

 • Proces efektywnej komunikacji,
 • Komunikacja w czasach kryzysu,
 • Zasady i uwarunkowania procesu komunikacji,
 • Własne style wpływu werbalnego i pozawerbalnego na efektywną pracę zespołu,
 • Najczęstsze błędy w procesie komunikacji kryzysowej,
 • Bariery w procesie komunikacji,
 • Zagrożenia i konsekwencje barier komunikacyjnych oraz metody ich niwelowania,
 • Skuteczne sposoby reakcji na powstające w zespole bariery komunikacyjne,
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna.

7. SKUTECZNE REAGOWANIE, ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH:

 • Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów,
 • Konflikty w czasie pandemii i innych kryzysów,
 • Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole,
 • Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych,
 • Postawy wobec sytuacji konfliktowych,
 • Efektywne zachowania lidera w konfliktach,
 • Postawa asertywna w sytuacji konfliktu,
 • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją,
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna),
 • Kontrolowanie uczuć i emocji.

8. TYPOWE REAKCJE NA STRES:

 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu,
 • Strategia poznawcza,
 • Strategia emocjonalna,
 • Fantazje, myślenie życzeniowe
 • Współdziałanie z innymi.

9. KREOWANIE WIZERUNKU PRZEŁOŻONEGO:

 • Lider a menadżer,
 • Sztuka argumentacji,
 • Charyzma lidera,
 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści,
 • Postawy akceptujące, postawy negujące,
 • Świadome tworzenie wizerunku lidera.

10. ŚWIADOMA KOMUNIKACJA SPOSOBEM NA ZDROWE RELACJE:

 • Czym jest świadoma komunikacja,
 • Moje emocje a emocje innych ludzi,
 • Relacje z samym sobą a relacje z innymi,
 • Oczekiwania a emocje,
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy – ćwiczenia,
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji.

11. ISTOTA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH W ZARZĄDZANIU:

 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego,
 • Feedback pozytywny i negatywny,
 • Konstruktywne wyrażanie opinii.

12. JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z ROZMÓWCĄ?

 • Asertywne odmawianie i proszenie,
 • Asertywność w czasach pandemii,
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania,
 • Kulturalne upominanie rozmówcy,
 • Przekazywanie rozmówcy złych wiadomości,
 • Jak rozmawiać o obniżkach pensji, zwiększeniu obowiązków, zmianach w charakterystyce pracy,
 • Jak uzyskać wsparcie zamiast oporu lub biernego oporu,
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej,
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach,
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony rozmówców – zasady,
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty,
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań,
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych,
 • Proponowanie rozwiązań w przekonujący sposób; uświadamianie pracownikowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji,
 • Skuteczne radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, np. jak dojść do porozumienia z antagonistą?
 • Rozmówca zdenerwowany – przydatne zwroty i schemat reagowania.

13. ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE:

 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących:
 •   obszary trudności w odmawianiu,
 •   jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie.
 • Asertywne wyrażanie próśb:
 •   dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
 •   jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu
 •   kiedy warto wypowiadać krytykę,
 •   problemy z przyjmowaniem krytyki,
 •   co robić z nie konstruktywną krytyką,
 •   oddzielenie opinii od faktów.
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
 •   jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
 •   typowe błędy w wyrażaniu opinii,
 •   jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
 •   komunikaty JA i komunikaty TY,
 •   metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
 •   hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
 •   asertywna obrona przed gniewem i agresją.
 • Asertywna informacja zwrotna:
 •   NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ),
 •   UFO - ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie,
 •   FUKO - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania,
 •   FUO + 2K - zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt,
 •   FUKOZ - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze.

14. KOMUNIKACJA W ZESPOLE A OSOBOWOŚĆ

 • Rola osobowości w zarządzaniu zespołem,
 • Typ osobowości a skłonność do konfliktu,
 • Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole,
 • Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości,
 • Zarządzanie ludźmi o różnych stylach osobowości.

Możliwość przeprowadzenia analizy osobowości uczestników w oparciu o test osobowości TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?