Szkolenie Komunikacja z Klientem

szkolenie zamknięte

Szkolenie dla osób, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zasady, metody i narzędzia podnoszące jakość i efektywność prowadzonych przez nich działań w zakresie obsługi klienta.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zasady, metody i narzędzia podnoszące jakość i efektywność prowadzonych przez nich działań w zakresie obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań procesu jak i sytuacji trudnych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


CELE SZKOLENIA
 • Poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie asertywnej i empatycznej komunikacji z klientem w sytuacjach interpersonalnych.
 • Umiejętność wykorzystywania poznanych technik i narzędzi komunikacji.

PROGRAM SZKOLENIA

Jak nas widzą?- standardy obsługi klienta w organizacji.
 • rola pracownika w kontakcie z klientem
 • typy klientów
 • standardy obsługi klienta – klient zadowolony, zachwycony, niezadowolony
 • umiejętne badanie potrzeb klienta
 • diagnoza profesjonalizmu obsługi klienta w organizacji
 • określenie zasad obsługi klienta oraz najczęstszych błędów
 • najważniejsze kompetencje pracownika działu obsługi klienta
Przykładowe ćwiczenia:
 • praca w grupach i dyskusja moderowana - diagnoza sytuacji w organizacji, określenie kanonu standardów obsługi klienta w organizacji oraz najczęściej popełnianych błędów
 • praca w grupach- wypracowanie „Przepisu na klienta zadowolonego, zachwyconego, niezadowolonego”

Rodzaje trudnych sytuacji w obsłudze klienta. Trudny klient- czy naprawdę istnieje? –niezadowolenie klienta źródłem sytuacji konfliktowych.
 • proces obsługi petenta (klienta)
 • model góry lodowej w procesie obsługi klienta
 • typologia klientów  ze względu na cechy charakterologiczne jak i uwarunkowania sytuacji życiowej
 • trudny klient- relatywizm sytuacyjny (osoby starsze, niepełnosprawne, agresywne)
 • dlaczego petent (klient) staje się trudny- źródła negatywnej postawy i oporu klienta – kontekst sytuacyjny (sytuacje konfliktowe, trauma, żałoba)
 • techniki reakcji na obiekcje klientów- język korzyści, język perswazji
Przykładowe ćwiczenia:
 • dyskusja moderowana dotycząca
 • dyskusja moderowana i praca w grupach- trudny klient czy klient w trudnej sytuacji
 • „zbijanie obiekcji klienta”- praca w grupach z wykorzystaniem języka korzyści i perswazji
 • „Zagadki”- scenki rodzajowe mające na celu odkrycie oczekiwań klienta wg typologii podanej przez trenera.

Specyfika telefonicznej obsługi klienta
 • struktura rozmowy telefonicznej
 • Ćwiczenie: „Powitanie Klienta przez telefon”
 • Cel: Uświadomienie sobie konieczności stosowania poprawności w powitaniu klienta
 • Opis: Każdy z uczestników indywidualnie wita klienta przez telefon wg. schematu
 • słowa klucze
 • jak zbudować zaufanie na początku rozmowy
 • budowanie atmosfery w rozmowie telefonicznej
 • ograniczenia telefonu i ich wpływ na postawę rozmówców

Rozmowa z trudnym klientem jako sytuacja konfliktowa.
 • konflikt/ sytuacja konfliktowa –definicja,  rodzaje, struktura, psychologiczne uwarunkowania, reakcje osób zaangażowanych w konflikt
 • manipulacja – definicja, przykłady, reakcje psychologiczne
 • eskalacja konfliktu – przyczyny, mechanizmy, sposoby zapobiegania dalszemu postępowi konfliktu
 • etapy procesu rozwiązywania konfliktu (identyfikacja, diagnoza, cel, alternatywy rozwiązań, decyzja, wdrożenie)
 • sposoby rozwiązywania konfliktów (unikanie, przystosowanie, rywalizacja, kompromis, rozwiązywanie problemu)
 • autodiagnoza preferowanego sposobu reagowania w sytuacji konfliktu
Przykładowe ćwiczenia:
 • test dot. reakcji na stres, dyskusja moderowana, mini wykład

Sytuacje stresogenne w procesie obsługi klienta
 • stres- definicja, psychologiczne uwarunkowania sytuacji stresogennych, metody zapobiegania i minimalizacji skutków stresu, autodiagnoza
 • techniki redukcji stresu w sytuacjach trudnych
 • źródła skarg
 • procedura profesjonalnego przyjmowania  skarg
Przykładowe ćwiczenia:
 • dyskusja moderowana- wspólne znalezienie korzyści wynikających ze skarg klienta
 • ćwiczenia w parach – zastosowanie procedury w realnych sytuacjach
 • technika balonika w obsłudze trudnego klienta
 • wizualizacja i inne narzędzia coachingowe wspierające radzenie sobie ze stresem

Asertywność w obsłudze klienta.
 • asertywność – definicja, uwarunkowania, postawy nieasertywne,
 • autodiagnoza postawy asertywnej
 • podstawowe zasady w rozmowie z trudnym klientem
 • techniki asertywne w obsłudze klienta - ładne NIE,  bumerang, sprostowanie bezpośrednie, sprostowanie pośrednie, zdarta płyta, zapora dymna, asertywne wyznaczanie granic; prośba o nienaleganie; odwołanie się do swoich decyzji, postanowień oraz określenie, że są ostateczne i nieodwołalne; odwołanie się do własnych zasad, wartości, norm; odwołanie się do prawa do szacunku; odwołanie się do własnych uczuć; zapowiedz zerwania kontaktu; zerwanie kontaktu
Przykładowe ćwiczenia:
 • test - postawa asertywna
 • praca w parach- scenki rodzajowe z wykorzystaniem wskazanego przez trenera narzędzia
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?