• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Mapowanie i modelowanie procesów

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie w sposób warsztatowy wdroży uczestników do stosowania metod mapowania, modelowania i doskonalenia procesów we własnej organizacji.

CELE SZKOLENIA:
     •    Zdobycie umiejętności identyfikacji i mapowania procesów we własnej organizacji, dokumentowania ich funkcjonowania i standaryzacji
     •    Poznanie przykładowych narzędzi informatycznych do mapowania i modelowania procesów – Bizagi Process Modeller
     •    Zdobycie umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów
     •    Zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach
     •    Zdobycie wiedzy o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności


PROGRAM SZKOLENIA: Mapowanie i modelowanie procesów


Dzień pierwszy:


1.    Procesowy model zarządzania organizacją:
      •    Procesowy model zarządzania, pojęcie strumienia wartości – czynności VA i NVA,
      •    Mapowanie procesów z wykorzystaniem metody BPM – analiza przykładowych map,
      •    Cykl życia w mapowaniu i modelowaniu procesu: identyfikacja i odkrywanie procesu „as-is”, ocena, modelowanie procesu „to-be”, implementacja, monitorowanie i kontrola,
      •    Analiza map inwentaryzujących procesy („as-is”) i map doskonalących procesy („to-be”) dla przykładowych procesów biznesowych,
      •    Narzędzia oceny procesów „as-is” i modelowania procesów „to-be”:

 • Sześć czynników („enablers”) decydujących o skuteczności procesu (workflow design, systemy informacyjne, motywacja i pomiar efektywności, zasoby ludzkie, polityki i instrukcje, zasoby techniczne),
 • Eliminowanie zmienności i poprawa sprawności (capability) procesów (wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC),
 • Podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks” w procesach.

•    Poziomy mapowania procesów: „workflow level”, „service level”, „task level”:

 • Tworzenie map „workflow level”,
 • Tworzenie map „service level”,
 • Tworzenie dokumentów opisujących „task level” (listy zadań, instrukcje operacyjne, listy kontrolne, opisy wyjątków)

•    Wyjaśnienie głównych składników map procesów:

 • Przepływy działań („workflow”),
 • Przepływy informacji,
 • Punkty decyzyjne (bramki),
 • Punkty pomiaru efektywności.

2.    Mapowanie procesów w notacji BPMN:
       •  Symboli wykorzystywane do tworzenia map procesów w notacji BPMN (podstawowe obiekty: zdarzenia, działania, bramki, przepływy),


Dzień drugi:

1.    Tworzenie map inwentaryzujących dla przykładowych procesów z organizacji uczestników - warsztaty:
      •   Wybór procesów do ćwiczeń,
      •   Identyfikacja głównych elementów struktury procesów:

 • Przepływów działań („workflow”)
 • Obszarów i Zasobów („pools” i „swimlanes”)
 • Przepływów informacji
 • Punktów decyzyjnych (bramki)
 • Punktów pomiaru efektywności
 • Identyfikowanie procesów i podprocesów
 • Relacja 1:M i M:1
 • Rysowanie map wybranych procesów.

2.    Doskonalenie przykładowego procesu:
       •    Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – tworzenie mapy procesu „to-be”,
       •    Wdrażanie procesu „to-be”, podtrzymanie zmian,
       •    Monitorowanie i kontrola wdrożonego procesu „to-be” - ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowanie
       •    Stosowanie technik rozwiązywania problemów i Continous Improvement – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3.


METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, case studies, ćwiczenia – warsztaty, symulacje.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)
 Wybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1900,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?