• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Pełnomocnik ds. systemu zarządzania energią wg ISO 50001

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznych aspektów zarządzania energią oraz znajomości wymagań normy ISO 50001 niezbędnych do pełnienia funkcji pełnomocnika/koordynatora SZE.

PROGRAM SZKOLENIA: Pełnomocnik ds. systemu zarządzania energią wg ISO 50001


I. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią.
1.1. Wymagania prawne
1.2. Przegląd energetyczny
1.3. Wskaźniki  energetyczne i opomiarowanie
2. Wymagania normy ISO 50001
2.1. podejście systemowe
2.2. Polityka energetyczna.
2.3. Przegląd energetyczny.
2.4. Wymagania i dokumentowanie systemu zarządzania energią.
2.5. Sprawozdawczość w systemie zarządzania energią.
2.6. Działania korygujące i zapobiegawcze.
2.7. Przegląd zarządzania systemu zarządzania energią .

II. PRAKTYCZNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE BUDOWANIA SZE
1. Polityka energetyczna przedsiębiorstwa.
2. Proces planowania zużycia energii.
3. Określenie energetycznej linii bazowej.
3.1. Granice bilansowania
3.2. struktura modelu systemu zarządzania energią wraz z analizą wzajemnego oddziaływania pomiędzy procesami głównymi, wspierającymi i zarządczymi
3.3. metodyka definiowania i wyznaczania energii bazowej oraz wskaźników wyniku energetycznego organizacji.
4. Definiowanie celów energetycznych, zadań i planów działań dotyczących zarządzania energią.
5. Praktyczne dokumentowanie systemu zarządzania energią.

III. PEŁNOMOCNIK ZSE - ZADANIA I ROLA W ORGANIZACJI.
1. Zespół ds. SZE;
2. Program audytów wewnętrznych SZE;
3. Przygotowanie danych do przeglądu zarządzania SZE.
4. Nadzorowanie dokumentacji SZE
5. Komunikacja w zakresie SZE
6. Analiza realizacji celów
7. Szkolenia dla pracowników 
8. Dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja, integracja;
9. Program audytów wewnętrznych ZSZ;
10. Przygotowanie danych do przeglądu zarządzania ZSZ;

IV. ZASADY DOBREGO GOSPODAROWANIA / NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU OSZCZĘDZANIA ENERGII.

V. APLIKACJA I KONTROLA STOSOWANIA PROCESÓW OSZCZĘDZANIA ENERGII.

Szkolenie kończy się sprawdzianem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia „Pełnomocnik ds. SZE ISO 50001” stwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • praktycznych aspektów zarządzania energią w Firmie
  • znajomości wymagań normy ISO 50001
  • technik wspomagających oszczędzanie w procesach zużycia energii
  • wiedzę niezbędną do wdrożenia SZE w swojej firmie.

METODY SZKOLENIOWEwykład, prezentacja, ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja), studium przypadku (case studies)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane