• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Rodzaje umów w procesie zatrudnienia

szkolenie zamknięte

Omówienie najnowszych zasad w ustalaniu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług dla zleceniobiorców oraz związanych z tym obowiązków zleceniodawców.

CELE SZKOLENIA

Omówienie najnowszych zasad w ustalaniu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług dla zleceniobiorców oraz związanych z tym obowiązków zleceniodawców, wskazanie sposobów unikania pułapek w ustalaniu obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, a tym samym przekwalifikowania przez organy kontrolne umowy ze składką zdrowotną w umowę podlegająca również ubezpieczeniom społecznym, wskazanie sposobów zawierania umów zleceń i o dzieło w celu uniknięcia przekwalifikowania ich w umowy pracę i odpowiednio umowy zlecenie.


PROGRAM SZKOLENIA: Rodzaje umów w procesie zatrudnienia

1. Nowe uregulowania prawne w zakresie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy:

 • Stawka godzinowa dla zleceniobiorcy oraz sposób obliczania wynagrodzenia,
 • Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy,
 • Sankcje za niezgodne naliczanie wynagrodzenia dla zleceniobiorcy,
 • Nowe uprawnienia kontrolne PIP w zakresie zatrudnienia na umowy cywilnoprawne.


2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym od 2016 roku:

 • Zasady oskładkowania umów zlecenia,
 • Ogólne zasady rozpatrywania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowego w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
 • Sposoby dokumentowania przez zleceniobiorcę zwolnienia z opłacania składek emerytalnej i rentowej.


3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń:

 • Umowy zlecenia przy braku innych tytułów do ubezpieczeń,
 • Umowy zlecenia z własnymi pracownikami,
 • Umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi w innej firmie,
 • Umowy zlecenia z emerytami i rencistami,
 • Umowy zlecenia zawarte ze studentami i osobami uczącymi się do 26 roku życia,
 • Umowy zlecenia/współpracy ze zleceniobiorcą i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Umowy zlecenia i bycia członkiem rady nadzorczej,
 • Umowy o pracę nakładczą i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Umowy o pracę nakładczą i umowy zlecenia oraz prowadzenia pozarolniczej działalności,
 • Kontrakt menadżerski a prowadzenie działalności gospodarczej.


4. Istotne różnice pomiędzy umowami:

 • Różnice pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia,
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę,
 • Możliwość zwarcia umowy zlecenia w miejsce umowy o pracę.5. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe:

 • Z umowy zlecenia na umowę o pracę,
 • Z umowy zlecenia podlagającej składce na ubezpieczenie zdrowotne w umowę zlecenia podlegającą ubezpieczeniom społecznym,
 • Z umowy o dzieło na umowę zlecenia.


6. Planowane zmiany w umowach cywilnoprawnych:

 • Minimalna stawka godzinowa i jej coroczna waloryzacja,
 • Wyłączenia ze stosowania minimalnej stawki godzinowej,
 • Ewidencja czasu pracy,
 • Archiwizacja ewidencji czasu pracy.


7. Orzecznictwo w zakresie umów cywilnoprawnych"Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?