Szkolenie RODZAJE UMÓW W PROCESIE ZATRUDNIENIA

szkolenie zamknięte

Omówienie najnowszych zasad w ustalaniu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług dla zleceniobiorców oraz związanych z tym obowiązków zleceniodawców.


CELE SZKOLENIA

Omówienie najnowszych zasad w ustalaniu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług dla zleceniobiorców oraz związanych z tym obowiązków zleceniodawców, wskazanie sposobów unikania pułapek w ustalaniu obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, a tym samym przekwalifikowania przez organy kontrolne umowy ze składką zdrowotną w umowę podlegająca również ubezpieczeniom społecznym, wskazanie sposobów zawierania umów zleceń i o dzieło w celu uniknięcia przekwalifikowania ich w umowy pracę i odpowiednio umowy zlecenie.


PROGRAM SZKOLENIA


1. Nowe uregulowania prawne w zakresie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy
 • Stawka godzinowa dla zleceniobiorcy oraz sposób obliczania wynagrodzenia
 • Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • Sankcje za niezgodne naliczanie wynagrodzenia dla zleceniobiorcy
 • Nowe uprawnienia kontrolne PIP w zakresie zatrudnienia na umowy cywilnoprawne

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym od 2016 roku
 • Zasady oskładkowania umów zlecenia
 • Ogólne zasady rozpatrywania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowego w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 • Sposoby dokumentowania przez zleceniobiorcę zwolnienia z opłacania składek emerytalnej i rentowej

3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń
 • Umowy zlecenia przy braku innych tytułów do ubezpieczeń
 • Umowy zlecenia z własnymi pracownikami
 • Umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi w innej firmie
 • Umowy zlecenia z emerytami i rencistami
 • Umowy zlecenia zawarte ze studentami i osobami uczącymi się do 26 roku życia
 • Umowy zlecenia/współpracy ze zleceniobiorcą i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Umowy zlecenia i bycia członkiem rady nadzorczej
 • Umowy o pracę nakładczą i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Umowy o pracę nakładczą i umowy zlecenia oraz prowadzenia pozarolniczej działalności
 • Kontrakt menadżerski a prowadzenie działalności gospodarczej

4. Istotne różnice pomiędzy umowami
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę
 • Możliwość zwarcia umowy zlecenia w miejsce umowy o pracę


5. Zmiana kwalifikacji rodzaju umowy a rozliczenie składkowo-podatkowe
 • Z umowy zlecenia na umowę o pracę
 • Z umowy zlecenia podlagającej składce na ubezpieczenie zdrowotne w umowę zlecenia podlegającą ubezpieczeniom społecznym
 • Z umowy o dzieło na umowę zlecenia

6. Planowane zmiany w umowach cywilnoprawnych
 • Minimalna stawka godzinowa i jej coroczna waloryzacja
 • Wyłączenia ze stosowania minimalnej stawki godzinowej
 • Ewidencja czasu pracy
 • Archiwizacja ewidencji czasu pracy

7. Orzecznictwo w zakresie umów cywilnoprawnych"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?