Szkolenie Zarządzanie projektem (Hard Facts)

szkolenie zamknięte

Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie wiedzę i przetrenuje umiejętności w zakresie 4 faz życia projektu: początkowej/wykonalności projektu, dobrego planowania projektu, realizacji oraz ewaluacji.

Cele treningu:
 • Przekazanie i przetrenowanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektem
 • Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń dla osób zaangażowanych w pracę projektową
 • Wsparcie uczestników w realizacji ich projektów

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie wiedzę i przetrenuje umiejętności w zakresie 4 faz życia projektu: początkowej/wykonalności projektu, dobrego planowania projektu, realizacji oraz ewaluacji/zakończenia projektu. Moduł ten ma charakter warsztatowy i doradczy, gdzie przekazywana wiedza jest ćwiczona w realnych projektach uczestników. Po krótkich mini-wykładach pracujemy nad konkretnymi projektami a następnie dochodzi do wymiany doświadczeń i dyskusji specyficznych rozwiązań w analizowanych projektach. Trener pełni tutaj rolę coacha/konsultanta.

Grupa docelowa:

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla osób, które pragną zostać kierownikami projektów, jak i dla osób posiadających już doświadczenie w zarządzaniu projektami i poszukującymi nowych pomysłów i dobrych praktyk jak radzić sobie z wyzwaniami i problemami napotykanymi w ich realizacji. Wiedza i umiejętności nabywane podczas tego warsztatu są odpowiednie także dla osób będących członkami grup projektowych, pracowników wsparcia projektów, sponsorów projektu oraz managerów odpowiadających za sukcesy różnych projektów w swoich obszarach.

Czas trwania: 2 dni

Tematyka:
1.    Wprowadzenie do treningu
 • Ćwiczenie tematycznie związane z PM
 • Cele, treści i zasady współpracy
 • Doświadczenia uczestników w zarządzaniu projektem
 • Oczekiwania uczestników
2.    Definicja pojęcia „Podstawy zarządzania projektem”
3.    Rodzaje projektów, cechy projektu. Projekt a zadanie.
4.    Magiczny trójkąt zarządzania projektem
5.    Model fazowy realizacji/życia projektu
6.    Wybór projektów z praktyki uczestników do pracy podczas całego treningu
7.    Dobry start projektu.
 • Definiowanie wymagań i celów projektu
 • Cele projektu a cele biznesowe
  - Definiowanie celów projektów
  - Rozgraniczanie końca projektu od momentu np. produkcji seryjnej
 • Karta projektu
8.    Organizacja projektu (komitet sterujący, sponsor, kierownik projektu, gr. projektowa)
9.    Rola i zadania kierownika projektu oraz pozostałych gremiów
10.    Co uwzględniać przy powoływaniu grupy projektowej?
11.    Proces planowania projektu
 • Struktura Podziału Pracy (SPP)
 • CTR (Cost, Time, Resources)
 • Harmonogram projektu
 • Definiowanie kamieni milowych
 • Plan działań
 • Szacowanie kosztów w projekcie
12.    Ścieżka krytyczna w projekcie.
 • Wyznaczanie ścieżek krytycznych w wybranych projektach
13.    Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Strategie reagowania na ryzyko
 • Macierz ryzyka
 • Rejestr ryzyka
14.    Analiza interesariuszy w projekcie
15.    Zmiany i odchylenia w projektach
16.    Controlling w projekcie
17.    Spotkania grupy projektowej
18.    Zakończenie projektu
19.    Dobre Praktyki w zarządzaniu projektem
20.    Indywidualny plan działania po treningu. Nad czym i jak będę pracował?
21.    Podsumowanie treningu i feedback


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?