• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy- dla kadry kierowniczej

szkolenie zamknięte

Aspekty przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Sposoby rozpoznawania i klasyfikowania zachowań i postaw, sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym, psychologicznym i społecznym.

PROGRAM SZKOLENIA: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy- dla kadry kierowniczej

MODUŁ I

I.WPROWADZENIE

 • Prawo, standardy zarządzania i potrzeba dbałości relacje – podstawy walki z mobbingiem
 • Pojęcie mobbingu – właściwe rozumienie
 • Dyskryminacja w zatrudnieniu - przejawy, rozumienie zjawiska

II. MOBBING – CO JEST, A CO NIE JEST MOBBINGIEM

 • Przykłady zachowań mobbingowych, a zachowania niebędące mobbingiem, identyfikacja mobbingu (45 cech mobbingu – lista Leymanna – szczegółowe omówienie 45 punktów – właściwe ich rozumienie). Jak wygląda „cienka czerwona linia” oddzielająca mobbing od działań, zachowań dopuszczalnych i właściwych w miejscu pracy
 • Przełożony w relacjach z podwładnymi – do czego ma prawo kierownik
 • Podsumowanie – czym jest mobbing, czym się różni mobbing od dyskryminacji i molestowania

III. ZMIANY PRZEPISÓW I KONSEKWENCJE MOBBINGU I DYSKRYMINACJI

 • Kluczowe, przygotowane zmiany przepisów dotyczących mobbingu
 • Zmiany przepisów dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu
 • Konsekwencje zmian przepisów dla pracodawców i dla kadry kierowniczej
 • Ciężar dowodu w sprawach o mobbing (dyskryminację)
 • Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia
 • Skutki mobbingu dla zakładu pracy
 • Konsekwencje dla zarządzania i dla zespołów. Konsekwencje indywidualne - dla pracowników i ich rodzin

IV. PRZYCZYNY I SKALA ZJAWISK

 • Czynniki sprzyjające powstawaniu zjawisk patologicznych
 • Mobber - kto i kiedy nim zostaje
 • Kto może być ofiarą?
 • Rzeczywista skala zagrożenia w polskich realiach

V.PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – OBOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy – zestawienie
 • Działania diagnostyczne (ankiety i inne)
 • Działania informacyjne oraz uświadamiające
 • Obowiązki kadry kierowniczej i pracowników – zestawienie (w kontekście przeciwdziałania mobbingowi)

VI.  ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW A KWESTIE MOBBINGU

 • Prawo do oceny i rozliczania pracowników
 • Rozmowa z trudnym pracownikiem - egzekwowanie poleceń, zadań, rozliczanie - prawne i merytoryczne uzasadnienie
 • Krytykowanie pracownika - granice krytyki, zasady jej prowadzenia
 • Nie wszystko jest mobbingiem! Konflikty od strony prawnej i ich związek z mobbingiem
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników
 • Uprawnienia przełożonych w zakresie egzekwowania postaw i zachowań podwładnych

MODUŁ II

I. NAJLEPSZE PRAKTYKI W PREWENCJI ANTYMOBBINGOWEJ I ANTYDYSKRYMINACYJNEJ

 • Prewencja antymobbingowa i antydyskryminacyjna w zakładach pracy - omówienie najlepszych praktyk
 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy, konsekwencje zmian w przepisach (planowane 2019)
 • Zaliczanie poszczególnych zdarzeń, działań do "katalogu" - mobbing, dyskryminacja, molestowanie - wytyczne  („cienka, czerwona linia”)
 • Zmiany w treściach procedur antymobbingowych, antydyskryminacyjnych w polskich firmach latach 2004 – 2018

II.  STOSOWANIE PROCEDURY, POWOŁYWANIE ZESPOŁÓW (KOMISJI) UDZIAŁ HR W PROCESIE

 • Omówienie przykładu optymalnej procedury antymobbingowej
 • Prawne uwarunkowania dotyczące powoływania zespołów (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi
 • Powołanie zespołu
 • Podział zadań w zespole antymobbingowym (antydyskryminacyjnym)
 • Wyjaśnianie sytuacji - właściwe kroki - schemat
 • Przestrzeganie zapisów procedury – wytyczne dla komisji (zespołu), dla działu personalnego i menedżerów w zakładzie pracy
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – czy w ogóle oraz w jakim zakresie
 • Podsumowanie pracy komisji - zawartość protokołów

 III. POSTĘPOWANIE KOMISJI - PROPOZYCJE DOKUMENTÓW I ICH OMÓWIENIE

 • Regulamin pracy zespołu (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi - przykłady, omówienie, właściwe rozwiązania
 • Zasada poufności postępowania - przykłady dokumentów zobowiązujących do poufności (członkowie komisji, osoby zainteresowane, świadkowie)
 • Kwestia dopuszczalności nagrań w trakcie posiedzeń komisji
 • Przykład (formularz) zgłoszenia sytuacji mobbingowej (dyskryminacyjnej)
 • Zakończenie postępowania - przykład (schemat) protokołu końcowego zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi

IV. WYJAŚNIANIE TRUDNYCH SYTUACJI - DZIAŁANIE KOMISJI ANTYMOBBINGOWEJ W PRAKTYCE

 • Kwestia kluczowa - co chcemy osiągnąć
 • Kwestia kolejna - co nam wolno, a czego nie
 • Wyjaśnianie - punkty krytyczne
 • Dopuszczalne formy wysłuchań - osoby zainteresowane, świadkowie
 • Kwestia dopraszania osób na posiedzenia komisji antymobbingowej
 • Zadania uczestników procesu w procesie wyjaśniania trudnych sytuacji

V. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – SKUTECZNA PREWENCJA ANTYMOBBINGOWA - REKOMENDACJE

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?